Jump to content

Кѷрїлловица

ⰍⰫⰓⰊⰎⰎⰑⰂⰊⰜⰀ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Кѷрїлловица
Ꙁографьскꙑ кънигꙑ

Кѷрїлловица прьва вѣдома словѣньска аꙁъбоукꙑ ѥстъ ⁙ Наꙁъванаꙗ Кѷрїлла Фїлософа имєньмь · їсторикъ и ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ бо ѥстъ · ѥжє аꙁъбоукъвь имьжє сътворѥна бѣ

о аꙁъбоукъви имєнє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Нꙑнѣщьни ѩꙁꙑкꙑ сꙗ аꙁъбоукꙑ глаголицєѭ ꙁъвана ѥстъ ⁙ Словѣньскомь ѩꙁꙑцѣ жє обꙑчаѥмь тъ просто ⁖ словѣньска аꙁъбоукꙑ ⁖ бѣ · нъ нѣции кънигꙑ ѥѩжє Кѷрїлла имєньмь ꙁъвѫтъ[1] · того дѣл҄ьма и с҄ьдє тако ꙁвана ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Кѷрїлловица Ѳ҃ вѣцѣ отъ кѷрїлє вєчѣ сътворѥна бѣ словѣньскаѥго ѩꙁꙑка дѣл҄ьма ⁙ Боукъвъ рѧдъ иꙁ словѣньскъ аꙁъбоукъви поѩтъ бѣ · нъ ихъжє видъ и число ина бѣашєтє ⁙ Кѷрїлловицєѭ прьвꙑ словѣньскꙑ кънигꙑ пьсанꙑ бѣ · нъ по нѣколикъ лѣтъ исътєщѥнии словѣньскъ аꙁъбоукъвє основѣ съ боукъвь доложєниѥмь климєнтовица сътворѥна бѣ ⁙ Онажє кѷрїлловицꙑ мѣсто приѩла ѥстъ · бо Кѷрїллова аꙁъбоукꙑ кращьшии Климєнтовꙑ ѥстъ и того дѣл҄ьма кѷрїлловвицє пьсаниѥ болѥ тѧжько ѥстъ

Пѫтьнъ ꙁнакъ пьсанъ кѷрїлловицєѭ Хръватьсцѣ

До К҃ вѣка кѷрїлловица хръватьсцѣ въ глаголичьнѣ лїтоургїи польꙃєвала сѧ · нъ нꙑнѣ сь обърѧдъ поничьжєнъ ѥстъ

тавлїѥ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

боукꙑ видъ имѧ число
аꙁъ 1
боукꙑ 2
вѣдѣ 3
Glagolu глаголи 4
Dobro добро 5
ѥстъ 6
живѣтє 7
ꙃѣло 8
Zemlja ꙁємлꙗ 9
I ижє 10, 20
Ⰺ, Ⰹ Izhe, I ꙇ/ї, і 20, 10
Gjerv ꙉрьвь 30
Kako како 40
Ljudie людиѥ 50
Myslite мꙑслитє 60
Nashi нашь 70
Onu онъ 80
Pokoi покои 90
Rici рьци 100
Slovo слово 200
Tvrido тврьдо 300
ѵкъ (ижица)
Uku оукъ 400
Fritu фрьтъ 500
Heru хѣръ 600
Otu ѡмєга / отъ 700
пѣ (пє) 800
Ci ци 900
Chrivi чрьвь 1000
Sha ша
Shta шта 800
Jeru ѥръ
ⰟⰉ Jery ѥрꙑ
Jeri ѥрь
Jati ꙗдь
[йо]
(хлъмъ?)
Jou ю
Ensu (small jousu) юсъ (малъ)
Jensu (small jousu) ѩ
Onsu (big jousu) юсъ (вєликъ)
Jonsu (big jousu) ѭ
Thita ѳита

Юникодѣ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Юникодѣ отъ обраꙁа 4.1 кѷрїлловицѣ просторъ U+2C00U+2C5F авлєнъ ѥстъ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2C00
2C10
2C20
2C30 ⰿ
2C40
2C50

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Христианские древности и археология. СПб., 1865. Т. 2, книга 9. С. 127.

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