Рѡсїѩ чѧстиѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Рѡсїѩ чѧсти · мѣсѧца мартїꙗ 2014 лѣта

██ Димократїѩ

██ Областиѥ

██ Краꙗ

██ Аѵтономьнꙑ областиѥ

██ Аѵтономьни окрѫꙃи

██ Гради ижє вьсѥдрьжавьно ꙁначєниѥ имѫтъ

Рѡсїꙗ съвѫꙁьна дрьжава на 85 равьноправьнꙑ ѥдиницѧ дѣлѥна ѥстъ ⁙ 22 ѥдиници имѧ ⁖ димократїꙗ ⁖ и роусьскꙑ республика ѥстъ · 9 ѥдиницѧ имѧ ⁖ краи ⁖ и роусьскꙑ край ѥстъ · 46 ѥдиницѧ имѧ ⁖ область ⁖ и роусьскꙑ область ѥстъ · 3 ѥдиницѧ сѧ гради авлꙗѭтъ · онижє роусьскꙑ города федерального значения сѫтъ · 1 ѥдиница аѵтономьна область и роусьскꙑ автономная область ѥстъ · 4 жє ѥдиницѧ имѧ ⁖ аѵтономьнъ окрѫгъ ⁖ и роусьскꙑ автономный округ ѥстъ

каталогъ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Въсѣхъ ѥдиницѧ сѥ тавлїѥ нижє сѫтъ · ѥжє на дєсѧтъ стлъбьць дѣлѥно ѥстъ ⁙ Въ прьвоу дъвоу стлъбоу число и съвѫꙁьна ѥдиница оукаꙁанѣ ѥстє ⁙ Въ вътороу дъвоу стлъбоу ꙁнамѧ и ꙁнакъ тѣхъ ѥдиницѧ ѥстє ⁙ Послѣди ихъ · статїстїчьнꙑ вѣстиѥ о пространии и въсєлѥнии оукаꙁанꙑ сѫтъ · въ прьвомъ пьсано ѥстъ въ х҃м² · а чисмєна въ стлъбьцѣ въсєлєниѥ отъ октѡврїꙗ 9 дьнꙗ 2002 лѣта сѫтъ · къгда оно прѣбъроѥно бѣ ⁙ Въ сєдьмѣ · осмѣ и дєвѧтѣ стлъбцѣхъ главьно сєлєниѥ властьнꙑ ѥдиницѧ каꙁано ѥстъ и на коликъ чѧсти она дѣлитъ сѧ · сѫгласьно мѣръ ОКА҃ТО · роусьскꙑ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления · коупьно съ ѥгожє число ⁙ Акꙑ коньць · властьни ѥдиницѧ вънѫтри въ въсѣхъ съвѫꙁьнꙑ ѥдиницѧ оукаꙁанꙑ сѫтъ

