Jump to content

Карпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Карпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъ

Карпа́тьскословѣньскъ ѩꙁꙑ́къ и карпатьскословѣньскꙑ slovenčina · ꙁападьнословѣньска иꙁвода словѣньска дрѣвєсє ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Словѣньска дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии глаголѭщь карпатьскословѣньскꙑ 5 лєѡдръ сѫтъ ⁙ Словѣньскꙑ наꙁъванъ ⁖ карпатьскословѣньскъ ⁖ да бѣжали бѫ о съмѣшєниꙗ съ словѣньскомь ѩꙁꙑкомь и їллѷрїиско словѣньскомъ ѩꙁꙑкомъ

Карпатьскословѣньска аꙁъбоукꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Aa Áá Ää Bb Cc Čč Dd Ďď Dzdz Dždž Ee Éé Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Ĺĺ Ľľ Mm Nn Ňň Oo Óó Ôô Pp Qq Rr Ŕŕ Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Википєдїѩ ꙁнакъ
Википєдїѩ ꙁнакъ

Википєдїꙗ пьсана
карпатьскословѣньскꙑимь ѩꙁꙑкомь
sk:Hlavná stránka