Папоуа · Нова Гвинєꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Самостоꙗ́тєл҄ьна Дрьжа́ва Па́поуа - Но́ва Гвинє́ꙗ
Independent State of Papua New Guinea
Independen Stet bilong Papua Niugini


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъПапоуа · Нова Гвинєꙗ ха́рта
Папоуа · Нова Гвинєꙗ ха́рта

стольнъ градъ Портъ Морсби
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ англі́искъ · токъ писинъ и хири мотоу
самостоꙗтѣль
1975 лѣ́та
пространиѥ  
- вьсѩ 462 840 х҃м²
въсєлѥниѥ 6 057 263

Па́поуа · Но́ва Гвинє́ꙗ и англїискꙑ Papua New Guinea · ток-писиномь Papua Niugini · хиримотьскꙑ Papua Niu Gini · єпі́симьно имѧ Самостоꙗ́тєл҄ьна Дрьжа́ва Па́поуа · Но́ва Гвинє́ꙗ · Ѡкєані́ѩ дрьжа́ва ѥ́стъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Портъ Морсби ѥ́стъ ⁙ Дрьжа́вьнꙑ ѩꙁꙑци́ англі́искъ · токъ писинъ и хири мотоу сѫ́тъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 6 лєѡдръ

Па́поуа · Но́вꙑ Гвинє́ѩ чѧ́сти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]