Єирь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Є́ирь
Éire
Ireland


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Éire go deo ⁖

Єирь ха́рта

стольнъ градъ Доубли́нъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ є́ирьскъ · англі́искъ
самостоꙗтѣль
1921 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 70 273 х҃м²
въсєлѥниѥ 4,3 лєѡ́дръ

Є́ирь или Ирланді́ꙗ и є́ирьскꙑ Éire · англїискꙑ Ireland · такождє Є́ирь Димократі́ꙗ и є́ирьскꙑ Poblacht na hÉireann · англїискꙑ Republic of Ireland · сѣ́вєрнꙑ Єѵрѡ́пꙑ дрьжа́ва ѥ́стъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Є́ира Доубли́нъ ѥ́стъ ⁙ Люди́и 4,3 лєѡ́дръ обита́ѥтъ ⁙ Дрьжавьна ѩꙁꙑка Є́ири є́ирьскъ и англі́искъ ѥстє

їсторі́ꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Є́ирьска Димократі́ꙗ самостоꙗтѣльнаꙗ дрьжа́ва от Вєликꙑ Британїѩ съ дєкє́мврїꙗ 3 числа 1921 лѣ́та ѥ́стъ ⁙ Є́ирь въшєлъ въ съставъ Єѵрѡ́пьска съвѫꙁа 1973 лѣ́та бѣ́

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