Jump to content

Астєроїдъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Астєроїдъ 951 Гаспра

Астєроїдъ · отъ грьчьска словєсє ⁖ ἀστεροειδής ⁖ · си рєчь ⁖ ꙃвѣꙁдѣ подобьнъ ⁖ · и инако мала планита · нєбєсьно свѣтило Слъньчьнѣ сѷстимѣ ѥстъ · ꙗжє около Слъньца бѣжєтъ ⁙ Астєроїди нєꙗснѫ формѫ имѫтъ · атмосфєрꙑ жє ни ⁙ Такъждє они съпѫтьникꙑ имѣти могѫтъ ⁙ Нꙑнѣ Слъньчьнѣ сѷстимѣ 729 626 астєроїдъ сѫтъ ⁙ Вьсѣхъ астєроїдъ бол҄ьша 1 Цєрєсъ и 4 Вєста ѥстє · ꙗжє съ Ꙁємл҄и можьно ѥстъ ꙁьрѣти ⁙ Главьнъ астєроїдьнъ поꙗсъ мєждоу орбїтама Арєꙗ и Диѩ мѣсто иматъ ⁙ Тижє астєроїди · ꙗжє къ Ꙁємл҄и блиꙁъко бѣгѫтъ · вєльми опасьни сѫтъ

Поѩтиѥ ⁖ астєроїдъ ⁖ ꙃвѣꙁдоꙁаконьникъ Гоулїєлмъ Єршєлъ по отъкрꙑтию Оурана въ И҃І сътолѣтьѥ въвѣдє[1] ⁙ Обьща маса въсѣхъ астєроїдъ 3,6·1021 х҃г ѥстъ[2] ⁙ Лѣта 1975 астєроїди на три тѷпꙑ дѣлѥни бꙑшѧ ⁙ Си тѷпи сѫтъ ѫгливодородьни астєроїди · ихъжє лїттєра C · мєталїчьски астєроїди · ихъжє лїттєра M · и камѣньни астєроїди · ихъжє лїттєра S ѥстъ[3] ⁙ Мъноꙃии отъ ꙃвѣꙁдоꙁаконьникъ мьнѧтъ астєроїдꙑ ѥдьноѭ вєликоѭ планитоѭ давѣ бꙑти

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. https://nauka.vesti.ru/article/1039045
  2. http://adsabs.harvard.edu/abs/2002Icar..158...98K
  3. Meteorites and Their Parent Planets. McSween Jr., Harry Y.