Нидєрландꙑ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Нидєрландꙑ
Nederland


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Je Maintiendrai (франкі́искъ)
Ik zal handhaven (нидєрла́ндскъ)
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Het Wilhelmusnoicon|center

Нидєрландꙑ ха́рта

стольнъ градъ А́мстєрдамъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нидєрла́ндскъ
строѥниѥ оу́ставьна монархі́ꙗ
 - крали́ца Бєатри́ѯъ Нидєрла́ндскꙑѩ
 - прави́тєл̑ьства прѣдъсѣда́тєл̑ь Ꙗ́нъ Балкєнє́ндє
самостоꙗтѣль
отъ Їспані́ѩ
 - смс҃ть авилъ Їоулїꙗ 26 дьнꙗ · 1581 лѣ́то 
 - смс҃ть приꙁнана Їаноуарїꙗ 20 дьнꙗ · 1648 лѣ́то 
въходъ Є҃С съставъ Мартїꙗ 25 дьнꙗ · 1957 лѣ́та
пространиѥ  
- вьсѩ 41 528 х҃м²
- водꙑ (%) 18,41
въсєлѥниѥ 16 лєѡ́дръ
платьно срѣдьство Єѵрѡ́ (EUR)
МО҃С ко́дъ NLD
мєждоусѣтьна имєнъ область .nl
мєждоусѣтии мѣсто http://government.nl/

Нидєрла́ндꙑ и нидєрла́ндьскꙑ Nederland · єпі́симьно и́мѧ Нидєрла́ндꙑ и нидєрла́ндьскꙑ Nederlanden · Ꙁа́падьнꙑ Єѵрѡ́пꙑ дрьжа́ва ѥ́стъ ⁙ Ѥѩ въходитъ съста́вѣ Кралѥ́вьство Нидєрла́ндꙑ · нидєрла́ндьскꙑ Koninkrijk der Nederlanden ѥ́стъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Нидєрланді́ѩ А́мстєрдамъ ѥ́стъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 16 лєѡ́дръ ⁙ Дрьжа́вьнъ ѩꙁꙑ́къ нидєрла́ндскъ ѥ́стъ

їсторі́ꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Ви́дъ иꙁъ Нидєрландꙑ

Нидєрла́нда 1581 лѣ́то своѭ́ самостоꙗ́тѣл҄ь ави́ла ѥ́стъ · нъ то́лико по́слєди 1648 лѣ́та приꙁна́на бѣ́ ⁙ Нидєрла́ндꙑ въшє́лъ ꙗко дрьжа́ва сътвори́тѣл҄ь Єѵрѡ́пьска Съвѫ́ꙁа ѥѩ съста́вѣ 1957 лѣ́та бѣ́ · въкоу́помъ Бєлгїѥ · Италі́ꙗ · Люѯємбоу́ргъ · Нѣ́мьци и Франкі́ꙗ бѣ

ꙁьри́ та́кождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