Jump to content

Вєлико ꙁємлѥтрѩсѥниѥ Канто

ⰂⰅⰎⰊⰍⰑ ⰈⰅⰏⰎⰅⰕⰓⰧⰔⰅⰐⰊⰅ ⰍⰀⰐⰕⰑ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Слѣдьствиꙗ ꙁємлѥтрѩсѥниꙗ Канто градѣ Иокохама

Вєлико ꙁємлѥтрѩсѥниѥ Канто и ꙗпѡньскꙑ 関東大震災 · ꙁємлѥтрѩсѥниѥ Ꙗпѡнїи 1923 лѣта бѣ ⁙ Ѥгожє мѣра по Рихтєра клїмацѣ до 8,3 ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ꙁємлѥтрѩсѥниѥ почѧло сѧ 1 дьнꙗ сєптємврїꙗ 1923 лѣта бѣ ⁙ Ꙁємлѥтрѩсѥниꙗ срьдьцє ꙁаливѣ Сагами и ꙗпѡньскꙑ 相模湾 бѣ · въ 90 х҃м одалѥнии отъ ꙗпѡньска стол҄ьна града Тѡкꙗ бѣ ⁙

Ꙁємлѥтрѩсѥниѥ такъждє къ ꙁълоу приключаѭ на колѣинъмъ пѫти отъ Тѡкꙗ до Иокохамꙑ привєдє

слѣдьствиꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Гради Иокохама и Иокосоука въ чѧсти Канагава бол҄ии въсѣхъ отъ ꙁємлѥтрѩсѥниꙗ раꙁъроушєниꙗ и инꙑѩ бѣдꙑ имѫтъ ⁙ Вєлика влъна мъноꙃи прибрѣжьнꙑ гради оуничьжила ѥстъ · онажє и до Тѡкꙗ и до дроуꙃихъ дрьжавъ дошьла ѥстъ ⁙ Бол҄ии 142 тꙑсѫщь людии погꙑнѫли напрасно сѫтъ · и 40 тꙑсѫщь людии сѫдьба исто нєвѣдома ѥстъ

Їкономїчьнꙑ слѣдьствиꙗ вєльми вєликꙑ сѫтъ : по нꙑнѣшьнѣи мѣрѣ до 4,5 тꙑсѫщь лєѡдръ амєрїканьскꙑихъ доларъ сѫтъ

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]