Вѣ́рꙑ Сѷмволъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Икона иꙁѻбраꙁѧщи свѧтаѥго равьноапостола кѡньстаньті̑на царꙗ посрѣдѣ свѧтꙑхъ отьць прьваѥгѡ събора нїцѣи въ лѣто гн҃є ТКЄ, въ адама бо ЄѠЛГ, дрьжѧща нїцѣє кѡньстаньтіноградьска сѷмьвола, въ начѧлѣ грьчьстѣѥмь исписанна ѩꙁꙑцѣ.

Сѷмьволъ правосла́вьнꙑѩ вѣ́рꙑ, сѷмьволънїцѣ́ѩ, цѣсарьгра́да бо сѷмьволъ съимєни́тъ, исповѣ́даниѥ и́стꙑѩ вѣ́рꙑ събо̀рьнꙑѩ црь̀къвь. Сь оутврьждє̀нъ бꙑ́сть свѧтъїихъ ѻть̀ць прьва́ѥго вьсєлє̀ньска събо̀ра въ лт҃о гд҃ьнє тк҃є, по ада́ма жє є҃ тꙑсѧщоѥ ꙍл҃г. Ѻнии жє по нєпотрѣ́бѣ нє иꙁдрєчи́вии въ доу̑ха́ бж҃иꙗ слово своѥ̀ о свѣтѣ́ѥмь дс҃ѣ, нъ сє съврьшєнно по цр҇ьгра́дьстємоу събо̀ра въ лт҃о гд҇ьнє то҃а.


глаголи сѷмьвола

а҃: Вѣ́роуѭ въ ѥди́наѥго бо́га и ѻтьца̀ вьсєдрьжи́тєлꙗ, творьца̀ нє́боу и ꙁє́млѩ, види́мꙑимъ жє всѣмъ и нєвиди́мꙑимъ.

в҃: И въ ѥди́наѥго господѝ їисоу̑ хрїста́, сꙑ́ноу бо́жиꙗ, ѥдиноро́дьнаѥго, и́жє ѻтъ ѻтьца̀ рождє́ннаго прєждє всѣ́хъ вѣ́къ, свѣ́та отъ свѣ́та, бо́га и́стиньна ѻтъ бо́га и́стиньна, рождє̀нна, нєсътворѥ́нна, ѥдиносѫ́штьна ѻтьцоу̑, и́мъжє вьсꙗ̀ бꙑ́шѧ.

г҃: На́съ ра́ди чьловѣ́къ, и спасє́ниꙗ на́шєго ра́ди съшь́дша съ нєбєсъ, и въплъти́вшаѥго сѧ отъ доу̑ха свѧ́та и марї́ѩ дѣ́вꙑ и вꙏчьловѣ́чша сѧ.

д҃: Распѧ́тшаѥго жє ꙁа нꙑ̀ при пѫті́истѣѥ̀мь пїла́тѣ, и страда́вша, и погрєбє́на.

є҃: И въскрѣ́сшаѥго въ трє́тьїи дь́нь, по писа́ниѥмъ.

ꙃ҃: И въꙁшь́дшаѥго на нєбєса̀, и сѣдѧ́шта ѡдєснѫ́ѭ ѻтьца̀.

ꙁ҃: И па́кꙑ грѧдѫ̀шта съ сла́воѭ сѫди́ти живꙑ́имъ и мрь́тъвꙑимъ, ѥго́жє цѣ́сарьствиꙗ нє бѫ́дєтъ коньца̀.

и҃: И въ доу̑ха свѧта̀ѥго, господѝ, животворѧ́штаѥго, и́жє ѻтъ ѻтьца́ исходѧ́штаѥго, и́жє съ ѻтьцє̀мь и сꙑ́нъмь съпокланꙗ́ѥма съсла́вима, глаго̀лавшаѥго проро̀кꙑ.

ѳ҃: Въ ѥди́нѫ свѧтѫ̀ѭ събо̀рьнѫѭ и апо̀стольскѫѭ црькъ̀вь.

і҃: Исповѣ̑доуѭ ѥди́но крьштє́ниѥ въ ѻставлѥ̀ниѥ грѣ́хъ.

аі҃: Ча́ѭ въскрьсѣ́ниꙗ мрь̀тъвъїихъ.

ві҃: И жи́ꙁни

бѫ́дѫштаѥго вѣ́ка.

Аминь