число съвѫꙁьна ѥдиница ꙁнамѧ ꙁнакъ пространиѥ
(въ к҃м²)
въсєлєниѥ
(въ октѡврїꙗ 2002 лѣта)
главьно сєлєниѥ чѧсти
(по ОКА҃ТО)
ОКА҃ТО число властьнꙑ ѥдиницѧ
  димократїѩ
01 Адꙑгїꙗ 7600 447 000 Маикопъ 7 чѧстии и 2 града 79 7 чѧстии и 2 градьска окрѫга
02 Алта́и 92 600 203 000 Горноалтаискъ 10 чѧстии и 1 градъ 84 10 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
03 Башкортостанъ 143 600 4 103 000 Оу́фа 54 чѧстии и 21 градъ 80 54 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
04 Боурꙗдїꙗ 351 300 981 000 Оуланоудєи 21 чѧсть и 2 города 81 21 чѧсть и 2 градьска окрѫга
05 Дагєстанъ 50 300 2 584 000 Махачкала 41 чѧсть и 10 градъ 82 41 чѧсть и 10 градьскъ окрѫгъ
06 Галгаиска Димократїꙗ (Ингоушєтїꙗ) 4000 469 000 Магасъ 4 чѧстии и 4 градъ 26 4 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
07 Кєбєрдиномалкарїꙗ 12 500 901 000 Нал҄ьчикъ 10 чѧстии и 3 градъ 83 10 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
08 Хал҄ьмжьска Димократїꙗ 76 100 292 000 Є́лстъ 13 чѧстии и 1 градъ 85 13 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
09 Карачаѥвошєрджєсїꙗ 14 100 440 000 Чєркєсьскъ 8 чѧстии и 2 града 91 8 чѧстии и 2 градьска окрѫга
10 Карꙗла 172 400 717 000 Пєтроꙁаводьскъ 16 чѧстии и 13 градъ 86 16 чѧстии и 2 градьска окрѫга
11 Комь 415 900 1 019 000 Сꙑктꙑвкаръ 12 чѧстии и 8 градъ 87 15 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
12 Кꙑрꙑмъ 26 081 1 966 801 Сѷмфєрополь 18 чѧстии и 11 градьскъ чѧстии и 16 градъ - 14 чѧстии и 11 градьскъ окрѫгъ
13 Марии Єлъ 23 200 728 000 Иошкаръ Ола 14 чѧстии и 4 градъ 88 14 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
14 Мордовїꙗ 26 200 889 000 Сараньскъ 22 чѧсти и 7 градъ 89 22 чѧсти и 1 градьскъ окрѫгъ
15 Саха (Ꙗкоутїꙗ) 3 103 000 948 000 Ꙗкоутьскъ 33 чѧстии и 5 градъ 98 34 чѧстии и 2 градьска окрѫга
16 Сѣвєрьна Осєтїꙗ · Аланїꙗ 8000 710 000 Владикавкаꙁъ 8 чѧстии и 1 градъ 90 8 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
17 Татарстанъ 68 000 3 780 000 Каꙁа́нъ 43 чѧстии и 14 градъ 92 43 чѧстии и 2 градьска окрѫга
18 Тꙑва (Тоува) 170 500 306 000 Кꙑꙁꙑлъ 17 чѧстии и 2 града 93 17 чѧстии и 2 градьска окрѫга
19 Оудмоуртїꙗ 42 100 1 571 000 Ижєвьскъ 25 чѧстии и 5 градъ 94
20 Хакасїꙗ 61 900 546 000 Абаканъ 8 чѧстии и 5 градъ 95 8 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
21 Нохчииньска Димократїꙗ 15 300 1 100 000 Гроꙁьнъ 16 чѧстии и 5 градъ 96 нꙑнѣ нє оуставлѥно ѥстъ
22 Чьвашїꙗ 18 300 1 314 000 Шоупашкаръ 21 чѧсть и 9 градъ 97 21 чѧсть 5 градьскъ окрѫгъ
  краꙗ
23 Алтаискъ 169 100 2 607 000 Барнаоулъ 60 чѧстии и 11 градъ 01 60 чѧстии и 12 градьска окрѫга
24 Ꙁабаикальскъ 431 500 1 156 000 Чита 31 чѧсть и 5 градъ 76 28 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ (бєꙁ Агиньска Боурꙗдьска окрѫга)
25 Камчатьскъ 472 300 359 000 Пєтропаѵловьскъ Камчатьскꙑи   30 11 чѧсть и 3 градьскъ окрѫгъ
26 Красьнодарьскъ 76 000 5 124 000 Красьнодаръ 38 чѧстии и 15 градъ 03 37 чѧстии и 11 градьскъ окрѫгъ
27 Красьноꙗрьскъ 2 339 700 2 966 000 Красьноꙗрьскъ 54 чѧстии и 19 градъ 04
28 Пєрмьскъ 160 600 2 824 000 Пєрмь 33 чѧстии и 14 градъ 57
29 Приморьскъ 165 900 2 068 000 Владивъстокъ 22 чѧсти и 12 града 05 22 чѧсти и 12 градьска окрѫга
30 Стаѵропольскъ 66 500 2 731 000 Стаѵрополь 26 чѧстии и 10 градъ 07 26 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
