Ⱄⰾⱁⰲⱑⱀⱐⱄⰽⱏ ⱗⰸⱏⰺⰽⱏ

Польꙃєватєл҄ь:Глаго́лица/ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ ⰧⰈⰟⰊⰍⰟ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
     
ⰒⰠⰔⰀⰐⰟⰊ ⰍⰫⰓⰋⰎⰎⰑⰂⰉⰜⰅⰩ ⰈⰑⰃⰓⰀⰗⰠⰔⰍⰟⰊ ⰍⰟⰐⰉⰃⰟⰊ

ⰔⰎⰑⰂⰡ́ⰐⰠⰔⰍⰟ ⰧⰈⰟⰊ́ⰍⰟ ⰔⰤ ⰍⰟ ⰋⰐⰄⰑⰅⰫⰓⰙⰒⰠⰔⰍⰀ ⰄⰓⰡⰂⰅⰔⰅ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰀ ⰂⰡⰕⰂⰉⰭ ⰣⰆⰐⰑⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰜⰡ ⰂⰡⰕⰂⰉ ⰑⰐⰑⰔⰉⰕⰟ ⁙ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ ⰏⰓⰠⰕⰂⰟ ⰧⰈⰟⰊⰍⰟ ⰥⰔⰕⰟ

ⰋⰔⰕⰑⰓⰋⰭ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⰍⰟⰐⰉⰆⰠⰐⰟ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ ⰧⰈⰟⰊⰍⰟ ⰔⰟⰔⰕⰀⰂⰎⰥⰐⰟ ⰍⰫⰓⰋⰎⰎⰑⰏⰠ Ⰹ ⰏⰅⰪⰑⰄⰋⰥⰏⰠ ⰥⰔⰕⰟ · ⰭⰆⰅ ⰒⰓⰡⰎⰑⰆⰉⰎⰀ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰑⰏⰟ ⰜⰓⰠⰍⰟⰂⰠⰐⰟⰊⰧ ⰍⰟⰐⰉⰃⰟⰊ ⰁⰡⰀⰞⰅⰕⰅ ⁙ ⰁⰓⰀⰕⰓⰀ ⰓⰑⰆⰄⰅⰐⰀ ⰃⰓⰠⰝⰠⰔⰍⰀ ⰜⰡⰔⰀⰓⰠⰔⰕⰂⰀ ⰪⰅⰔⰔⰀⰎⰑⰐⰋⰜⰡ ⰓⰅⰍⰑⰏⰡⰉ ⰔⰑⰎⰖⰐⰉ ⰁⰟⰊⰎⰀ ⰥⰔⰕⰅ · ⰉⰄⰅ ⰣⰆⰠⰐⰟ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰟ ⰓⰡⰝⰠ ⰁⰡⰀⰞⰅ[1] ⁙ ⰕⰑⰃⰑ ⰄⰡⰎ̑ⰠⰏⰀ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰖⰥⰏⰖ ⰧⰈⰟⰊⰍⰖ ⰣⰆⰠⰐⰑⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰕⰉ ⰧⰈⰟⰊⰝⰠⰐⰉ ⰑⰁⰓⰀⰈⰉ ⰔⰨⰕⰟ · ⰐⰟ ⰄⰓⰅⰂⰎ҄ⰠⰐⰥⰏⰑⰓⰀⰂⰠⰔⰍⰖ ⰧⰈⰟⰊⰍⰖ ⰈⰀⰒⰀⰄⰠⰐⰑⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰕⰉ ⰑⰁⰓⰀⰈⰉ ⰁⰡⰀⰞⰤ

ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰑⰏⰠ ⰧⰈⰟⰊⰍⰑⰏⰠ ⰍⰟⰐⰉⰃⰟⰊ ⰒⰓⰡⰧⰔⰎⰀⰂⰎ҄ⰠⰔⰍⰟⰊ · ⰑⰘⰓⰋⰄⰠⰔⰍⰟⰊ Ⰹ ⰉⰐⰟ ⰍⰟⰐⰉⰆⰠⰐⰟ ⰔⰘⰑⰎⰟ ⰒⰠⰔⰀⰐⰟⰊ ⰁⰡ ⁙ ⰑⰐⰟⰆⰅ ⰭⰍⰑ ⰎⰡⰕⰑⰒⰉⰔⰠⰐⰟ Ⰹ ⰁⰑⰃⰖⰔⰎⰖⰆⰅⰁⰠⰐⰟ ⰧⰈⰟⰊⰍⰟ ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰠⰔⰍⰀ ⰜⰡⰔⰀⰓⰠⰔⰕⰂⰀ · ⰓⰖⰔⰉ · ⰔⰓⰠⰁⰋⰉ Ⰹ ⰉⰐⰟ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ ⰔⰕⰓⰀⰐⰟ ⰒⰑⰎⰠⰇⰅⰂⰀⰎⰟ ⰔⰤ ⰥⰔⰕⰟ

ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ ⰧⰈⰟⰊⰍⰟ ⰒⰑ ⰂⰓⰡⰏⰅⰐⰅ ⰔⰤ ⰒⰑⰄⰟ ⰔⰟⰂⰓⰡⰏⰅⰐⰠⰐⰟ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰟ ⰓⰡⰝⰉⰩ ⰏⰡⰐⰭⰎⰟ ⰥⰔⰕⰟ · ⰥⰆⰅ ⰍⰟ ⰐⰟⰊⰐⰡⰞⰠⰐⰣ ⰜⰓⰠⰍⰟⰂⰠⰐⰑⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰖ ⰧⰈⰟⰊⰍⰖ ⰒⰓⰉⰂⰅⰄⰅ

ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰀ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰟⰊ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Обраꙁьць:ⰃⰎⰀⰂⰠⰐⰟ

ⰐⰟⰊⰐⰡ ⰐⰀⰉⰁⰑⰎ҄ⰠⰞⰀ ⰝⰉⰔⰎⰀ ⰧⰈⰟⰊⰍⰑⰂⰡⰄⰟ ⰒⰑⰏⰟⰊⰞⰎⰥⰐⰉⰥ ⰥⰔⰕⰟ ⰁⰑ ⰒⰓⰠⰂⰀⰭ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰟⰊ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰀ ⰧⰈⰟⰊⰍⰀ ⰄⰡⰎⰭ ⰍⰫⰓⰋⰎⰎⰑⰂⰉⰜⰀ ⰥⰔⰕⰟ[2][3][4] · ⰩⰆⰅ ⰍⰫⰓⰋⰎⰎⰟ ⰔⰟⰕⰂⰑⰓⰉ ⁙ ⰥⰩⰆⰅ ⰂⰠⰔⰧ ⰒⰓⰠⰂⰟⰊ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟⰊ ⰍⰟⰐⰉⰃⰟⰊ ⰒⰠⰔⰀⰐⰟⰊ ⰁⰡ[5] ⁙ ⰒⰑ ⰐⰡⰍⰑⰎⰉⰍⰟ ⰎⰡⰕⰟ ⰉⰔⰕⰅⰛⰥⰐⰉⰉ ⰃⰓⰠⰝⰠⰔⰍⰟⰊ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰟⰂⰅ ⰑⰔⰐⰑⰂⰡ ⰔⰟ ⰁⰖⰍⰟⰂⰠ ⰄⰑⰎⰑⰆⰅⰐⰉⰥⰏⰠ ⰐⰑⰂⰀⰭ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰀ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰟⰊ ⰔⰟⰕⰂⰑⰓⰥⰐⰀ ⰁⰡ · ⰐⰡⰜⰉⰉⰘⰟ ⰧⰈⰟⰊⰍⰑⰂⰡⰄⰟ ⰒⰑⰏⰟⰊⰞⰎⰥⰐⰉⰥ ⰁⰑ ⰥⰔⰕⰟ · ⰥⰆⰅ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰟⰂⰠ ⰍⰎⰉⰏⰅⰐⰕⰑⰏⰠ ⰑⰘⰓⰋⰄⰠⰔⰍⰑⰏⰠ ⰔⰟⰕⰂⰑⰓⰥⰐⰀ ⰁⰡ · ⰐⰟ ⰕⰑ ⰉⰔⰕⰑ ⰐⰅⰂⰡⰄⰑⰏⰑ ⰥⰔⰕⰟ ⁙ ⰔⰭ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰟⰊ ⰆⰅ ⰍⰫⰓⰋⰎⰎⰑⰂⰉⰜⰤ ⰏⰡⰔⰕⰑ ⰒⰓⰡⰉⰏⰀⰞⰅ

