Ⰱⰾⱏⰳⰰⱃⱐⱄⰽⱏ ⱗⰸⱏⰺⰽⱏ

Польꙃєватєл҄ь:Глаго́лица/Ⰱⰾⱏⰳⰰⱃⱐⱄⰽⱏ ⱗⰸⱏⰺⰽⱏ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
     
ⰈⰀⰒⰀⰄⰠⰐⰟ Ⰹ ⰂⰟⰔⰕⰑⰝⰠⰐⰟ ⰄⰋⰀⰎⰅⰍⰕⰉ

Ⰱⰾⱏⰳⰰⱃⱐⱄⰽⱏ ⱗⰸⱏⰺⰽⱏ ⰉⰎⰉ ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰠⰛⰉⰐⰀ Ⰹ ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰠⰔⰍⰟⰊ ⰁⰟ̀ⰎⰃⰀⰓⰔⰍⰉ ⰅⰈѝⰍ · ⰔⰤ ⰍⰟ ⰋⰐⰄⰑⰅⰫⰓⰙⰒⰠⰔⰍⰀ ⰄⰓⰡⰂⰅⰔⰅ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰀ ⰂⰡⰕⰂⰉⰭ ⰣⰆⰐⰑⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰜⰡ ⰂⰡⰕⰂⰉ ⰑⰐⰑⰔⰉⰕⰟ ⁙ ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰠⰔⰍⰟⰊ ⰁⰅⰔⰡⰄⰖⰩⰕⰟ ⰈⰅⰏⰎ҄Ⰹ ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰋⰧ ⰄⰉⰏⰑⰍⰓⰀⰕⰋⰧ (6697 ⰕⰟⰊⰔⰨⰛⰠ ⰎⰣⰄⰉⰉ · ⰒⰓⰡⰒⰉⰔⰠ 2001 ⰎⰡⰕⰀ) · ⰝⰤⰔⰕⰠⰐⰑ ⰒⰓⰉⰎⰅⰆⰤⰛⰠ ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰋⰉ ⰈⰅⰏⰎⰭⰘⰟ ⰃⰓⰠⰍⰟ · ⰏⰀⰍⰅⰄⰑⰐⰋⰧ · Ⰰ ⰑⰄⰡⰎⰥⰐⰟⰊ ⰑⰔⰕⰓⰑⰂⰠⰜⰉ ⰕⰫⰓⰜⰡⰘⰟ (101 ⰕⰟⰊⰔⰨⰛⰀ ⰎⰣⰄⰉⰉ · 1965 · ⰉⰘ ⰁⰑⰎ҄ⰠⰞⰉ ⰝⰤⰔⰕⰠ ⁖ ⰒⰑⰏⰀⰜⰉ ⁖ ⰉⰆⰅ ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰅ ⰏⰖⰔⰎⰉⰏⰟⰊ ⰔⰨⰕⰟ) · ⰓⰖⰏⰟⰊⰐⰋⰉ (6700 ⰎⰣⰄⰉⰉ · 2002· ⰈⰅⰏⰎⰭ ⰁⰀⰐⰀⰕⰟ) · ⰏⰑⰎⰄⰑⰂⰟⰊ (ⰑⰍⰑⰎⰑ 70 ⰕⰟⰊⰔⰨⰛⰠ ⰎⰣⰄⰉⰉ · 1989) · ⰣⰆⰠⰐⰡ ⰖⰍⰓⰀⰉⰐⰡ (131 ⰕⰔ҃Ⱋ ⰎⰄ҃Ⰹ · 2001) · ⰨⰃⰓⰡⰘⰟ · ⰝⰅⰔⰡⰘⰟⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰜⰡ· Ⰹ ⰈⰀ ⰅⰫⰓⰙⰒⰟⰊ ⰃⰓⰀⰐⰉⰜⰥⰩ ⰀⰥ҃ⰄⰡⰘⰟ · ⰍⰀⰐⰀⰄⰡ (8 ⰕⰔ҃Ⱋ ⰎⰄ҃Ⰹ) Ⰹ ⰀⰫⰔⰕⰓⰀⰎⰋⰉ ⁙ ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰠⰔⰍⰟⰊⰉⰏⰠ ⰧⰈⰟⰊⰍⰑⰏⰠ ⰭⰍⰑ ⰁⰅⰔⰡⰄⰟⰊ ⰃⰎⰀⰂⰠⰐⰑⰏⰠ ⰔⰓⰡⰄⰠⰔⰕⰂⰑⰏⰠ ⰔⰤ ⰁⰑⰎ҄ⰠⰞⰅ 7 ⰎⰅⰙⰄⰓⰟ ⰎⰄ҃Ⰹ ⰒⰑⰎⰠⰇⰖⰩⰕⰟ

ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰠⰔⰍⰀ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰟⰊ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Bulgarian cursive alphabet.png
ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰠⰔⰍⰟⰊ ⰃⰎⰀⰔⰠⰐⰟⰊ ⰈⰂⰨⰜⰉ

ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰠⰔⰍⰀ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰟⰊ ⰃⰓⰀⰆⰄⰀⰐⰠⰔⰍⰟⰊ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰂⰅ ⰑⰔⰐⰑⰂⰡ ⰔⰟⰕⰂⰑⰓⰥⰐⰀ ⰥⰔⰕⰟ ⁙ ⰁⰖⰍⰟⰂⰀ ⰒⰑ 1945 ⰎⰡⰕⰡ ⰈⰀⰍⰑⰐⰑⰏⰠ ⰉⰈⰐⰅⰔⰅⰐⰀ ⰉⰈ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰟⰂⰅ ⰥⰔⰕⰅ

А а
/a/
Б б
/b/
В в
/v/
Г г
/g/
Д д
/d/
Е е
/ɛ/
Ж ж
/ʒ/
З з
/z/
И и
/i/
Й й
/j/
К к
/k/
Л л
/l/
М м
/m/
Н н
/n/
О о
/ɔ/
П п
/p/
Р р
/r/
С с
/s/
Т т
/t/
У у
/u/
Ф ф
/f/
Х х
/h/
Ц ц
/ʦ/
Ч ч
/tʃ/
Ш ш
/ʃ/
Щ щ
/ʃt/
Ъ ъ
/ɤ/
- ь
/ʲ/
Ю ю
/ju/
Я я
/ja/

ⰈⰠⰓⰉ ⰕⰀⰍⰑⰆⰄⰅ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰠⰔⰍⰟⰊⰉⰏⰠ виждь
Викикладѣ

Category:Блъгарїꙗ Category:Словѣньсци ѩꙁꙑци