Jump to content

Прьваꙗ дѷнастиꙗ Єгѷпьта

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Прьваꙗ дѷнастиꙗ Єгѷпта фараѡни бѣ ции владꙑчьствоваахѫ отъ лѣта 3035 прѣдъ р҃х до лѣта 2890 прѣдъ р҃х ⁙ Сии фараѡни Хоръ-Аха и Дъжєръ и Дєнъ и прочии сѫ́тъ ⁙ Брьньни гроби ихъ обрѣщєни бꙑшѧ дрєвл҄ьн҄ихъ градѣхъ Абѷдѣ и Саккарѣ отъ англі́иська архєолога Флиндєрса Пєтри сътолѣтиꙗ 19