Jump to content

Рѡсїѩ чѧстиѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Рѡсїѩ чѧсти · мѣсѧца мартїꙗ 2014 лѣта

██ Димократїѩ

██ Областиѥ

██ Краꙗ

██ Аѵтономьнꙑ областиѥ

██ Аѵтономьни окрѫꙃи

██ Гради ижє вьсѥдрьжавьно ꙁначєниѥ имѫтъ

Рѡсїꙗ съвѫꙁьна дрьжава на 85 равьноправьнꙑ ѥдиницѧ дѣлѥна ѥстъ ⁙ 22 ѥдиници имѧ ⁖ димократїꙗ ⁖ и роусьскꙑ республика ѥстъ · 9 ѥдиницѧ имѧ ⁖ краи ⁖ и роусьскꙑ край ѥстъ · 46 ѥдиницѧ имѧ ⁖ область ⁖ и роусьскꙑ область ѥстъ · 3 ѥдиницѧ сѧ гради авлꙗѭтъ · онижє роусьскꙑ города федерального значения сѫтъ · 1 ѥдиница аѵтономьна область и роусьскꙑ автономная область ѥстъ · 4 жє ѥдиницѧ имѧ ⁖ аѵтономьнъ окрѫгъ ⁖ и роусьскꙑ автономный округ ѥстъ

Въсѣхъ ѥдиницѧ сѥ тавлїѥ нижє сѫтъ · ѥжє на дєсѧтъ стлъбьць дѣлѥно ѥстъ ⁙ Въ прьвоу дъвоу стлъбоу число и съвѫꙁьна ѥдиница оукаꙁанѣ ѥстє ⁙ Въ вътороу дъвоу стлъбоу ꙁнамѧ и ꙁнакъ тѣхъ ѥдиницѧ ѥстє ⁙ Послѣди ихъ · статїстїчьнꙑ вѣстиѥ о пространии и въсєлѥнии оукаꙁанꙑ сѫтъ · въ прьвомъ пьсано ѥстъ въ х҃м² · а чисмєна въ стлъбьцѣ въсєлєниѥ отъ октѡврїꙗ 9 дьнꙗ 2002 лѣта сѫтъ · къгда оно прѣбъроѥно бѣ ⁙ Въ сєдьмѣ · осмѣ и дєвѧтѣ стлъбцѣхъ главьно сєлєниѥ властьнꙑ ѥдиницѧ каꙁано ѥстъ и на коликъ чѧсти она дѣлитъ сѧ · сѫгласьно мѣръ ОКА҃ТО · роусьскꙑ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления · коупьно съ ѥгожє число ⁙ Акꙑ коньць · властьни ѥдиницѧ вънѫтри въ въсѣхъ съвѫꙁьнꙑ ѥдиницѧ оукаꙁанꙑ сѫтъ

