Астєроидъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Астєроидъ 951 Гаспра

Астєроидъ · отъ грьчьска словєсє ⁖ ἀστεροειδής ⁖ · с҄и рєчь ⁖ ꙃвѣꙁдоподобьнъ ⁖ · и инако мала планита · нєбєсьно тѣло Слъньчьнѣ сѷстимѣ ѥстъ · ꙗжє около Слъньца бѣжєтъ ⁙ Астєроиди нєꙗснѫ формѫ имѫть · атмосфєрꙑ жє ни ⁙ Такъждє они съпѫтьникꙑ имѣти могѫтъ ⁙ Нꙑнѣ Слъньчьнѣ сѷстимѣ 729 626 астєроидъ сѫтъ ⁙ Наибол҄ьша астєроида 1 Цєрєсъ и 4 Вєста ѥста · ꙗжє съ Ꙁємл҄и можьно ѥстъ ꙁьрѣти ⁙ Главьнъ астєроидьнъ поꙗсъ мєждоу орбїтама Арєꙗ и Диѩ мѣсто иматъ ⁙ Тижє астєроиди · ꙗжє къ Ꙁємл҄и блиꙁъко бѣгѫтъ · вєльми опасьни сѫтъ

Поѩтиѥ ⁖ астєроидъ ⁖ ꙃвѣꙁдоꙁаконьникъ Гоулїєлмъ Єршєлъ по отъкрꙑтию Оурана И҃І сътолѣтиꙗ въвѣдє[1] ⁙ Обьща маса въсѣхъ астєроидъ 3,6·1021 х҃г ѥстъ[2] ⁙ Лѣта 1975 астєроиди на три тѷпꙑ дѣлѥни бꙑшѧ ⁙ С҄и тѷпи сѫть ѫгливодородьни астєроиди · ихъжє ꙁнакъ C · мєталїчьски астєроиди · ихъжє ꙁнакъ M · и камѣньни астєроиди · ихъжє ꙁнакъ S ѥстъ[3] ⁙ Мъноꙃии отъ ꙃвѣꙁдоꙁаконьникъ мьнѧтъ астєроидꙑ ѥдьноѭ вєликоѭ планитоѭ давѣ бꙑти

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. https://nauka.vesti.ru/article/1039045
  2. http://adsabs.harvard.edu/abs/2002Icar..158...98K
  3. Meteorites and Their Parent Planets. McSween Jr., Harry Y.