Ꙗпѡнїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Ꙗпѡні́ꙗ
日本国


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъꙖпѡнїꙗ ха́рта
Ꙗпѡнїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Тѡкиѡ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ ꙗпѡньскъ
самостоꙗтѣль
660 лѣта до Х҃Р
пространиѥ  
- вьсѩ 377 835 х҃м²
въсєлѥниѥ 127 433 494

Ꙗпѡні́ꙗ инако Ниппонъ или Нихонъ и ꙗпѡньскꙑ 日本, 日本国 · въсточнꙑ Асїѩ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ ѥѩжє Тѡкиѡ ѥстъ ⁙ Ꙗпѡнїи людии 127,4 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ ꙗпѡньскъ ѥстъ

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ꙗпѡнїꙗ островьна дрьжава ѥстъ ⁙ Ꙗпѡнїискомь архїпєлаꙃѣ 4 вєликꙑ острови сѫтъ · ихъжє имєна Хоккайдо · Хоншу · Шикокоу и Кюшу сѫтъ · и такождє мъногꙑ малꙑ острови сѫтъ

Ꙗпѡнїꙗ сєїсмичьна страна ѥстъ · мъногꙑ ꙁємлѥтрѩсѥниꙗ приключаѭтъ сѧ ⁙ Наисильно жє ꙁємлѥтрѩсѥниѥ вєсноѭ 2011 лѣта бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Асїѩ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Армєнїꙗ¹,² • Афганистанъ • Бангладєшъ • Бахрєинъ • Броунєи • Боутанъ • Виѥтнамъ • Въсточьнъ Тиморъ • Гєѡргїꙗ¹ ² • Єгѷптъ³ • Їꙁдраил҄ь • Їндїꙗ • Їндонисїꙗ • Їѡрданїꙗ • Иракъ • Иранъ • Каꙁахстанъ¹ • Камбоджа • Катаръ • Коувєитъ • Кꙑргꙑꙁстанъ • Кѷпръ² • Лаосъ • Лїванъ • Малаисїꙗ • Малдивьскꙑ острова • Миꙗньма • Мѫголи • Нєпалъ • Оманъ • Пакистанъ • Папоуа · Нова Гвинєꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Саоудовьска Аравїꙗ • Срѣдинꙗнє • Срѣдиньска Димократїꙗ⁵ • Сѣвєрьна Корєꙗ • Сингапоуръ • Сѷрїꙗ • Таджикистанъ • Таиландъ • Тоуркмєнистанъ • Тѷрци¹ • Оуꙁбєкистанъ • Фїлїппиньскꙑ острова • Шри Ланка • Южьна Корєꙗ • Ꙗпѡнїꙗ • Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ • Ѥмєнъ

нєсамостоꙗтѣл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акротїрь и Дєкєлїꙗ¹ • Кокосовꙑ острова • Рождьства Островъ


нєприꙁна́нꙑ дрьжа́вꙑ : Абхаꙁїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ² • Палєстїна • Тамилъ Иламъ • Сѣвєрьнъ Кѷпръ⁶ • Южьна Осєтїꙗ


¹ такождє Єѵрѡпѣ ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ ⁙ ³ такождє Афрїкѣ ѥстъ


⁴приꙁнана ꙗко самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ Ѥ҃НС ѥстє ⁙ ⁵ нє приꙁна́на Ѥ҃НС ѥстъ ⁙
⁶ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