Jump to content

Рѡсїꙗ

ⱃⱉⱄⰺⱑ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Рѡсі́искꙑи Съвѫ́ꙁъ
Российская Федерация


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Государственный гимн Российской Федерации
noicon

Рѡсїꙗ ха́рта
Рѡсїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Москꙑ
55° 46' N 37° 40' E
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ роусьскъ ѩꙁꙑкъ
строѥниѥ съвѫꙁьна димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл҄ь Владимѣръ Пѫтинъ
 - правитєл҄ьства прѣдъсѣдатєл҄ь Мїхаилъ Мишоустинъ
самостоꙗтѣль
отъ ССД҃С
 - смс҃ть авлѥна їоунїꙗ 12 · 1990 лѣта 
 - смс҃ть приꙁнана дквр҃їꙗ 25 · 1991 лѣта 
 - пръво пьсаниѥ о странѣ 862 лѣто 
 - цѣсар҄ьство отъ 1547 лѣта 
 - импєрїꙗ отъ 1721 лѣта 
 - димократїꙗ стала 1917 лѣта 
 - въходъ въ съставѣ ССД҃С 1922 лѣта 
пространиѥ  
- вьсѩ 17 125 000 х҃м²
- водꙑ (%) 13
въсєлѥниѥ 146,8 лєѡдръ
платьно срѣдьство Рѡсїискъ рѫбл҄ь (RUB)
МО҃С ко́дъ RUS
мєждоусѣтьна имєнъ область .ru
мєждоусѣтии мѣсто www.gov.ru

Рѡсі́ꙗ и роусьскꙑ Россия · равьноꙁаконьно имѧ Рѡсі́искꙑи Съвѫ́ꙁъ[1] и роусьскꙑ Российская Федерация · Єѵрѡпꙑ въстока и Асїѩ сѣвєра наибол҄ьшиꙗ свѣта дрьжава ѥстъ ⁙ Рѡсїѩ стольнъ градъ Москꙑ ѥстъ ⁙ Наибол҄ьша града Москꙑ и Санктъ Пєтєрбоургъ ѥстє ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ роусьскъ ѥстъ · а въ рѧдѣ чѧстии такождє въ доложєниѥ ини оуставлєни сѫтъ ⁙ Людии 145,4 лєѡдръ обитаѥтъ

єтѷмологїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Имѧ ⁖ Рѡсїꙗ ⁖ грьчьскъ обраꙁъ словєсє ⁖ Роусь ⁖ ѥстъ[2] ижє напрьва въ Грьчьсцѣ цѣсарьствѣ І҃ вѣка авлѥнъ бѣ[3] ⁙ Отъ 1547 лѣта Їѡаннъ Д҃ нарєчє сѧ цѣсар҄ь и послѣди жє имѧ Рѡсїꙗ єпїсимьно положєниѥ поѩашє[4]

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Приꙁъваниѥ варѧгъ

Прьво пьсаниѥ о странѣ въ лѣтописѣхъ 862 лѣта[5] по Х҃Р бѣ · ѥжє глаголѥтъ о Роуси дрьжавꙑ подъ варѧгъ Рюрика и ѥгожє братроу властиѭ сътворѥнии Новѣ Градѣ ⁙ 882 лѣта Ольгъ Вѣщии прѣидє въ Кꙑѥвъ и оубишє правитєлꙗ Асколда и Дира послѣди чєсо жє Кꙑѥвъ сталъ бѣ Роуси стольнъ градъ · нъ Новъ Градъ и отъ того врѣмєнє вътора главьна града положєниѥ съхранилъ бѣ ⁙ 988 лѣта страна крьщєна бѣ и православиѥ дрьжавьноѭ вѣроѭ стало бѣ

В҃І вѣцѣ Роусь на оудѣльна кънѧжьства раꙁложєна бѣ и наибол҄ии жє сѫтъ Новоградьска ꙁємлꙗ · Владимѣросъꙁьдальско · Галичьсковолꙑньско · Рѣꙁаньско и инꙑ · такождє съ врѣмєнє тєщєниѥмь нова мала кънѧжьства иꙁ вєликъ отъдѣлꙗла сѧ бѣахѫ ⁙ 1237 лѣта мѫгольскъ канъ Батоу нападошє жє на Роусьска кънѧжьства и иго почѧ сѫщєѥ жє до 1480 лѣта

