Кѷпръ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Кѵ́пръ Димократі́ꙗ
Κυπριακή Δημοκρατία
Kıbrıs Cumhuriyeti


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъКѷпръ ха́рта

стольнъ градъ Лєѵкѡсі́ꙗ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ грь́чьскъ и тоу́рчьскъ
самостоꙗтѣль
1960 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 9.251 х҃м²
въсєлѥниѥ 771 тꙑсѫщѧ

Кѵ́пръ и грьчьскꙑ Κύπρος · тѷрчьскꙑ Kıbrıs · островъ и дрьжава ѥ́стъ ⁙ Дрьжавꙑ єпі́симьно имѧ Кѵ́пръ Димократі́ꙗ и грьчьскꙑ Κυπριακή Δημοκρατία · тѷрчьскꙑ Kıbrıs Cumhuriyeti · ѥ́стъ ⁙ Тоу́рчьскъ и грь́чьскъ ѩꙁꙑци дрьжавнꙑ ѥстє́ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Лєѵкѡсі́ꙗ ѥ́стъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 771 тꙑсѫщѧ

їсторі́ꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Кѵ́пръ своѭ самостоꙗтѣль авилъ отъ Вєликꙑѩ Британі́ѩ 1960 лѣта ѥ́стъ · нъ Акрѡти́рь и Дєкє́лїꙗ и нꙑнѣ британьскꙑ ѥстє́ ⁙ 2004 лѣ́та Кѵ́пръ въшєлъ въ съставъ Єѵрѡ́пьска съвѫꙁа бѣ

Кѵ́пра чѧ́сти[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Кѵ́пръ на 6 єпархі́ѩ дєлєнъ ѥ́стъ

  1. Лєѵкѡсі́ꙗ
  2. Аммо́хѡстъ
  3. Кєрѵ́нєꙗ
  4. Ла́рнака
  5. Лє́мєсъ
  6. Па́фосъ

ꙁьри такождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