Єнкѷклопєдїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Єнкѷклопєдїꙗ Брокхаоусъ · лѣто 1902
Гла́вьна страни́ца "Lucubrationes..." · прьво къниꙃѣ напьсаниѥ словєсє кѷклопєдїꙗ ѥстъ · лѣто 1541

Єнкѷклопє́дїꙗ наоучьно ꙁьданиє ѥстъ · идѥ данꙑ члѣни о вьсѥѩ людии ꙁнаниꙗ областѣхъ сѫтъ ⁙

Слово єнкѷклопєдїꙗ иꙁ грьчьска словєсє ἐγκύκλιος παιδεία иꙁꙑшьло ѥстъ ⁙ Съмꙑслъ сѥмоу словєси "въ крѫгъ оучєниꙗ" ѥстъ · бо εγκύκλιος жє крѫгообраꙁьнъ ѥстъ · κύκλος жє крѫгъ ѥстъ и παιδεία оучєниѥ ѥ́стъ

Прьвꙑ єнкѷклопєдїчьнꙑ ꙁьданиꙗ дрєвл҄ьн҄ѣ Єгѷпьтьсцѣ цєсарьствѣ · 2000 лѣта до Р҃Х · сътворѥнꙑ бѣашѧ · нъ толико послєди І҃Ꙃ столѣтиꙗ по Х҃Р слово єнкѷклопєдїꙗ людиѥ стали польꙃєвати бѣ ⁙ Иꙁьвѣстьни єнкѷклопєдїѩ Єнкѷклопєдїꙗ или аꙁъбоукъвьникъ оучєниѩ · иськоуства и оумєнии · ѥѩжѥ франкїица Дєни Дидро и Жанъ Даламбєръ І҃И столѣтии по Х҃Р сътвориша · англїисьска Єнкѷклопєдїꙗ Британника и роусьска Вєликаꙗ Съвѣтьскаꙗ Єнкѷклопєдїꙗ сѫтъ

Єнкѷклопєдїѩ на 3 главьни катигорїѩ дѣлѥнꙑ сѫтъ :