число съвѫꙁьна ѥдиница ꙁнамѧ ꙁнакъ пространиѥ
(въ к҃м²)
въсєлєниѥ
(въ октѡврїꙗ 2002 лѣта)
главьно сєлєниѥ чѧсти
(по ОКА҃ТО)
ОКА҃ТО число властьнꙑ ѥдиницѧ
  димократїѩ
01 Адꙑгїꙗ 7600 447 000 Маикопъ 7 чѧстии и 2 града 79 7 чѧстии и 2 градьска окрѫга
02 Алта́и 92 600 203 000 Горноалтаискъ 10 чѧстии и 1 градъ 84 10 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
03 Башкортостанъ 143 600 4 103 000 Оу́фа 54 чѧстии и 21 градъ 80 54 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
04 Боурꙗдїꙗ 351 300 981 000 Оуланоудєи 21 чѧсть и 2 города 81 21 чѧсть и 2 градьска окрѫга
05 Дагєстанъ 50 300 2 584 000 Махачкала 41 чѧсть и 10 градъ 82 41 чѧсть и 10 градьскъ окрѫгъ
06 Галгаиска Димократїꙗ (Ингоушєтїꙗ) 4000 469 000 Магасъ 4 чѧстии и 4 градъ 26 4 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
07 Кєбєрдиномалкарїꙗ 12 500 901 000 Нал҄ьчикъ 10 чѧстии и 3 градъ 83 10 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
08 Хал҄ьмжьска Димократїꙗ 76 100 292 000 Є́лстъ 13 чѧстии и 1 градъ 85 13 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
09 Карачаѥвошєрджєсїꙗ 14 100 440 000 Чєркєсьскъ 8 чѧстии и 2 града 91 8 чѧстии и 2 градьска окрѫга
10 Карꙗла 172 400 717 000 Пєтроꙁаводьскъ 16 чѧстии и 13 градъ 86 16 чѧстии и 2 градьска окрѫга
11 Комь 415 900 1 019 000 Сꙑктꙑвкаръ 12 чѧстии и 8 градъ 87 15 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
12 Кꙑрꙑмъ 26 081 1 966 801 Сѷмфєрополь 18 чѧстии и 11 градьскъ чѧстии и 16 градъ - 14 чѧстии и 11 градьскъ окрѫгъ
13 Марии Єлъ 23 200 728 000 Иошкаръ Ола 14 чѧстии и 4 градъ 88 14 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
14 Мордовїꙗ 26 200 889 000 Сараньскъ 22 чѧсти и 7 градъ 89 22 чѧсти и 1 градьскъ окрѫгъ
15 Саха (Ꙗкоутїꙗ) 3 103 000 948 000 Ꙗкоутьскъ 33 чѧстии и 5 градъ 98 34 чѧстии и 2 градьска окрѫга
16 Сѣвєрьна Осєтїꙗ · Аланїꙗ 8000 710 000 Владикавкаꙁъ 8 чѧстии и 1 градъ 90 8 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
17 Татарстанъ 68 000 3 780 000 Каꙁа́нъ 43 чѧстии и 14 градъ 92 43 чѧстии и 2 градьска окрѫга
18 Тꙑва (Тоува) 170 500 306 000 Кꙑꙁꙑлъ 17 чѧстии и 2 града 93 17 чѧстии и 2 градьска окрѫга
19 Оудмоуртїꙗ 42 100 1 571 000 Ижєвьскъ 25 чѧстии и 5 градъ 94
20 Хакасїꙗ 61 900 546 000 Абаканъ 8 чѧстии и 5 градъ 95 8 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
21 Нохчииньска Димократїꙗ 15 300 1 100 000 Гроꙁьнъ 16 чѧстии и 5 градъ 96 нꙑнѣ нє оуставлѥно ѥстъ
22 Чьвашїꙗ 18 300 1 314 000 Шоупашкаръ 21 чѧсть и 9 градъ 97 21 чѧсть 5 градьскъ окрѫгъ
  краꙗ
23 Алтаискъ 169 100 2 607 000 Барнаоулъ 60 чѧстии и 11 градъ 01 60 чѧстии и 12 градьска окрѫга
24 Ꙁабаикальскъ 431 500 1 156 000 Чита 31 чѧсть и 5 градъ 76 28 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ (бєꙁ Агиньска Боурꙗдьска окрѫга)
25 Камчатьскъ 472 300 359 000 Пєтропаѵловьскъ Камчатьскꙑи   30 11 чѧсть и 3 градьскъ окрѫгъ
26 Красьнодарьскъ 76 000 5 124 000 Красьнодаръ 38 чѧстии и 15 градъ 03 37 чѧстии и 11 градьскъ окрѫгъ
27 Красьноꙗрьскъ 2 339 700 2 966 000 Красьноꙗрьскъ 54 чѧстии и 19 градъ 04
28 Пєрмьскъ 160 600 2 824 000 Пєрмь 33 чѧстии и 14 градъ 57
29 Приморьскъ 165 900 2 068 000 Владивъстокъ 22 чѧсти и 12 града 05 22 чѧсти и 12 градьска окрѫга
30 Стаѵропольскъ 66 500 2 731 000 Стаѵрополь 26 чѧстии и 10 градъ 07 26 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
