Кашоубьскъ ѩꙁꙑкъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Кашоу́бьскъ ѩꙁꙑ́къ и кашоу́бьскꙑ kaszëbsczi jãzëk · сѧ къ їндоєѵрѡ́пьска дрѣвєсє словѣ́ньска вѣ́твиꙗ ꙁападьнословѣ́ньсцѣ вѣ́тви оноситъ ⁙ Лєхьтскь ѩꙁꙑ́къ ѥ́стъ ⁙ Кашоу́бъ ро́дьнъ ѩꙁꙑ́къ ѥ́стъ ⁙ Глаго́лѭщь люди́и жє с҄и́мь ѩꙁꙑко́мь ꙗ́ко 150 тꙑ́сѫщь сѫ́тъ

Кашоубьска аꙁъбоукꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Кашоу́бьска а́ꙁъбоукꙑ сътворѥна Лєхьтскь а́ꙁъбоукъвє осно́вѣ 1879 лѣ́та бѣ

Aa Ąą Ãã Bb Cc Dd Ee Éé Ëë Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Òò Óó Ôô Pp Rr Ss Tt Uu Ùù Vv WwYy Zz Żż

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Википєдїѩ ꙁнакъ
Википєдїѩ ꙁнакъ

Википєдїꙗ пьсана
кашоубьскꙑимь ѩꙁꙑкомь
csb:Przédnô starna