Роусь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Rus-1015-1113.png

Роу́сь или Кꙑ́ѥвьска Роу́сь · нарєчєнаꙗ тако по градоу Кꙑѥвоу · въсточьнꙑѩ чѧсти Єѵрѡпꙑ дрьжава бѣашє сътолѣтиихъ ꙁ҃—і҃в · послѣди · и прѣдъ тѣмь · ꙗжє раꙁложєна бѣашє вън оудѣльна кънѧжьства · комоужьдо свои стольни гради бѣꙗхѫ ⁙ Вєликꙑи столъ Кꙑѥвѣ бѣ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Прьвꙑѩ о Роуси пьсаниꙗ 839 лѣта сътворєнꙑ бѣ ⁙ Ꙗко лѣтописи пьсано ѥстъ Роусь 862 лѣта почѧта бѣ · къгдажє Рюрикъ иꙁ Варѧꙃъ кънѧжити въ въсточьнъ словѣнъ плємєнъ ꙁємлѭ ꙁъванъ бѣ ⁙ Прьвꙑи стольнъ град Роуси Новъ Градъ бѣ ⁙ Послѣди жє Рюрика воинꙑ Аскол҄ьдъ и Диръ Кꙑѥвъ ꙁавоѥваашє и тамъ жє новъ столъ оуставлєнъ бѣ

988 лѣта Роусь крьщєна бѣ Владимѣромь Свѧтꙑимъ и отъ тогожє лѣта православиѥ дрьжавьна вѣра стало бѣ

і҃в вѣцѣ жє Роусь на самостоꙗтѣльнꙑ оудѣлꙑ раꙁложєна бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]


Рѡсїѩ ꙁнамѧ Рѡсїꙗ
Стольнъ градъ: | Москъва

дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ: | Роусьскъ ѩꙁꙑкъ


їсторїꙗ: Роусь | Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ


Рѡсїѩ чѧсти | Рѡсїискъ рѫбл҄ь | Сибирь