31 Хабаровьскъ 788 600 1 435 000 Хабаровьскъ 17 чѧстии и 6 градъ 08
  областиѥ
32 Амоурьска 363 700 903 000 Благовѣщєньскъ 20 чѧстии и 7 градъ 10
33 Архангєльска[1] 587 400 1 336 000 Архангєльскъ 20 чѧстии и 8 градъ 11 19 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
34 Астраханьска 44 100 1 007 000 Астраханъ 11 чѧсть и 3 градъ 12 11 чѧсть и 2 градьска окрѫга
35 Бѣлоградьска 27 100 1 512 000 Бѣлоградъ 21 чѧсть и 6 градъ 14 21 чѧсть и 1 градьскъ окрѫгъ
36 Брꙗньска 34 900 1 379 000 Брꙗньскъ 27 чѧстии и 5 градъ 15 27 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
37 Владимѣрьска 29 000 1 525 000 Владимѣръ 16 чѧстии и 10 градъ 17 16 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
38 Вльгоградьска 113 900 2 703 000 Вльгоградъ 33 чѧстии и 6 градъ 18 33 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
39 Вологодьска 145 700 1 270 000 Вологъда 26 чѧстии и 4 градъ 19 26 чѧстии и 2 градьска окрѫга
40 Воронєжьска 52 400 2 379 000 Воронєжь 32 чѧсти и 7 градъ 20 31 чѧсть и 3 градьскъ окрѫгъ
41 Ивановьска 21 800 1 149 000 Иваново 21 чѧсть и 6 градъ 24 21 чѧсть и 6 градьскъ окрѫгъ
42 Иркоутьска 767 900 2 582 000 Иркоутьскъ 33 чѧстии и 14 городов 25 27 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
43 Калининоградьска 15 100 943 000 Калининоградъ 13 чѧстии и 6 градъ 27 15 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
44 Калоужьска 29 900 1 041 000 Калоуга 24 чѧстии и 4 градъ 29 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
45 Кємєровьска 95 500 2 900 000 Кємєрово 19 чѧстии и 18 градъ 32 28 чѧстии и 16 градьскъ окрѫгъ
46 Кировьска 120 800 1 504 000 Кировъ 39 чѧстии и 5 градъ 33 39 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
47 Костромьска 60 100 738 000 Кострома 24 чѧстии и 8 градъ 34 24 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
48 Коурганьска 71 000 1 020 000 Коурганъ 24 чѧстии и 9 градъ 37 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
49 Коурьска 29 800 1 236 000 Коурьскъ 28 чѧстии и 5 градъ 38 28 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
50 Лєниноградьска 84 000 1 671 000 Санктъ Пєтєрбоургъ[2] 17 чѧстии и 20 градъ 41 17 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
51 Липьтьска 24 100 1 213 000 Липьтьскъ 18 чѧстии и 2 града 42 18 чѧстии и 2 градьска окрѫга
52 Магаданска 461 400 183 000 Магаданъ 8 чѧстии и 2 града 44 8 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
53 Москъвьска 46 000 6 627 000 Москъва[3] 38 чѧстии и 56 градъ 46 36 чѧстии и 36 градьскъ окрѫгъ
54 Моурманьска 144 900 893 000 Моурманскъ 5 чѧстии и 13 градъ 47 5 чѧстии и 14 градьскъ окрѫгъ
55 Нижѣновоградьска 76 900 3 524 000 Нижьн҄ии Новъ Градъ 48 чѧстии и 12 градъ 22 48 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
56 Новоградьска 55 300 695 000 Новъ Градъ 21 чѧсть и 3 градъ 49 21 чѧсть и 1 градьскъ окрѫгъ
57 Новосибирьска 178 200 2 692 000 Новосибирьскъ 30 чѧстии и 7 градъ 50 30 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
58 Омьска 139 700 2 079 000 Омьскъ 32 чѧсти и 6 городов 52 32 чѧсти и 1 градьскъ окрѫгъ
59 Орєнбоуржьска 124 000 2 178 000 Орєнбоургъ 35 чѧстии и 12 града 53 35 чѧстии и 13 градьскъ окрѫгъ
60 Орьльска 24 700 861 000 Орьлъ 24 чѧстии и 3 градъ 54 24 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