ⰗⰙⰐⰉⰕⰋⰍⰀ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰜⰡ ⰧⰈⰟⰊⰜⰡ ⰥⰄⰉⰐⰟ ⰐⰀ ⰄⰅⰔⰤⰕⰠ ⰃⰎⰀⰔⰠⰐⰉⰍⰟ ⰔⰨⰕⰟ : /Ⰰ/ · /Ⰵ/ · /Ⰹ/ · /Ⱁ/ · /Ⱆ/ · /Ⱏ/ · /ⰟⰊ/ · /Ⱐ/ · /Ⱑ/ · /Ⱘ/ · /Ⱔ/ ⁙ Ⰹ ⰔⰅⰄⰏⰠ ⰐⰀ ⰄⰟⰂⰀ ⰄⰅⰔⰤⰕⰅ ⰔⰟⰃⰎⰀⰔⰠⰐⰉⰍⰟ ⰔⰨⰕⰟ · ⰐⰟ ⰗⰙⰐⰉⰏⰀ /Ⱇ/ ⰕⰟⰍⰟⰏⰑ ⰂⰟ ⰈⰀⰧⰕⰀⰘⰟ ⰔⰎⰑⰂⰅⰔⰠⰘⰟ ⰥⰔⰕⰟ

ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟⰊ ⰍⰟⰐⰉⰃⰟⰊ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ⱄ҄Ⰹ ⰆⰅ ⰔⰨⰕⰟ ⰍⰀⰐⰑⰐⰉⰝⰠⰐⰟⰊ ⰍⰟⰐⰉⰃⰟⰊ · ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰑⰏⰠ ⰧⰈⰟⰊⰍⰑⰏⰠ ⰒⰠⰔⰀⰐⰟⰊ

ⰍⰫⰓⰋⰎⰎⰑⰂⰉⰜⰀ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 • ⰀⰔⰔⰅⰏⰀⰐⰉⰥⰂⰑ ⰅⰫⰀⰐⰃⰅⰎⰋⰥ · ⰉⰐⰀⰍⰑ ⰂⰀⰕⰉⰍⰀⰐⰠⰔⰍⰀ ⰍⰟⰐⰉⰃⰀ Ⰹ латиньскꙑ Evangeliarum Assemani / Codex Vaticanus
 • ⰁⰑⰭⰐⰠⰔⰍⰑ ⰅⰫⰀⰐⰃⰅⰎⰋⰥ
 • ⰈⰑⰃⰓⰀⰗⰠⰔⰍⰟ ⰒⰀⰎⰋⰏⰒⱄⰉⰔⰕⰟ
 • ⰈⰑⰃⰓⰀⰗⰠⰔⰍⰀ ⰍⰟⰐⰉⰃⰀлатиньскꙑ Codex Zographensis
 • ⰍⰟⰊⰥⰂⰠⰔⰜⰉ ⰎⰉⰔⰕⰟⰜⰉ
 • ⰍⰎⰑⰜⰅⰂⰟ ⰔⰟⰁⰑⰓⰠⰐⰉⰍⰟ Ⰹ латиньскꙑ Glagolita Klozianus
 • ⰏⰀⰓⰋⰉⰐⰠⰔⰍⰑ ⰅⰫⰀⰐⰃⰅⰎⰋⰥ Ⰹ латиньскꙑ Codex Marianus
 • ⰑⰘⰓⰋⰄⰠⰔⰜⰉ ⰎⰉⰔⰕⰟⰜⰉ
 • ⰓⰟⰊⰎⰠⰔⰜⰉ ⰎⰉⰔⰕⰟⰜⰉ
 • ⰔⰉⰐⰀⰉⰔⰍⰀ ⰒⱄⰀⰎⰕⰉⰓⰠ Ⰹ латиньскꙑ Psalterium Sinaiticum
 • ⰔⰉⰐⰀⰉⰔⰍⰑ ⰅⰫⰘⰑⰎⰑⰃⰋⰥ латиньскꙑ Euchologium Sinaiticum
 • ⰔⰉⰐⰀⰉⰔⰍⰟ ⰋⰅⰓⰀⰕⰋⰍⰑⰐⰟ

