Бракъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Обърѫчєниѥ Дѣвꙑ Марїи ⁙

Бракъ сѫтъ съвѫꙁъ мєждоу дъвома ово бол҄ии людьма ⁙ Брака ꙁаключєниѥ раꙁьнꙑ обърѧдꙑ съдрьжитъ ѥстъ ⁙ Бракъ сътворꙗѥтъ сѣмиѭ ѥстъ ⁙ Въ бракѣ жєна рождаѥтъ чадъ ⁙ Бракъ можєтъ иматъ правьно и доуховьно (цръкъвьно) оутврьждєниѥ ⁙ Хрїстїаньствѣ глаголѥтъ оубо бракъ тъкъмо Богъ оутврьждаѥтъ ѥстъ ⁙ Нєоутврьждьнъ бракъ рєкомъ сожитєл҄ьство ⁙ Оутврьждѥнъ бракъ людиѥ могѫтъ расътрьгнѫти ⁙

Бракъ бꙑсть ѥдьнопол҄ьнъ и раꙁнопол҄ьнъ ⁙ Напрьва ѥдьнопол҄ьнꙑ бракꙑ оуꙁаконѥнꙑ бѣ 2001 лѣта Нидєрландѣхъ

брака тѷпꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Нꙑнѣ въ свѣтѣ мъногꙑ брака тѷпꙑ и обраꙁи сѫтъ · дроуꙃи давьно бѣахѫ:

  • Агамїꙗ жє бєꙁбрачиѥ ѥстъ
  • Єндогамїꙗсловѣньскꙑ вънѫтрьнъ бракъ) жє бракъ мєждоу родьствьникама и блиꙁкима ѥстъ ⁙ Расъпространѥна бѣ прьвобꙑтьномь обьщьствѣ · а нꙑнѣ плѣмєнахъ Афрїкꙑ и Южьнꙑ Амєрїкꙑ и Ѡкєанїи ѥстъ ⁙
  • Єѯѡгамїꙗсловѣньскꙑ вънѣщьнъ бракъ) жє бракъ мєждоу людьма иꙁъ раꙁнꙑхъ родъ ѥстъ ⁙
  • Моногамїꙗсловѣньскꙑ ѥдьнобрачиѥ) жє бракъ тъкъмо мєждоу дъвома людьма · обꙑчаѥмь мєждоу мѫжомь и жєноѭ ѥстъ ⁙ Моногамїꙗ вєльми расъпространѥна на Ꙁємлѣ
  • Полѷгамїꙗсловѣньскꙑ мъногобрачиѥ) жє мъногожєньство ово мъногомѫжьство ѥстъ ⁙ Мъногожєньство такъждє рєкомо полѷгїнїꙗ · а мъногомѫжьство жє полѷандрїꙗ ѥстъ ⁙ Нꙑнѣ мъногожєньство расъпространѥно исламьскꙑихъ дрьжавахъ ⁙ Ближьнꙗ Въстока дрьжавъ правитєлє (канꙑ) въ своихъ дворьцахъ мѣсто дѣлꙗ жєнъ имали сѫтъ · сѥ мѣсто бѣ рєкомо ⁖ харємъ ⁖ ⁙
  • Сологамїꙗсловѣньскꙑ самобрачиѥ) бракъ прѣꙁъ сєбє ѥстъ

Нъ тако жє и дроуꙃи тѷпꙑ брака сѫщи ѥстъ · наприкладъ врѣмєньнъ ли полїтїчьскъ (дѷнастїчьскъ) ли посъмрьтьнъ ли объмѣньнъ бракъ ли ѥстъ ⁙ Ѥжєли мѫжь и жєна нє чинѧтъ любодѣꙗниꙗ въ бракѣ · то сѥ рєкомо ⁖ бѣлъ бракъ ⁖ ⁙

брака ꙁаконꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Мъногꙑ народи имаѭтъ ꙁаконꙑ · ꙗжє право на въторꙑи бракъ оутврьждаѭтъ ѥстъ ⁙ Наприкладъ · Вївлїи въ Вєтъхѣѥмь Ꙁавѣтѣ глаголѥтъ оубо дєвєрь можєтъ бꙑти мѫжомь жєнꙑ брата ащє сѣи братъ оумьрєтъ ѥстъ и жєна станєтъ въдовоѭ ѥстъ ⁙ С҄ь ꙁаконъ такъждє рєкомъ лєвїратъ отъ латиньска словєсє levir и словѣньскꙑ дєвєрь ѥстъ ⁙ Дроугъ ꙁаконъ глаголѥтъ оубо сєстра жєнꙑ можєтъ стати жєноѭ мѫжа ащє ѥго жєна оумьрєтъ и мѫжь станєтъ въдовьцьмь ⁙ С҄ь ꙁаконъ жє рєкомъ сороратъ отъ латиньска словєсє soror и словѣньскꙑ сєстра ѥстъ · онъжє вєльми расъпространѥнъ Їндїи и Сѣвєрьнѣ Амєрїцѣ

Такъждє нѣции · наприкладъ Каѵкаса обитатєлє · мънѧтъ · оубо мѫжь можєтъ въстѫпити въ бракъ съ дщєриѭ брата отьца ово съ дщєриѭ сєстрꙑ матєрє ⁙ Тако жє сѣи брака тѷпъ богатꙑ єѵрѡпьци въ Срѣдьни Вѣци имали сѫтъ дѣлꙗ богатьства съхранѥниꙗ въ дроужинѣ ⁙ Мъногꙑ народи Афрїкꙑ имѫтъ ꙁаконъ · ꙗжє глаголѥтъ · оубо мѫжь иматъ право жєнити сѧ на дщєри сєстрꙑ отьца або на дщєри брата матєрє ⁙