Jump to content

Пакистанъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Исламьска Димократїꙗ Пакистанъ
اسلامی جمہوریہ پاکِستان


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ «Iman, Ittehad, Nazm (Вѣра, Ѥдьнѥниѥ, Ꙁаконъ)» ⁖

Пакистанъ ха́рта
Пакистанъ ха́рта

стольнъ градъ Исламабадъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ оурдоу и англїискъ ѩꙁꙑкъ
самостоꙗтѣль
1947
пространиѥ  
- вьсѩ 803 940 х҃м²
въсєлѥниѥ 221 лєѡдръ

Пакистанъ и оурдоу پاکِستان · єпїсимьно имѧ Исламьска Димократїꙗ Пакистанъ и оурдоу اسلامی جمہوریہ پاکِستان · Срѣдьнѩ Асїѩ дрьжава ѥстъ ⁙ Пакистана стольнъ градъ Исламабадъ ѥстъ ⁙ Людии 221 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Пакистана дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ оурдоу ѥстъ ⁙ Мъноꙃи людиѥ такождє англїискомь ѩꙁꙑкомь бєсѣдоуѭтъ · онъжє ѩꙁꙑкъ мєждоународьна обьщєниꙗ сѧ авлꙗѥтъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Асїѩ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Армєнїꙗ¹,² • Афганистанъ • Бангладєшъ • Бахрєинъ • Броунєи • Боутанъ • Виѥтнамъ • Въсточьнъ Тиморъ • Гєѡргїꙗ¹ ² • Єгѷптъ³ • Їꙁдраил҄ь • Їндїꙗ • Їндонисїꙗ • Їѡрданїꙗ • Иракъ • Иранъ • Каꙁахстанъ¹ • Камбоджа • Катаръ • Коувєитъ • Кꙑргꙑꙁстанъ • Кѷпръ² • Лаосъ • Лїванъ • Малаисїꙗ • Малдивьскꙑ острова • Миꙗньма • Мѫголи • Нєпалъ • Оманъ • Пакистанъ • Папоуа · Нова Гвинєꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Саоудовьска Аравїꙗ • Срѣдинꙗнє • Срѣдиньска Димократїꙗ⁵ • Сѣвєрьна Корєꙗ • Сингапоуръ • Сѷрїꙗ • Таджикистанъ • Таиландъ • Тоуркмєнистанъ • Тѷрци¹ • Оуꙁбєкистанъ • Фїлїппиньскꙑ острова • Шри Ланка • Южьна Корєꙗ • Ꙗпѡнїꙗ • Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ • Ѥмєнъ

нєсамостоꙗтѣл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акротїрь и Дєкєлїꙗ¹ • Кокосовꙑ острова • Рождьства Островъ


нєприꙁна́нꙑ дрьжа́вꙑ : Абхаꙁїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ² • Палєстїна • Тамилъ Иламъ • Сѣвєрьнъ Кѷпръ⁶ • Южьна Осєтїꙗ


¹ такождє Єѵрѡпѣ ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ ⁙ ³ такождє Афрїкѣ ѥстъ


⁴приꙁнана ꙗко самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ Ѥ҃НС ѥстє ⁙ ⁵ нє приꙁна́на Ѥ҃НС ѥстъ ⁙
⁶ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