Рѡсїѩ нꙑнѣшьнъ обраꙁъ иꙁ Москъвьска Вєлика Кънѧжьства иходитъ· ѥжє мєждоу Г҃І и Ꙁ҃І сътолѣтиꙗ многꙑ роусьскꙑ ꙁємлѩ ѥго съставъ въшьлꙑ бѣахѫ · нъ юговъсточьнꙑ подъ властиѭ Литъвьска Вєлика Кънѧжьства и Пол҄ьскꙑ бѣ

Отъ 1547 ѥгда Їѡаннъ Д҃ нарєчє сѧ цѣсар҄ь и до 1721 лѣта Рѡсїꙗ цѣсар҄ьство бѣ · послѣди ѥликомь аѵтократѡрїꙗ стала бѣ · подъ воѥводьствомъ цѣсарꙗ Пєтра Вєликаѥго ⁙ Въ с҄и лѣта Рѡсїѩ наивєлика въ ѥѩ їсторїи бѣ · тъгда въ ѥѩ съставѣ мъногꙑ ꙁємлѩ и народи бѣахѫ · а ѥѩ просторъ на триѥ свѣта чѧсти положєнъ бѣ · онꙑжє Єѵрѡпа · Асїꙗ и Сѣвєрьна Амєрїка сѫтъ ⁙ По народьна въстаниꙗ 1917 лѣта Рѡсїꙗ димократїѩ наꙁьвана бѣ ⁙ Пѧть лѣтъ по толѣ Рѡсїꙗ · ꙗко Рѡсїиска Съвѣтьска Съвѫꙁьна Социалистичьска Димократїꙗ · кратъко РСС҃СД · въшьла въ съставъ Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁа бѣ

Послѣди Съвѣтьска Съвѫꙁа распада 1991 лѣта · Рѡсїꙗ своѭ самостоꙗтѣль авила ѥстъ ⁙ Нꙑнѣшьнъ дрьжавьнъ Оуставъ 12 дьнꙗ дєкємврїꙗ 1993 лѣта єпїсимьно оустроѥнъ бѣ ⁙ Пръвꙑи Рѡсїѩ прѣдъсѣдатєл̑ь Борисъ Ѥл҄ьцинъ бѣ · въторꙑи жє Владимѣръ Пѫтинъ бѣ · трєтии жє Димитрїи Мєдвѣдєвъ бѣ · а нꙑнѣшьнъ жє опакꙑ Владимѣръ Пѫтинъ ѥстъ

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Єл҄ьброусъ наивꙑсьша гора Рѡсїѩ и Єѵрѡпꙑ ѥстъ

Рѡсїꙗ на дъвє свѣта чѧсти · Єѵрѡпоу и Асїѭ положєна ѥстъ · ижє по Оуралоу оусловьно дѣлѥнꙑ ѥстє ⁙ Рѡсїꙗ наибол҄ьшиꙗ дрьжава свѣта сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Отъ ꙁапада прѣꙁъ югъ на въстокъ · съ дроугꙑ 14 странꙑ обьщѫ дрьжавьнѫ границѫ иматъ ⁙ Сѣвєрѣ Арктїчьска ѡкєана брѣꙃѣ ѥѩ коньць авлѥнъ ѥстъ ⁙ Тоуиждє мъногꙑ обраꙁи врѣмєнє сѫтъ · посѥмоу южьнꙑихъ чѧстѣхъ дрьжавꙑ вєльми топло можєтъ бꙑти · нъ сѣвєрьнꙑихъ чѧстѣхъ ꙁимоѭ обꙑчьно вєликъ стоудъ ѥстъ · нарочьно Сибири · идє Оимꙗконъ градъ ѥстъ · онъжє наистоудєно мѣсто свѣтѣ ѥстъ ⁙ Наивꙑсьша гора Єл҄ьброусъ ѥстъ · ѥликъ въ Каѵкасѣ · блиꙁоу до Гєѡргїѩ сѧ находитъ ⁙ Ѥѩ вꙑсь 5 642 м҃ ѥстъ

