Климєнтовица

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Климєнтовица вътораꙗ по кѷрїлловицѣ словѣньска аꙁъбоукꙑ ѥстъ ⁙ наꙁъванаꙗ Климєнта Охрїдьска имєньмь · ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ бо ѥстъ · ѥжє аꙁъбоукъвь имьжє сътворѥна бѣ ⁙ Климєнтовицѧ кодъ ISO 15924cyrs ⁖ ѥстъ

о аꙁъбоукъви имєнє[исправи]

Нꙑнѣщьни ѩꙁꙑкꙑ сꙗ аꙁъбоукꙑ отъ гражданьскꙑ аꙁъбоуквє нє дѣлєна ѥстъ и онажє Кѷрїлла имєньмъ ꙁъвана ѥстє ⁙ Словѣньскомь ѩꙁꙑцѣ жє начѧльно кѷрїлловицєѭ ина аꙁъбоукꙑ ꙁъвана бѣ[1] · того дѣл҄ьма Словѣньсцѣ Википєдїѩ имѧ ⁖ климєнтовица ⁖ приѩто ѥстъ ⁙ нъ исто нєвѣдомо ѥстъ · ащє Климєнтъ или инъ чьловѣкъ си аꙁъбоукъвь створихъ

їсторїꙗ[исправи]

Климєнтовицѧ роусьскъ иꙁводъ (1574)

Климєнтовица сътворѥна ѳ҃ вѣцѣ грьчьскꙑ аꙁъбоукъвє основѣ съ боукъвь доложєниѥмь бѣ ⁙ дрєвл҄ьнꙗѥ напьсаниѥ климєнтовицєѭ гробѣ блъгарьска цѣсарꙗ Самоуила сътворєно ѥстъ

Климєнтовицѧ основѣ дрєвл҄ьнꙗ блъгарьска ѩꙁꙑка · дрєвл҄ьнꙗ срьбьска ѩꙁꙑка · дрєвл҄ьнꙗ роусьска ѩꙁꙑка сътворѥнꙑ бѣ · ѥѭжє давѣ писали роумꙑньскꙑ и молдовьскꙑ бѣашѧ ⁙ Аꙁъбоукъвъ съставъ врѣмєньмь сѧ подъ съврѣмєньнъ народъ рѣчиѭ мѣнꙗашє · нъ орѳографїꙗ и напьсаниꙗ видъ ѥдьна бѣашєтє

Климєнтовицѧ основѣ сътворѥна рѡсїискомь цѣсарѥмь Пєтромь А҃ роусьска гражданьска аꙁъбоукъвь бѣ ⁙ Таждє основѣ мъно́гъ нꙑнѣщьн҄ь а́ꙁъбоукъвъ лєжитъ ⁙ климє́нтовица и роу́сьскаꙗ гражда́ньска аꙁъбоукꙑ обꙑчьнѣ нє раꙁдѣлꙗѥмѣ ѥ́стє · мꙑслимѣи ꙗ́ко вътораꙗ прьвꙑѩ о́браꙁъ ѥ́стъ · тъкъмо нꙑнѣщьн҄ь

Нꙑ́нѣ климє́нтовица толико црькъвьнословѣ́ньска ѩꙁꙑка́ а́ꙁъбоукꙑ ѥ́стъ · нъ инꙑ нꙑнѣщьн҄и црькъвьнословѣ́ньскꙑ книгꙑ роу́сьскꙑ гражда́ньскꙑ а́ꙁъбоукъвє пєча́танꙑ сѫ́ть ⁙ та́кождє Климє́нтовица гла́вьна а́ꙁъбоукꙑ словѣ́ньскꙑ Википє́дїѩ ѥ́стъ

климєнтовꙑихъ боу́къвъ та́влїѥ[исправи]

