Jump to content

Хрїстїаньство

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Хрїстїаньства просторъ

Хрїстїаньство ѥдинобожиꙗ вѣра ѥстъ · ꙗжє основана оучєнии Їисоу Хрїста ѥстъ · ꙗко иꙁдрєчєно о сѥмь Новѣѥмь ꙁавѣтѣ ѥстъ ⁙ Нꙑнѣ хрїстїаньство сѧ мъногꙑ обраꙁꙑ авлꙗѥтъ · сѥго дѣл҄ьма нѣстъ въꙁможьности глаголати ꙗко ѥдина вѣра ѥстъ ⁙ Хрїстїаньство дѣлѥно на мъногꙑ тлъкованиꙗ ѥстъ · бол҄ьшаꙗ иꙁ ихъжє Православиѥ · Римьскъ Каѳолїкїсмъ и Папоборьчьска Вѣра (Протєстантїсмъ) сѫтъ

ꙁа́повѣди[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. А́ꙁъ ѥсмь господь богъ твои · иꙁвєдꙑи тꙗ отъ ꙁємли єгѵ́птьскꙑ · отъ до́моу рабо́тꙑ : Да нє бѫдѫтъ тєбѣ боꙃи инꙑ ра́ꙁьвѣ Мєнє
  2. Нє сътвори сєбѣ коумира · и вьсꙗкаѥго подо́биꙗ · єлика нєбєси горѣ · и єлика ꙁємли ни́ꙁоу · и єлика вода́хъ подъ ꙁємлє́ѭ : да нє поклони́ сѧ имъ · ни послоужи имъ
  3. Нє во́ꙁмєши и́мєнє господа бога твоѥго въсоуѥ
  4. Помьни дьнь сѫбо́тьнъ · ѥжє свѧти́ти ѥго : шє́сть дьнъ дѣ́лаи и сътвори́ въ ни́хъ вьсѩ дѣла твоѩ ⁙ Въ дьнь жє сєдмꙑ́и · сѫбота господоу богоу твоѥмоу
  5. Чьти отца твоѥго и ма́тєрь твоѭ · да бла́го ти́ бѫдєтъ · и да дльголѣ́тьнъ бѫдєши ꙁємли бла́ꙃѣ · ѭжє господь богъ тво́и дає́тъ тєбѣ
  6. Нє оубии
  7. Нє прєлюбꙑ сътвори
  8. Нє оукра́ди.
  9. Нє послоу́шьствѫи на дроу́га своѥго свидѣ́тєл҄ьства ло́жьна
  10. Нє пожєлаи жєнꙑ искрєньнꙗѥго твоѥго · нє пожєла́и до́моу бли́жьнꙗѥго твоєго · ни сєла ѥго · ни раба ѥго · ни рабꙑ́ни ѥго · ни вола ѥго · ни осла ѥго · ни вьсꙗкаѥго скота ѥго · ни вьсѥгоєлика сѫтъ ближьнꙗѥго твоѥго

ꙁьри́ та́кождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