Помощь:Юникодъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ П:Ю ⁖)
Jump to navigation Jump to search

Словѣньскꙑ Википєдїѩ страницѧ юникодьномь сѷмволъ събраниѥмь UTF-8 авлѥнꙑ сѫтъ · того дѣл҄ьма боукъви и инꙑ письмьнꙑ ꙁнаци и сѷмволи пльномь съглашєнии съ Юникода оуставлѥниѥмь длъжьнꙑ бꙑти пьсанꙑ ⁙ Сѣи страницѣ жє нѣции въпроси словѣньска ѩꙁꙑка въ Юникодѣ и ѥгожє положєниꙗ въ Википєдїи видѣти можєши

нꙑнѣшьнѩ юникодьна обраꙁьца дѣла

нижє єпїсимьнꙑ дѣла тѷпа PDF поѩти можєши ижє послѣдьн҄ь Юникода обраꙁьца обраꙁъ сѫтъ

нарочито : пльна поꙁрѣниꙗ дѣлꙗ ноуждьно нє тъкъмо сѷмволъ тавлїѥ · нъ и инꙑ страницѧ дѣлъ ижє поꙗсьнѥниꙗ сѥ авлꙗѭтъ · видѣти и чьтати

боукъви или сѷмволи

Юникода тавлїи нє боукъви нъ сѷмволи авлѥнꙑ сѫтъ ижє ищислитєльна каꙁаниꙗ боукъвъ и инъ письмьнь ꙁнаць съмꙑслъ ѥстъ ⁙ Къждꙑи сѷмволъ чисмьньно положєниѥ иматъ ⁙ Боукъви жє ꙗко їсторичьнꙑ письмьнъ ꙁнаци с҄ьдє мало ꙁначєниѥ имѫтъ · бо раꙁнъ ѩꙁꙑкъ боукъвамъ ѥдьно число тавлїи дано можєтъ бꙑти ⁙ Тако жє наприкладъ вьсꙗ дрєвл҄ьна словѣньска аꙁъбоукꙑ съ гражданьскоѭ аꙁъбоукъвьѭ ѥдьнѥна ѥстъ

Начрьтаниꙗ жє видъ трєтиꙗ вєщь ѥстъ · бо тъ боукъвиѥмь ижє въ твоѥмь личьномь ищислитєлѣ оуставлѥно ѥстъ ⁙ Ищи жє боукъвиꙗ съ вєликомь юникодьнъ сѷмволъ въмѣщєниѥмь и да оуꙁьрѣлъ бѫ вьсѩ боукъви своѥмь мѣстѣ

чѧстьнꙑ вєщи

ѥстъ

Боукъви ⁖ ѥстъ ⁖ мѣстѣ пишємъ ⁖ Є ⁖ бо тако оуставлѥно ѥстъ[1]

0454 є CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
= Old Cyrillic yest

оукъ

Боукъви ⁖ оукъ ⁖ мѣстѣ пишємъ ⁖ ОУ ⁖ бо тако оуставлѥно ѥстъ[1]

0478 Ѹ CYRILLIC CAPITAL LETTER UK

• may be rendered as either monograph or digraph form
for “digraph uk” the preferred spelling is 041E О 0443 у

• for “monograph uk” the preferred character is A64A Ꙋ

правлѥниѥ

Ащє жє Юникода новъ обраꙁъ вєликꙑ иꙁмѣнѥниꙗ авитъ допльнитєл҄ьна бѣсєда длъжьна ѥстъ бꙑти и тъкъмо послѣди ѥѩжє ново съглашєниѥ творити можьно ѥстъ ⁙ Прѣдъ тъи бѣсєдꙑ жє старо положєниє ꙗко єпїсимьно сѧ авлꙗѥтъ

кладѧꙃи

  1. 1,0 1,1 Cyrillic Range: 0400–04FF