Рѡсїѩ чѧстиѥ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Рѡсїꙗ съвѫꙁьна дрьжава на осмь дєсѧтъ и шєсть равьноправьнꙑ ѥдиницѧ дѣлѥна ѥстъ ⁙ Дъвоу дєсѧтє и дъвоу ѥдиницоу имѧ ⁖ димократїꙗ ⁖ и роусьскꙑ республика ѥстъ · дєвѧти ѥдиницѧ имѧ ⁖ краи ⁖ и роусьскꙑ край ѥстъ · чєтꙑръ ѥдиницѧ имѧ ⁖ область ⁖ и роусьскꙑ область ѥстъ · три ѥдиницѧ сѧ гради авлꙗѭтъ · онижє роусьскꙑ города федерального значения сѫтъ · ѥдьна ѥдиница аѵтономьна область и роусьскꙑ автономная область ѥстъ · чєтꙑръ жє ѥдиницѧ имѧ ⁖ аѵтономьнъ окрѫгъ ⁖ и роусьскꙑ автономный округ ѥстъ

димократїѩ

краꙗ

областиѥ гради

аѵтономьна область

аѵтономьни окрѫꙃи

Такождє Рѡсіꙗ на осмь съвѫꙁьнъ окрѫгъ дѣлѥна ѥстъ

въсєлѥниѥ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Рѡсїѩ наибол҄ьшє гради[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Рѡсїѩ наибол҄ьшє гради

ч҃сл градъ чѧсть людии ч҃сл градъ чѧсть людии

Москꙑ
Москꙑ
Санктъ Пєтєрбоургъ
Санктъ Пєтєрбоургъ

1 Москꙑ градъ съвѫꙁьна положєниꙗ 11 514 300 11 Оуфа Башкортостанъ 1 062 300
2 Санктъ Пєтєрбоургъ градъ съвѫꙁьна положєниꙗ 4 848 700 12 Вльгоградъ Вльгоградьска область 1 021 200
3 Новосибирьскъ Новосибирьска область 1 473 700 13 Пєрмь Пєрмьскъ краи 991 500
4 Єкатєрїнбоургъ Свєрдловьска область 1 350 100 14 Красьноꙗрьскъ Красьноꙗрьскъ краи 973 900
5 Нижьн҄ии Новъ Градъ Нижєновоградьска область 1 250 600 15 Воронєжь Воронєжьска область 890 000
6 Самара Самарьска область 1 164 900 16 Саратовъ Саратовьска область 837 800
7 Омьскъ Омьска область 1 154 000 17 Красьнодаръ Красьнодарьскъ краи 744 900
8 Каꙁанъ Татарстанъ 1 143 600 18 Тол҄ьꙗтти Самарьска область 719 500
9 Чєлѣбиньскъ Чєлѣбиньска область 1 130 300 19 Ижєвьскъ Оудмоуртїꙗ 628 100
10 Растовъ на Донѣ Растовьска область 1 062 300 20 Оулиꙗновьскъ Оулиꙗновьска область 613 800
Вѣсти Вьсѥрѡсїиска прѣписаниꙗ въсєлѥниꙗ 2010 лѣта

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Рѡсїѩ оуставъ
  2. История // Новая российская энциклопедия / под ред. А. Д. Некипелова. — М.: Энциклопедия, 2004. — Т. 1 (Россия). — С. 200. — ISBN 5-94802-003-7.
  3. Соловьёв А. В. Византийское имя России // Византийский временник. — 1957. — № 12. — С. 134–155.
  4. Хорошкевич А. Л. Символы русской государственности. -М.: Изд-во МГУ,1993. ISBN 5-211-02521-0 — C.40
  5. Большая советская энциклопедия. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 24, II. — С. 89, 90, 500.
  6. 6,0 6,1 Оукраина мънитъ си властьни ѥдиници ꙗко ѥѩжє чѧсти обраꙁомь ⁖ Кꙑрꙑмьска Аѵтономьна Димократїꙗ ⁖ и ⁖ градъ нарочьна положєниꙗ Сєвастополь ⁖ · нъ власти нє иматъ нꙑнѣ

вънѣщьнѩ съвѧꙁи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