Боу́кꙑ Напьса́ниꙗ
видъ
Боукъвамъ
чисмєна
Боукъвъ чьтєниѥ Имѧ Гражда́ньска
а́ꙁъбоукꙑ
А Early Cyrillic letter Azu.png 1 /a/ аꙁъ А
Б Early Cyrillic letter Buky.png /b/ боукꙑ Б
В Early Cyrillic letter Viedi.png 2 /v/, /w/ вѣдѣ В
Г Early Cyrillic letter Glagoli.png 3 /g/ глаголи Г
Д Early Cyrillic letter Dobro.png 4 /d/ добро Д
Є Early Cyrillic letter Yesti.png 5 /e/ ѥстъ Е/Є
Ж Early Cyrillic letter Zhiviete.png /žʲ/ живѣтє Ж
Early Cyrillic letter Dzelo.png 6 /ʣʲ/ ꙃѣло Ѕ
Early Cyrillic letter Zemlia.png 7 /z/ ꙁємлꙗ З
И Early Cyrillic letter Izhe.png 8 /i/ ижє И
І Early Cyrillic letter I.png 10 /i/ і І
К Early Cyrillic letter Kako.png 20 /k/ како К
Л Early Cyrillic letter Liudiye.png 30 /l/ людиѥ Л
М Early Cyrillic letter Myslite.png 40 /m/ мꙑслитє М
Н Early Cyrillic letter Nashi.png 50 /n/ нашъ Н
О Early Cyrillic letter Onu.png 70 /o/ онъ О
П Early Cyrillic letter Pokoi.png 80 /p/ покои П
Р Early Cyrillic letter Ritsi.png 100 /r/ рьци Р
С Early Cyrillic letter Slovo.png 200 /s/ слово С
Т Early Cyrillic letter Tvrido.png 300 /t/ твьрдо Т
Оу Early Cyrillic letter Uku.png (400) /u/ оукъ У
Ф Early Cyrillic letter Fritu.png 500 /f/ фрьтъ Ф
Х Early Cyrillic letter Khieru.png 600 /x/ хѣръ Х
Ѡ Early Cyrillic letter Otu.png 800 /o:/ ѡмєга
Ц Early Cyrillic letter Tsi.png 900 /ʦʲ/ ци Ц
Ч Early Cyrillic letter Chrivi.png 90 /ʧʲ/ чрьвь Ч
Ш Early Cyrillic letter Sha.png /ʃʲ/ ша Ш
Щ Early Cyrillic letter Shta.png /ʃtʲ/ ща Щ
Ъ Early Cyrillic letter Yeru.png /ɯ̆/ ѥръ Ъ
Early Cyrillic letter Yery.png /ɯ/ ѥрꙑ Ы
Ь Early Cyrillic letter Yeri.png /ĭ/ ѥрь Ь
Ѣ Early Cyrillic letter Yati.png /jæ/ или /ʲæ/ ꙗдь Ѣ
Ю Early Cyrillic letter Yu.png /ju/ или /ʲu/ ю Ю
Early Cyrillic letter Ya.png /ja/ или /ʲa/ или равно ѣ
Ѥ Early Cyrillic letter Ye.png /je/ или /ʲe/ ѥ
Ѧ Early Cyrillic letter Yusu Maliy.png (900) /ẽ/ ѭсъ малъ Я
Ѫ Early Cyrillic letter Yusu Bolshiy.png /õ/ ѭсъ вєликъ
Ѩ Early Cyrillic letter Yusu Maliy Yotirovaniy.png /jẽ/ или /ʲẽ/
Ѭ Early Cyrillic letter Yusu Bolshiy Yotirovaniy.png /jõ/ или /ʲõ/
Ѯ Early Cyrillic letter Ksi.png 60 /ks/ ѯі
Ѱ Early Cyrillic letter Psi.png 700 /ps/ ѱі
Ѳ Early Cyrillic letter Fita.png 9 /θ/ или /f/ ѳита Ѳ
Ѵ, Ѷ Early Cyrillic letter Izhitsa.png 400 /v/ и /w/ или /i/ ѵкъ Ѵ
Ҁ Early Cyrillic letter Koppa.png 90

Климє́нтовица Юнико́дѣ[исправи]

Юнико́дѣ Климє́нтовица и Гражда́ньска а́ꙁъбоукꙑ нє раꙁдѣлѥнѣ́ ѥ́стє · того́ дѣл҄ьма́ с҄ьдє́ дано́ Климє́нтовицѧ и гражда́ньскꙑѩ а́ꙁъбоукъвє обьщє та́влїѥ ѥ́стъ ⁙ о́браꙁа 5.1 новѣ юнико́дѣ конь́ць вьсѩ́ Климє́нтовицѧ ноу́ждьнꙑ боу́къви авлѥнꙑ сѫ́тъ

Боу́къвъ рѧ́дъ ка́ꙁанъ съгла́сьно съ Юнико́да пѧ́тꙑимь (5.0) о́браꙁомь ѥ́стъ

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
400   Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ
410   А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
420   Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
430   а б в г д е ж з и й к л м н о п
440   р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
450   ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ
460   Ѡ ѡ Ѣ ѣ Ѥ ѥ Ѧ ѧ Ѩ ѩ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ
470   Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ Ѷ ѷ Ѹ ѹ Ѻ ѻ Ѽ ѽ Ѿ ѿ
480   Ҁ ҁ ҂  ҃   ҄   ҅   ҆   ҈   ҉  Ҋ ҋ Ҍ ҍ Ҏ ҏ
490   Ґ ґ Ғ ғ Ҕ ҕ Җ җ Ҙ ҙ Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ
4A0   Ҡ ҡ Ң ң Ҥ ҥ Ҧ ҧ Ҩ ҩ Ҫ ҫ Ҭ ҭ Ү ү
4B0   Ұ ұ Ҳ ҳ Ҵ ҵ Ҷ ҷ Ҹ ҹ Һ һ Ҽ ҽ Ҿ ҿ
4C0   Ӏ Ӂ ӂ Ӄ ӄ Ӆ ӆ Ӈ ӈ Ӊ ӊ Ӌ ӌ Ӎ ӎ ӏ
4D0   Ӑ ӑ Ӓ ӓ Ӕ ӕ Ӗ ӗ Ә ә Ӛ ӛ Ӝ ӝ Ӟ ӟ
4E0   Ӡ ӡ Ӣ ӣ Ӥ ӥ Ӧ ӧ Ө ө Ӫ ӫ Ӭ ӭ Ӯ ӯ
4F0   Ӱ ӱ Ӳ ӳ Ӵ ӵ Ӷ ӷ Ӹ ӹ Ӻ ӻ Ӽ ӽ Ӿ ӿ
500   Ԁ ԁ Ԃ ԃ Ԅ ԅ Ԇ ԇ Ԉ ԉ Ԋ ԋ Ԍ ԍ Ԏ ԏ
510   Ԑ ԑ Ԓ ԓ Ԕ ԕ Ԗ ԗ Ԙ ԙ Ԛ ԛ Ԝ ԝ Ԟ ԟ
520   Ԡ ԡ Ԣ ԣ Ԥ ԥ Ԧ ԧ Ԩ ԩ Ԫ ԫ Ԭ ԭ Ԯ ԯ

кладѧꙃи[исправи]

  1. Христианские древности и археология. СПб., 1865. Т. 2, книга 9. С. 127.

ꙁьри такождє[исправи]