Нидєрландꙑ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Нидєрландꙑ
Nederland


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Je Maintiendrai (франкїискъ)
Ik zal handhaven (нидєрландскъ)
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Het Wilhelmus

Нидєрландꙑ ха́рта

стольнъ градъ Амстєрдамъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нидєрландскъ
строѥниѥ оуставьна монархїꙗ
 - кралица Бєатриѯъ Нидєрландскꙑѩ
 - правитєл̑ьства прѣдъсѣдатєл̑ь Ꙗнъ Балкєнєндє
самостоꙗтѣль
отъ Їспанїѩ
 - смс҃ть авилъ Їоулїꙗ 26 дьнꙗ · 1581 лѣто 
 - смс҃ть приꙁнана Їаноуарїꙗ 20 дьнꙗ · 1648 лѣто 
въходъ Є҃С съставъ Мартїꙗ 25 дьнꙗ · 1957 лѣта
пространиѥ  
- вьсѩ 41 528 х҃м²
- водꙑ (%) 18,41
въсєлѥниѥ 17 лєѡдръ
платьно срѣдьство Єѵрѡ (EUR)
МО҃С ко́дъ NLD
мєждоусѣтьна имєнъ область .nl
мєждоусѣтии мѣсто http://government.nl/

Нидєрла́ндꙑ и нидєрландьскꙑ Nederland · єпїсимьно имѧ Нидєрла́ндꙑ и нидєрландьскꙑ Nederlanden · Ꙁападьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Въходитъ въ съставъ Кралѥвьства Нидєрландъ · нидєрландьскꙑ Koninkrijk der Nederlanden ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Нидєрландъ Амстєрдамъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 16 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нидєрландскъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Видъ иꙁ Нидєрландꙑ

Нидєрланда 1581 лѣто своѭ самостоꙗтѣл҄ь авила ѥстъ · нъ толико послєди 1648 лѣта приꙁнана бѣ ⁙ Нидєрландꙑ въшєлъ ꙗко дрьжава сътворитѣл҄ь Єѵрѡпьска Съвѫꙁа ѥѩ съставѣ 1957 лѣта бѣ · въкоупомъ Бєлгїѥ · Италїꙗ · Люѯємбоургъ · Нѣмьци и Франкїꙗ бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