ⰂⰟⰕⰑⰓⰀ ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰀ ⰀⰈⰟⰁⰖⰍⰟⰊ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 • ⰐⰑⰂⰑⰃⰓⰀⰄⰠⰔⰍⰀ ⰒⱄⰀⰎⰕⰉⰓⰠ
 • ⰅⰐⰉⰐⰠⰔⰍⰟ ⰀⰒⰑⰔⰕⰑⰎⰟ
 • ⰈⰙⰃⰓⰀⰗⰠⰔⰜⰉ ⰎⰉⰔⰕⰟⰜⰉ
 • ⰎⰉⰔⰕⰟⰜⰉ ⰖⰐⰄⰑⰎ҄ⰠⰔⰍⰀⰥⰃⰑ
 • ⰔⰀⰂⰂⰉⰐⰀ ⰍⰟⰐⰉⰃⰀ
 • ⰔⰖⰒⰓⰀⰔⰎ҄ⰠⰔⰍⰀ ⰏⰉⰐⰋⰭ Ⰹ латиньскꙑ Codex Suprasliensis
 • ⰘⰋⰎⰀⰐⰄⰀⰓⰠⰔⰜⰉ ⰎⰉⰔⰕⰟⰜⰉ

ⰍⰎⰀⰄⰤⰇⰉ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 1. ⰔⰅⰎⰉⰛⰅⰂ Ⰰ. Ⰿ. ⰔⰕⰀⰓⰑⰔⰎⰀⰂⰤⰐⰔⰍⰉⰊ ⰤⰈⰉⰍ. ⰝⰀⰔⰕⰠ 1: ⰂⰂⰅⰄⰅⰐⰉⰅ. ⰗⰑⰐⰅⰕⰉⰍⰀ. — Ⰿ. : ⰃⰑⰔⰖⰄⰀⰓⰔⰕⰂⰅⰐⰐⰑⰅ ⰖⰝⰅⰁⰐⰑ-ⰒⰅⰄⰀⰃⰑⰃⰉⰝⰅⰔⰍⰑⰅ ⰉⰈⰄⰀⰕⰅⰎⰠⰔⰕⰂⰑ ⰏⰉⰐⰉⰔⰕⰅⰓⰔⰕⰂⰀ ⰒⰓⰑⰔⰂⰅⰛⰅⰐⰉⰤ ⰓⰔⰗⰔⰓ, 1951. Ⱄ. 10.
 2. ⰒⰓⰅⰄⰓⰀⰃ ⰒⰉⰒⰅⰓ, ⰖⰂⰑⰄ Ⱆ ⰔⰎⰀⰂⰉⰔⰕⰉⰍⰖ I
 3. ⰒⰅⰕⰀⰓ ⰌⰑⰓⰌⰉⰌ, ⰉⰔⰕⰑⰓⰉјⰀ ⰔⰓⰒⰔⰍⰅ ⰌⰉⰓⰉⰎⰉⰜⰅ (1990:22)
 4. ⰞⰐⰉⰜⰅⰓ Ⱔ. Ⰱ. ⰉⰎⰎⰣⰔⰕⰓⰉⰓⰑⰂⰀⰐⰐⰀⰤ ⰂⰔⰅⰑⰁⰛⰀⰤ ⰉⰔⰕⰑⰓⰉⰤ ⰒⰉⰔⰠⰏⰅⰐ. — ⰔⰒⰁ. 1903. — Ⱄ. 222—223
 5. ⰄⰅⰎⰑⰂⰉ ⰔⰕⰖⰄⰉјⰀ ⰉⰈ ⰍњⰉⰃⰅ «ⰒⰓⰑⰃⰎⰀⰔ» ⰍⰑⰐⰔⰕⰀⰐⰕⰉⰐⰀ-ⰌⰉⰓⰉⰎⰀ (ⰁⰓⰀⰕⰉⰔⰎⰀⰂⰀ: ⰒⰅⰓⰗⰅⰍⰕ, 2004)

ⰈⰠⰓⰉ ⰕⰀⰍⰑⰆⰄⰅ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

*