Єнкѷклопєдїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Енкӱклопедїꙗ ⁖)
Єнкѷклопєдїꙗ Брокхаоусъ · лѣто 1902
Гла́вьна страни́ца "Lucubrationes..." · прьво къниꙃѣ напьсаниѥ словєсє кѷклопєдїꙗ ѥстъ · лѣто 1541

Єнкѷклопє́дїꙗ наоучьно ꙁьданиє ѥстъ · идѥ данꙑ члѣни о вьсѥѩ людии ꙁнаниꙗ областѣхъ сѫтъ ⁙

Слово ⁖ єнкѷклопєдїꙗ ⁖ иꙁ грьчьска словєсє ἐγκύκλιος παιδεία иꙁꙑшьло ѥстъ ⁙ Съмꙑслъ сѥмоу словєси ⁖ въкрѫжьно оучєниѥ ⁖ ѥстъ · идѣжє εγκύκλιος ѥстъ ⁖ въкрѫжьнъ ⁖· идѣжє κύκλος крѫгъ ѥстъ · и παιδεία ⁖ оучєниѥ ⁖ ѥ́стъ ⁙

Прьвꙑ єнкѷклопєдїчьнꙑ ꙁьданиꙗ дрєвл҄ьн҄ѣ Єгѷпьтьсцѣ цєсарьствѣ · 2000 лѣта до Р҃Х · сътворѥнꙑ бѣашѧ · нъ толико послєди І҃Ꙃ столѣтиꙗ по Х҃Р слово єнкѷклопєдїꙗ людиѥ стали польꙃєвати бѣ ⁙ Иꙁьвѣстьни єнкѷклопєдїѩ Єнкѷклопєдїꙗ или аꙁъбоукъвьникъ оучєниѩ · иськоуства и оумєнии · ѥѩжѥ франкїица Дєни Дидро и Жанъ Даламбєръ І҃И столѣтии по Х҃Р сътвориша · англїисьска Єнкѷклопєдїꙗ Британника и роусьска Вєликаꙗ Съвѣтьскаꙗ Єнкѷклопєдїꙗ сѫтъ

Єнкѷклопєдїѩ на 3 главьни катигорїѩ дѣлѥнꙑ сѫтъ :