Польꙃєватєл҄ь:مقفلة حديثا/Главьна страница

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
  • Ащє напьсаниꙗ нижє ꙁьлѣ видѣть сѧ · ими боукъвии того дѣлꙗ : климєнтовьскꙑ с҄ьдє и кѷрилловьскꙑ с҄ьдє/Ashte napʹsanii͡a nizhe ꙁʹlě vidětʹ sę · imi bov̇kʺvii togo děli͡a : klimentovʹsky s҄ʹde i kẏrillovʹsky s҄ʹde
[[Дѣ́ло:ZografskiyKodeks.png|thumb|right|250px|пьса́нꙑ кѷри́лловицєѭ Ꙁогра́фьскꙑ къни́гꙑ]]

Словѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ сѧ къ їндоєѵрѡ́пьска дрѣвєсє словѣ́ньска вѣ́твиꙗ южнословѣ́ньсцѣ вѣ́тви оноситъ ⁙ нꙑ́нѣ словѣ́ньскъ мрь́твъ ѩꙁꙑ́къ ѥ́стъ

їсторі́ꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Къни́жьнъ словѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ съста́влѥнъ Кѷри́лломь и Мєѳо́дїѥмь ѥ́стъ · ꙗ́жє прѣложи́ла словѣ́номъ црькъ́вьнꙑѩ къни́гꙑ бѣа́шєтє ⁙ бра́тра рождєна́ Грь́чьска цѣса́рьства Ѳєссало́нїцѣ рєко́мѣи Солоу́ни бꙑла́ ѥстє́ · идє́ ю́жьнъ словѣ́нъ рѣ́чь бѣа́шє ⁙ того́ дѣл̑ьма́ словѣ́ньскоуѥмоу ѩꙁꙑкоу́ южьнословѣ́ньсти ѩꙁꙑ́чьни о́браꙁи сѫ́тъ · нъ дрєвл҄ьнѥмора́вьскоу ѩꙁꙑкоу́ ꙁападьнословѣ́ньсти о́браꙁи бѣа́шѧ

Словѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ по врѣ́мєнє сѧ подъ съврѣмє́ньнъ словѣ́нъ рѣ́чиѭ мѣнꙗ́лъ ѥ́стъ · ѥ́жє къ нꙑ́нѣшьню црькъвьнословѣ́ньскоу ѩꙁꙑкоу́ привєдє
[[Дѣ́ло:ZografskiyKodeks.png|thumb|right|250px|пьса́нꙑ кѷри́лловицєѭ Ꙁогра́фьскꙑ къни́гꙑ]]

Slově́nʹskʺ i͡ęꙁýkʺ sę kʺ їndoeѵrṓpʹska drěvese slově́nʹska vě́tvii͡a i͡uzhnoslově́nʹst͡sě vě́tvi onositʺ ⁙ nýně slově́nʹskʺ mrʹ́tvʺ i͡ęꙁýkʺ i͡éstʺ

їstorі́i͡a[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Kʺnízhʹnʺ slově́nʹskʺ i͡ęꙁýkʺ sʺstávli͡enʺ Kẏríllomʹ i Meḟódїi͡emʹ i͡éstʺ · i͡ázhe prělozhíla slově́nomʺ t͡srʹkʺ́vʹnyi͡ę kʺnígy běáshete ⁙ brátra rozhdená Grʹ́chʹska t͡sěsárʹstva Ḟessalónїt͡sě rekóměi Solov̇́ni bylá i͡esté · idé i͡úzhʹnʺ slově́nʺ rě́chʹ běáshe ⁙ togó děl̑ʹmá slově́nʹskov̇i͡emov̇ i͡ęꙁykov̇́ i͡uzhʹnoslově́nʹsti i͡ęꙁýchʹni óbraꙁi sǫ́tʺ · nʺ drevl҄ʹni͡emorávʹskov̇ i͡ęꙁykov̇́ ꙁapadʹnoslově́nʹsti óbraꙁi běáshę

Slově́nʹskʺ i͡ęꙁýkʺ po vrě́mene sę podʺ sʺvrěménʹnʺ slově́nʺ rě́chii͡ǫ měni͡álʺ i͡éstʺ · i͡ézhe kʺ nýněshʹni͡u t͡srʹkʺvʹnoslově́nʹskov̇ i͡ęꙁykov̇́ privede


Википєдїѩ инъ ѩꙁꙑкъ виждь Википєдїѩ СвѣтъVikipedїi͡ę inʺ i͡ęꙁykʺ vizhdʹ Vikipedїi͡ę Světʺ


cu: O si͡emʹ tlʺt͡sě · be: Pra hety razdzieł · be-x-old: Пра гэты разьдзел · bg: За този раздел · cs: O této edici · en: About this section · eo: Pri tiu ĉi sekcio · mk: За овој дел · pl: O tej wersji · ru: Об этом разделе · sk: O tejto verzii · sr: О овом делу · uk: Pro tsei rozdil