31 Хабаровьскъ 788 600 1 435 000 Хабаровьскъ 17 чѧстии и 6 градъ 08
  областиѥ
32 Амоурьска 363 700 903 000 Благовѣщєньскъ 20 чѧстии и 7 градъ 10
33 Архангєльска[1] 587 400 1 336 000 Архангєльскъ 20 чѧстии и 8 градъ 11 19 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
34 Астраханьска 44 100 1 007 000 Астраханъ 11 чѧсть и 3 градъ 12 11 чѧсть и 2 градьска окрѫга
35 Бѣлоградьска 27 100 1 512 000 Бѣлоградъ 21 чѧсть и 6 градъ 14 21 чѧсть и 1 градьскъ окрѫгъ
36 Брꙗньска 34 900 1 379 000 Брꙗньскъ 27 чѧстии и 5 градъ 15 27 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
37 Владимѣрьска 29 000 1 525 000 Владимѣръ 16 чѧстии и 10 градъ 17 16 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
38 Вльгоградьска 113 900 2 703 000 Вльгоградъ 33 чѧстии и 6 градъ 18 33 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
39 Вологодьска 145 700 1 270 000 Вологъда 26 чѧстии и 4 градъ 19 26 чѧстии и 2 градьска окрѫга
40 Воронєжьска 52 400 2 379 000 Воронєжь 32 чѧсти и 7 градъ 20 31 чѧсть и 3 градьскъ окрѫгъ
41 Ивановьска 21 800 1 149 000 Иваново 21 чѧсть и 6 градъ 24 21 чѧсть и 6 градьскъ окрѫгъ
42 Иркоутьска 767 900 2 582 000 Иркоутьскъ 33 чѧстии и 14 городов 25 27 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
43 Калининоградьска 15 100 943 000 Калининоградъ 13 чѧстии и 6 градъ 27 15 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
44 Калоужьска 29 900 1 041 000 Калоуга 24 чѧстии и 4 градъ 29 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
45 Кємєровьска 95 500 2 900 000 Кємєрово 19 чѧстии и 18 градъ 32 28 чѧстии и 16 градьскъ окрѫгъ
46 Кировьска 120 800 1 504 000 Кировъ 39 чѧстии и 5 градъ 33 39 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
47 Костромьска 60 100 738 000 Кострома 24 чѧстии и 8 градъ 34 24 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
48 Коурганьска 71 000 1 020 000 Коурганъ 24 чѧстии и 9 градъ 37 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
49 Коурьска 29 800 1 236 000 Коурьскъ 28 чѧстии и 5 градъ 38 28 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
50 Лєниноградьска 84 000 1 671 000 Санктъ Пєтєрбоургъ[2] 17 чѧстии и 20 градъ 41 17 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
51 Липьтьска 24 100 1 213 000 Липьтьскъ 18 чѧстии и 2 града 42 18 чѧстии и 2 градьска окрѫга
52 Магаданска 461 400 183 000 Магаданъ 8 чѧстии и 2 града 44 8 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
53 Москъвьска 46 000 6 627 000 Москъва[3] 38 чѧстии и 56 градъ 46 36 чѧстии и 36 градьскъ окрѫгъ
54 Моурманьска 144 900 893 000 Моурманскъ 5 чѧстии и 13 градъ 47 5 чѧстии и 14 градьскъ окрѫгъ
55 Нижѣновоградьска 76 900 3 524 000 Нижьн҄ии Новъ Градъ 48 чѧстии и 12 градъ 22 48 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
56 Новоградьска 55 300 695 000 Новъ Градъ 21 чѧсть и 3 градъ 49 21 чѧсть и 1 градьскъ окрѫгъ
57 Новосибирьска 178 200 2 692 000 Новосибирьскъ 30 чѧстии и 7 градъ 50 30 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
58 Омьска 139 700 2 079 000 Омьскъ 32 чѧсти и 6 городов 52 32 чѧсти и 1 градьскъ окрѫгъ
59 Орєнбоуржьска 124 000 2 178 000 Орєнбоургъ 35 чѧстии и 12 града 53 35 чѧстии и 13 градьскъ окрѫгъ
60 Орьльска 24 700 861 000 Орьлъ 24 чѧстии и 3 градъ 54 24 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
