Jump to content

Напьсаниѥ Самоуилоу

ⰐⰀⰒⰠⰔⰀⰐⰊⰅ ⰔⰀⰏⰖⰊⰎⰖ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Напьсаниѥ Самоуилоу

Надъгробьно напьсаниѥ Самоуилъ Блъгарьскъ цѣсар҄ь на своихъ ближьн҄иихъ гробѣ сътвори ⁙ Дрєвл҄ьнꙗѥ напьсаниѥ климєнтовицєѭ ѥстъ ⁙ Напьсано бꙑ лѣта 993, и тамо сѥ число напьсано ѥстъ ⁙ Камꙑ 90 лѣтѣхъ И҃І сътолѣтиꙗ Макєдонїи обрѣтєнъ бꙑстъ ⁙ Напьсаниѥ вєлиѥ старописмєньноѥ (палєографїчьноѥ) ꙁначєниѥ иматъ ⁙ По обраꙁоу боукъвъ людиѥ о вєтъхости кънигъ и ихъ напьсаниꙗ врѣмєнє сѫдити могѫтъ

напьсаниѥ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

въ имѧ ѡтьца и съина и с҃таго доуха· аꙁъ самоип(л)ь рабъ бж҃и полагаѫ

памѧть ѡтьцоу и матєри и братоу на кръстѣхъ сихъ· имєна оусъпъшихъ никола рабъ бж҃и ... ѣ давдъ написа ... въ лѣто отъ сътворєниꙗ мироу

ꙃ҃· фа҃· инъдикта ꙃ҃·