Польꙃєватєл҄ь:Глаго́лица/ⰍⰎⰉⰏⰅⰐⰕⰟ ⰑⰘⰓⰋⰄⰠⰔⰍⰟⰊⰉ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
     
ⰍⰎⰉⰏⰅⰐⰕⰟ ⰑⰘⰓⰋⰄⰠⰔⰍⰟⰊⰉ

ⰍⰎⰉⰏⰅ́ⰐⰕⰟ ⰑⰘⰓⰋⰄⰠⰔⰍⰟ · ⰓⰑⰆⰄⰅⰐⰟ ⰥⰔⰕⰟ 840 ⰎⰡⰕⰀ ⰑⰘⰓⰋⰄⰡ Ⰹ ⰖⰏⰠⰓⰅ ⰋⰖⰎⰋⰭ 14 ⰄⰠⰐⰅ 916 ⰎⰡⰕⰀ · ⰄⰓⰅⰂⰎ҄ⰠⰐ҄Ⱐ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ ⰒⰓⰑⰔⰂⰡⰕⰉⰕⰅⰎ҄Ⱐ ⰥⰔⰕⰟ ⁙ ⰍⰫⰓⰋⰎⰎⰀ Ⰹ ⰏⰅⰪⰑⰄⰋⰭ ⰖⰝⰅⰐⰉⰍⰟ ⰁⰡ ⁙ ⰧⰈⰟⰊⰍⰑⰂⰡⰄⰟ ⰒⰑⰏⰟⰊⰞⰎⰥⰐⰉⰥ ⰆⰅ ⰥⰔⰕⰟ · ⰥⰆⰅ ⰂⰟⰕⰑⰓⰀ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰀ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰟⰂⰠ ⰉⰏⰠⰆⰅ ⰔⰟⰕⰂⰑⰓⰥⰐⰀ ⰁⰡ

ⰁⰋⰑⰃⰓⰀⰗⰋⰭ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⰔⰟ ⰍⰫⰓⰉⰎⰎⰑⰏⰠ Ⰹ ⰏⰅⰪⰑⰄⰋⰥⰏⰠ ⰏⰑⰓⰀⰂⰠⰔⰜⰡ ⰈⰅⰏⰎⰉ ⰒⰓⰑⰒⰑⰂⰡⰄⰀⰞⰤ ⁙ ⰒⰑ ⰏⰅⰪⰑⰄⰋⰭ ⰔⰟⰏⰓⰠⰕⰉ ⰑⰕⰟ ⰎⰀⰕⰉⰐⰭⰐⰟ ⰃⰟⰐⰀⰕⰉⰭ ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰠⰔⰍⰑ ⰜⰡⰔⰀⰓⰠⰔⰕⰂⰑ ⰁⰅⰆⰀⰞⰅ Ⰹ ⰕⰀⰏⰟⰆⰅ ⰑⰘⰓⰋⰄⰠⰔⰍⰖ ⰍⰟⰐⰉⰆⰠⰐⰨ ⰔⰘⰑⰎⰖ ⰒⰑⰝⰤ ⁙ ⰏⰟⰐⰑⰇⰉ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟⰊ ⰍⰟⰐⰉⰃⰟⰊ ⰕⰟⰊ ⰔⰘⰑⰎⰡ ⰒⰠⰔⰀⰐⰟⰊ ⰁⰡ · ⰐⰡⰜⰉⰉ ⰉⰈ ⰉⰘⰟⰆⰅ ⰍⰎⰉⰏⰅⰐⰕⰟ ⰔⰟⰕⰂⰑⰓⰉ

ⰒⰑ ⰔⰫⰏⰅⰙⰐⰀ Ⰰ҃ ⰂⰅⰎⰉⰍⰀⰥⰃⰑ ⰖⰍⰀⰈⰀⰐⰉⰩ ⰒⰓⰉⰧⰎⰟ ⰔⰀⰐⰟ ⰅⰒⰋⰔⰍⰑⰒⰀ ⰂⰅⰎⰉⰝⰠⰔⰍⰀ

ⰐⰟⰊⰐⰡ ⰒⰓⰀⰂⰑⰔⰎⰀⰂⰉⰉ ⰔⰂⰤⰕⰟⰊⰉ ⰓⰀⰂⰠⰐⰑⰀⰒⰑⰔⰕⰑⰎⰠⰐⰟⰊⰉ ⰔⰤ ⰀⰂⰎⰭⰥⰕⰟ ⁙ ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰋⰉⰏⰀⰍⰅⰄⰑⰐⰋⰉ ⰏⰟⰐⰑⰃⰟⰊ ⰂⰅⰛⰉ ⰍⰎⰉⰏⰅⰐⰕⰀ ⰉⰏⰅⰐⰠⰏⰠ ⰈⰂⰀⰐⰟⰊ ⰔⰨⰕⰟ

ⰍⰟⰐⰉⰃⰟⰊ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⰈⰠⰓⰉ ⰕⰀⰍⰑⰆⰄⰅ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Катигорїꙗ:Людиѥ