61 Пєнꙁьска 43 200 1 453 000 Пєнꙁа 28 чѧстии и 5 градъ 56 28 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
62 Пльсковьска 55 300 761 000 Пльсковъ 24 чѧстии и 2 града 58 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
63 Растовьска 100 800 4 407 000 Растовъ на Донѣ 43 чѧстии и 16 градъ 60 43 чѧстии и 12 градьска окрѫга
64 Рѣꙁан҄ьска 39 600 1 228 000 Рѣꙁан҄ь 25 чѧстии и 4 градъ 61 25 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
65 Самарьска 53 600 3 240 000 Самара 27 чѧстии и 10 градъ 36 27 чѧстии и 10 градьскъ окрѫгъ
66 Саратовьска 100 200 2 669 000 Саратовъ 38 чѧстии и 13 градъ 63 38 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
67 Сахалиньска 87 100 547 000 Южносахалиньскъ 17 чѧстии и 9 градъ 64 2 чѧсти и 17 градьскъ окрѫгъ
68 Свєрдловьска 194 800 4 490 000 Єкатєрїнбоургъ 30 чѧстии и 34 градъ 65 5 чѧстии и 67 градьскъ окрѫгъ
69 Смольньска 49 800 1 051 000 Смольньскъ 25 чѧстии и 2 града 66 25 чѧстии и 2 градьска окрѫга
70 Тамбовьска 34 300 1 180 000 Тамбовъ 23 чѧстии и 7 городов 68 23 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
71 Твѣрьска 84 100 1 473 000 Твѣр҄ь 36 чѧстии и 12 града 28 36 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
72 Томьска 316 900 1 046 000 Томьскъ 16 чѧстии и 6 градъ 69 16 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
73 Тоульска 25 700 1 676 000 Тоула 23 чѧстии и 9 градъ 70 23 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
74 Тюмєнска[4] 1 435 200 3 266 000 Тюмєн҄ь 38 чѧстии и 26 градъ
(съ ХМ҃АО и ꙖН҃АО)
71 21 чѧсть и 5 градьскъ окрѫгъ
(бєꙁ ХМ҃҃АО и ꙖН҃АО)
75 Оулиꙗновьска 37 300 1 382 000 Оулиꙗновьскъ 21 чѧсть и 6 градъ 73 21 чѧсть и 4 градьскъ окрѫгъ
76 Чєлѣбиньска 87 900 3 606 000 Чєлѣбиньскъ 24 чѧстии и 23 градъ 75 27 чѧстии и 16 градьскъ окрѫгъ
77 Ꙗрославл҄ьска 36 400 1 368 000 Ꙗрославл҄ь 17 чѧстии и 6 градъ 78 17 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
  гради
78 Москъва 1064 10 358 000 Москъва 123 чѧстии 10 о́крѫꙃѣхъ 45 125 властии
79 Санктъ Пєтєрбоургъ 1433 4 669 000 Санктъ Пєтєрбоургъ 18 чѧстии 40 111 властии (81 окрѫгъ · 9 градъ и 21 сєло)
80 Сєвастополь 1080 386 003 Сєвастополь 4 чѧстии - 4 чѧстии · 1 градъ · 28 сєлъ · 1 посєлокъ и болии 30 посєлєнии
  аѵтономьна область
81 Єврєиска 36 000 191 000 Биробиджанъ 5 чѧстии и 1 градъ 99 5 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
  аѵтономьни окрѫꙃи
82 Нєнєчьскъ[1] 176 700 41 000 Нꙗръꙗна Маръ 1 чѧсть и 1 градъ 11 1 чѧсть и 1 градьскъ окрѫгъ
83 Хантомансиискъ[4] 534 800 1 538 463 Хантомансиискъ 9 чѧстии и 14 градъ 71 9 чѧстии и 13 градьскъ окрѫгъ
84 Чоукотьскъ 737 700 54 000 Анадꙑрь 8 чѧстии и 1 градъ 77 8 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
85 Ꙗмалонєнєчьскъ[4] 750 300 507 000 Салєхардъ 7 чѧстии и 7 городов 71 7 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
Вьсꙗ Рѡсїꙗ 17 124 442 143 666 931 Москъва

Такождє Рѡсїꙗ на осмь съвѫꙁьнъ окрѫгъ дѣлѥна ѥстъ

поꙗснѥниꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. 1,0 1,1    Архангєльскꙑ области съставѣ Нєнєчьскъ аѵтономьнъ окрѫгъ ѥстъ
  2.   Правитєл҄ьство Санкт-Пєтєрбоургѣ находитъ сѧ · но градъ ѥѩ съставѣ нѣстъ
  3.   Правитєл҄ьство Москъвѣ находитъ сѧ · но гра́дъ ѥѩ съставѣ нѣстъ
  4. 4,0 4,1 4,2    Тюмєньскꙑ области съставѣ Хантомансиискъ и Ꙗмалонєнєчьскъ аѵтономьна окрѫга ѥстє