Карпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Карпатьско-словѣньскъ ѩзыкъ ⁖)
Jump to navigation Jump to search
Карпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъ

Карпа́тьскословѣньскъ ѩꙁꙑ́къ и карпатьскословѣньскꙑ slovenčina · ꙁападьнословѣньска иꙁвода словѣньска дрѣвєсє ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Словѣньска дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии глаголѭщь карпатьскословѣньскꙑ 5 лєѡдръ сѫтъ ⁙ Словѣньскꙑ наꙁъванъ ⁖ карпатьскословѣньскъ ⁖ да бѣжали бѫ о съмѣшєниꙗ съ словѣньскомь ѩꙁꙑкомь и їллѷрїиско словѣньскомъ ѩꙁꙑкомъ

Карпатьскословѣньска аꙁъбоукꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Aa Áá Ää Bb Cc Čč Dd Ďď Dzdz Dždž Ee Éé Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Ĺĺ Ľľ Mm Nn Ňň Oo Óó Ôô Pp Qq Rr Ŕŕ Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]