Божє · храни Франца Їѡсифа

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Хаидна рѫкопьсь

⁖Божє · храни Франца Їѡсифа⁖ дрьжавьно славопѣниѥ Аѵстроѫгрь и славопѣниѥ правитєлꙗ Франкїса В҃ бѣ ⁙ Словєса пѣсни напьсанꙑ бѣ Лорєнсъмъ Хашькоѭ · а моусїка сътворѥна 1797 лѣта Їѡсифъмъ Хаиднъмъ ⁙ Пѣснь прѣставлѥна бѣ 12 фєвроуарїꙗ 1797 лѣта

словєса пѣсни[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

нѣмьчьскꙑи словѣньскꙑи
Gott erhalte, Gott beschütze

Unsern Kaiser, unser Land!

Mächtig durch des Glaubens Stütze

Führt er uns mit weiser Hand!

Laßt uns seiner Väter Krone

Schirmen wider jeden Feind:

Innig bleibt mit Hapsburgs Throne

Österreichs Geschick vereint!

Божє храни Францъ Їѡсифа ·

съ нимъ дрьжавѫ храни въсѭ ⁙

Да насъ вѣра мѫдро водитъ

къ нашємѫ съчѧстиѭ ⁙

Мꙑ прадѣдъ ѥго ѳрѡнѫ

противъ врага бѫдєтъ щитъ ·

сѫдьба Аѵстрїи

съ Хабсбоургами съвѧꙁъна ѥстъ ⁙