61 Пєнꙁьска 43 200 1 453 000 Пєнꙁа 28 чѧстии и 5 градъ 56 28 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
62 Пльсковьска 55 300 761 000 Пльсковъ 24 чѧстии и 2 града 58 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
63 Растовьска 100 800 4 407 000 Растовъ на Донѣ 43 чѧстии и 16 градъ 60 43 чѧстии и 12 градьска окрѫга
64 Рѣꙁан҄ьска 39 600 1 228 000 Рѣꙁан҄ь 25 чѧстии и 4 градъ 61 25 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
65 Самарьска 53 600 3 240 000 Самара 27 чѧстии и 10 градъ 36 27 чѧстии и 10 градьскъ окрѫгъ
66 Саратовьска 100 200 2 669 000 Саратовъ 38 чѧстии и 13 градъ 63 38 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
67 Сахалиньска 87 100 547 000 Южносахалиньскъ 17 чѧстии и 9 градъ 64 2 чѧсти и 17 градьскъ окрѫгъ
68 Свєрдловьска 194 800 4 490 000 Єкатєрїнбоургъ 30 чѧстии и 34 градъ 65 5 чѧстии и 67 градьскъ окрѫгъ
69 Смольньска 49 800 1 051 000 Смольньскъ 25 чѧстии и 2 града 66 25 чѧстии и 2 градьска окрѫга
70 Тамбовьска 34 300 1 180 000 Тамбовъ 23 чѧстии и 7 городов 68 23 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
71 Твѣрьска 84 100 1 473 000 Твѣр҄ь 36 чѧстии и 12 града 28 36 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
72 Томьска 316 900 1 046 000 Томьскъ 16 чѧстии и 6 градъ 69 16 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
73 Тоульска 25 700 1 676 000 Тоула 23 чѧстии и 9 градъ 70 23 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
74 Тюмєнска[4] 1 435 200 3 266 000 Тюмєн҄ь 38 чѧстии и 26 градъ
(съ ХМ҃АО и ꙖН҃АО)
71 21 чѧсть и 5 градьскъ окрѫгъ
(бєꙁ ХМ҃҃АО и ꙖН҃АО)
75 Оулиꙗновьска 37 300 1 382 000 Оулиꙗновьскъ 21 чѧсть и 6 градъ 73 21 чѧсть и 4 градьскъ окрѫгъ
76 Чєлѣбиньска 87 900 3 606 000 Чєлѣбиньскъ 24 чѧстии и 23 градъ 75 27 чѧстии и 16 градьскъ окрѫгъ
77 Ꙗрославл҄ьска 36 400 1 368 000 Ꙗрославл҄ь 17 чѧстии и 6 градъ 78 17 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
  гради
78 Москъва 1064 10 358 000 Москъва 123 чѧстии 10 о́крѫꙃѣхъ 45 125 властии
79 Санктъ Пєтєрбоургъ 1433 4 669 000 Санктъ Пєтєрбоургъ 18 чѧстии 40 111 властии (81 окрѫгъ · 9 градъ и 21 сєло)
80 Сєвастополь 1080 386 003 Сєвастополь 4 чѧстии - 4 чѧстии · 1 градъ · 28 сєлъ · 1 посєлокъ и болии 30 посєлєнии
  аѵтономьна область
81 Єврєиска 36 000 191 000 Биробиджанъ 5 чѧстии и 1 градъ 99 5 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
  аѵтономьни окрѫꙃи
82 Нєнєчьскъ[1] 176 700 41 000 Нꙗръꙗна Маръ 1 чѧсть и 1 градъ 11 1 чѧсть и 1 градьскъ окрѫгъ
83 Хантомансиискъ[4] 534 800 1 538 463 Хантомансиискъ 9 чѧстии и 14 градъ 71 9 чѧстии и 13 градьскъ окрѫгъ
84 Чоукотьскъ 737 700 54 000 Анадꙑрь 8 чѧстии и 1 градъ 77 8 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
85 Ꙗмалонєнєчьскъ[4] 750 300 507 000 Салєхардъ 7 чѧстии и 7 городов 71 7 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
Вьсꙗ Рѡсїꙗ 17 124 442 143 666 931 Москъва

Такождє Рѡсїꙗ на осмь съвѫꙁьнъ окрѫгъ дѣлѥна ѥстъ

  1. 1,0 1,1    Архангєльскꙑ области съставѣ Нєнєчьскъ аѵтономьнъ окрѫгъ ѥстъ
  2.   Правитєл҄ьство Санкт-Пєтєрбоургѣ находитъ сѧ · но градъ ѥѩ съставѣ нѣстъ
  3.   Правитєл҄ьство Москъвѣ находитъ сѧ · но гра́дъ ѥѩ съставѣ нѣстъ
  4. 4,0 4,1 4,2    Тюмєньскꙑ области съставѣ Хантомансиискъ и Ꙗмалонєнєчьскъ аѵтономьна окрѫга ѥстє