Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:Vasilcho

Page contents not supported in other languages.
Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

О словєсь иꙁмѣнѥнии[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Дроужє · мъногꙑ грамматїчьнꙑ блаꙁнꙑ в словєсъ иꙁмѣнѥнии тꙑ дєлаєши ! Ащє о словєсъ иꙁмѣнѥнии нє ꙁнаєши · с҄ьдє о томь поꙁнати можєши ⁙ О́илЪ 14:57, ма́їꙗ 3 числа, 2010 (UTC)

Дорогой Ойлъ, твоя рекомендация – очень точная! Я буду взять под вниманием! Спасибо за помощь, а также всех поправки после мои исправлении ты сделаеш. Прости мне для мои русский, я говорю очень плохое. Vasilcho 21:20, ма́їꙗ 6 числа, 2010 (UTC)

Боукъви Ї и І́ толико въ грьчьска исъхождєниꙗ словєсьхъ и частѣхъ словєсъ пишємь ⁙ Нꙑнѣшьнꙗ блъгарьска и роусьска боукꙑ "Й" ꙗко словѣньска ⁖ И ⁖ пишєтъ сѧ ⁙ О́илЪ 01:32, їоу́нїꙗ 20 числа, 2010 (UTC)

Добро · но вънєгда мꙑ і (съ ѥдъна тъчьца) и ї (съ дъвє тъчьцѧ) пишємъ ? ⁙ ⰂⰀⰔⰊⰎⰠ 07:13, їоу́нїꙗ 23 числа, 2010 (UTC)
I толико съ тономь или тїтломь сѧ авлꙗѥтъ ( І́ или І҃ ) · ѥжє тона и тїтла нѣсѫтъ · тъ Ї пишємь (бо то ѥдьнꙑ боукъвє раꙁьнꙑ обраꙁꙑ ѥстє)⁙ О́илЪ 09:01, їоу́нїꙗ 23 числа, 2010 (UTC)
Вєльми благодариѭ ꙁа брьꙁꙑ и тъчьнꙑ отвѣтъ ⰂⰀⰔⰊⰎⰠ 15:53, їоу́нїꙗ 24 числа, 2010 (UTC)

Жєлаѭ польꙃєватъ съ слоучаи сътворитъ дроугъ въпросъ : Имамь нѣции прєдложєниꙗ о подобрєниѥ словєси · ижє съ блаꙁьнꙑ · или на дроугъ ѩꙁꙑкъ въ сѧ єнкѷклопєдїꙗ пьсанꙑ сѫтъ · на прикладъ словєсъ ⁖ пла́ваниѥ ⁖ (Navigation Menu) на словѣньскꙑ ⁖ Плоу́тиѥ ⁖ ѥстъ · (отъ съ корѧ плоути, пловѫ = рус. плыть) · и т.д. Къдє о томъ пьсатъ могѫ ? Ꙁанє въ Википє́дїꙗ:Ѩꙁꙑка́ съвѣ́тъ напьсано ⁖ С̑ЬДЄ́ НИЧЄСО́ЖЄ НЄ ПИШИ́ ⁖ ѥстъ ⰂⰀⰔⰊⰎⰠ 15:53, їоу́нїꙗ 24 числа, 2010 (UTC)

  • Ѩꙁꙑка съвѣтѣ пьсано жє ⁖ БЄСѢ́ДА ИДЄ́ТЪ СѤѨ́ СТРАНИ́ЦѦ БЄСѢ́ДѢ ⁖ ⁙ Си жє Википє́дїѩ бєсѣ́да:Ѩꙁꙑка́ съвѣ́тъ ѥстъ ⁙ Словєсѣ ⁖ плавати ⁖ и ⁖ плоути ⁖ оба словѣньсцѣ ѩꙁꙑцѣ ѥстє и онажє сѷнѡнѷмꙑ ѥстє ⁙ О́илЪ 18:12, їоу́нїꙗ 24 числа, 2010 (UTC)
    • Вєльми благодариѭ ⁙ Васі́лъ 11:44, їоу́нїꙗ 26 числа, 2010 (UTC)

О обраꙁьца дрьжавꙑ[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Аꙁъ ѥсмъ сътворилъ новъ обраꙁъ Обраꙁь́ць:Дрьжава ⁙ Могѫ ли ѥмоу положитъ въ ѥꙗ страницѧ бєсѣ́дѣ · въкоупно съ нѣции приклади ? Тако ащє мѣна можна ноуждна бꙑтъ · такождє блаꙁнꙑ могѫтъ бꙑти или рєчєши онъ иꙁмѣнꙗтъ нꙑнѣ нє ноуждно ѥстъ · о имь глаголати тамо можємь ⁙ Васі́лъ 11:44, їоу́нїꙗ 26 числа, 2010 (UTC)

Въ словєсє "иꙁ" боукꙑ "ъ" нє ноуждьна ѥстъ ⁙ О́илЪ 06:56, сєптє́мврїꙗ 7 числа, 2010 (UTC)

  • Посѥмоу? Ꙁанє правило ѥстъ о пьсаниѥ боукꙑ Ъ въ вьси словєси · ѥликꙑ на сѫгласьна коньцъ имѫтъ · а с̑ьдє Ꙁ сѫгласьна ѥстъ Васі́лъ 07:09, сєптє́мврїꙗ 7 числа, 2010 (UTC)
    • "Иꙁ" от прасловѣньска *jьz иходитъ (посѥмоу пишимь жє "иꙁмѣнꙗти") ⁙ Вьсѥѩ аꙁъбоукъ́вьникꙑ тъ видѣти можєши · наприкладъ http://vasmer.narod.ru/p227.htm и http://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7#Old_Church_Slavonic ⁙ Тако жє словєсє "бєꙁ" Ъ нѣстъ ⁙ Ащє "бєꙁъ" и "иꙁъ" Википєдїи члѣнѣ оувидєши · тъ си блаꙁнѫ исправи ⁙ Ъ по съгласьникъ пьсаниѥ правило нѣстъ · словѣньсцѣ ѩꙁꙑкѣ сь Ъ вьсєгда єтѷмологїчьнъ отъ прасловѣньскꙑ основꙑ ѥстъ ⁙ Ꙁаѩтꙑѩ словєсь коньцѣ жє Ъ обꙑчаѥмь пишимь ихъ иꙁмѣнѥниꙗ дѣлꙗ ⁙ О́илЪ 08:02, сєптє́мврїꙗ 7 числа, 2010 (UTC)

Творѭ нꙑнѣ новъ обраꙁъ Главьномь страницѧ · польꙃоуѥики ꙗко прьвообраꙁь пакꙑ портог. Вики · нъ съ вьсѩ стари пьсаниꙗ ижє нꙑнѣшьномь обраꙁомь дрьжить ⁙ Могѫ ли ѥмоу положитъ въ страницѫ ⁖ Гла́вьна страни́ца/Temp ⁖ ? Тако ащє блаꙁни · отѧжєнии и инъ вѫпросꙑ о исправлѥниꙗ сѫтъ · на ѥѩ страницѧ бєсѣдѣ бѫдємъ побєсѣдовати ⁙ Васїлъ Ивановъ 09:45, дєкє́мврїꙗ 10 числа, 2010 (UTC)