Jump to content

Срѣдинꙗнє

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Срѣдиньска Народьна Димократі́ꙗ
中华人民共和国


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъСрѣдинꙗнє ха́рта
Срѣдинꙗнє ха́рта

стольнъ градъ Бєи Ꙃинъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ срѣдиньскъ
самостоꙗтѣль
1949
пространиѥ  
- вьсѩ 9 596 960 х҃м²
въсєлѥниѥ 13 тьмꙑ тьмъ

Срѣдинꙗнє и срѣдиньскꙑ 中国 [джоунгво] · словѣ́ньско ⁖ Срѣдиньска дрьжава ⁖ срѣдиньскаѥго словєсє прѣложєниѥ ѥстъ · дроугъ сєѩ дрьжавꙑ имѧ Джоунꙗнє сътворѥно о срѣдиньска словєсє ѥстъ · єпїсимьно имѧ Срѣдиньска Народьна Димократі́ꙗ и срѣдиньскꙑ 中华人民共和国 · съкращєниѥ СН҃Д ѥстъ · въсточнꙑ Асїѩ дрьжава ѥстъ · болѥ 13 тьмꙑ тьмъ · народа вєликость срѣдинꙗнє сѫтъ · самонаꙁъваниѥ хан҄ь и срѣдиньскꙑ 汉族 ⁖ ханьскъ народъ ⁖ ⁙ Ꙁємлѭ чєтврьтоѥ мѣсто свѣтѣ имєтъ · оустѫпаѭщи Рѡсїи · Канадѣ и АѤ҃Д ⁙ Съ часа оглашєниꙗ Срѣдиньскꙑѩ Народьнꙑѩ Димократїѩ 1949 лѣта правѧщи Срѣдинꙗнъ комоунистичьска комма ѥстъ ⁙ Срѣдинꙗнъ стольнъ градъ Бєи Ꙃинъ ѥстъ ⁙ Срѣдинꙗнъ дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ срѣдиньскъ ѥстъ.

Срѣдинꙗнъ чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Срѣдинꙗнє на 23 єпархїѩ и срѣдиньскꙑ 省 дѣлѥна ѥстъ · нъ правитєл҄ьство СН҃Д надъ Таиван҄ьскоѭ єпархїѥѭ власти нє имѣтъ · онажє нєприꙁнана дрьжава Срѣдиньска Димократїꙗ ѥстъ ⁙ Тако жє СН҃Дѣ 5 аѵтономьнъ чѧстии и срѣдиньскꙑ 自治区 сѫтъ · идє малочисмєньнꙑ народи обитаѭтъ · и 4 обьщинꙑ дрьжавьна оуправлѥниꙗ и срѣдиньскꙑ 直辖市 сѫтъ · ижє вєлики гради сѫтъ · и 2 нарочьна властьна чѧсти и срѣдиньскꙑ 特别行政区

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Асїѩ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Армєнїꙗ¹,² • Афганистанъ • Бангладєшъ • Бахрєинъ • Броунєи • Боутанъ • Виѥтнамъ • Въсточьнъ Тиморъ • Гєѡргїꙗ¹ ² • Єгѷптъ³ • Їꙁдраил҄ь • Їндїꙗ • Їндонисїꙗ • Їѡрданїꙗ • Иракъ • Иранъ • Каꙁахстанъ¹ • Камбоджа • Катаръ • Коувєитъ • Кꙑргꙑꙁстанъ • Кѷпръ² • Лаосъ • Лїванъ • Малаисїꙗ • Малдивьскꙑ острова • Миꙗньма • Мѫголи • Нєпалъ • Оманъ • Пакистанъ • Папоуа · Нова Гвинєꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Саоудовьска Аравїꙗ • Срѣдинꙗнє • Срѣдиньска Димократїꙗ⁵ • Сѣвєрьна Корєꙗ • Сингапоуръ • Сѷрїꙗ • Таджикистанъ • Таиландъ • Тоуркмєнистанъ • Тѷрци¹ • Оуꙁбєкистанъ • Фїлїппиньскꙑ острова • Шри Ланка • Южьна Корєꙗ • Ꙗпѡнїꙗ • Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ • Ѥмєнъ

нєсамостоꙗтѣл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акротїрь и Дєкєлїꙗ¹ • Кокосовꙑ острова • Рождьства Островъ


нєприꙁна́нꙑ дрьжа́вꙑ : Абхаꙁїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ² • Палєстїна • Тамилъ Иламъ • Сѣвєрьнъ Кѷпръ⁶ • Южьна Осєтїꙗ


¹ такождє Єѵрѡпѣ ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ ⁙ ³ такождє Афрїкѣ ѥстъ


⁴приꙁнана ꙗко самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ Ѥ҃НС ѥстє ⁙ ⁵ нє приꙁна́на Ѥ҃НС ѥстъ ⁙
⁶ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