Jump to content

Роусь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Роу́сь или Кꙑ́ѥвьска Роу́сь · нарєчєнаꙗ тако по градоу Кꙑѥвоу · въсточьнꙑѩ чѧсти Єѵрѡпꙑ дрьжава бѣашє мєждоу ꙁ҃ и ві҃ столѣтиѥма· послѣди · и прѣдъ тѣмь · ꙗжє раꙁложєна бѣашє вън оудѣльна кънѧжьства · комоужьдо свои стольни гради бѣꙗхѫ ⁙ Вєликꙑи столъ Кꙑѥвѣ бѣ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Прьваꙗ о Роуси пьсаниꙗ 839 лѣта сътворєна бѣахѫ ⁙ Ꙗко лѣтописи пьсано ѥстъ Роусь 862 лѣта почѧта бѣ · къгдажє Рюрикъ иꙁ Варѧꙃъ кънѧжити въ въсточьнъ словѣнъ плємєнъ ꙁємлѭ ꙁъванъ бѣ ⁙ Прьвꙑи стольнъ градъ Роуси Новъ Градъ бѣ ⁙ Послѣди жє Рюрика воина Аскол҄ьдъ и Диръ Кꙑѥвъ ꙁавоѥваашє и тамъ жє новъ столъ оуставлєнъ бѣ

988 лѣта Роусь крьщєна бѣ Владимѣромь Свѧтославлищьмь и отъ тогожє лѣта православиѥ дрьжавьна вѣра стало бѣ

ві҃ вѣцѣ жє Роусь на самостоꙗтѣльни оудѣли раꙁложєна бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]