Литъва

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Литъва́ Димократі́ꙗ
Lietuvos Respublika


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъЛитъва ха́рта

стольнъ градъ Ви́лн҄ь
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ литъвьскъ
самостоꙗтѣль
1990
пространиѥ  
- вьсѩ 65 200 х҃м²
въсєлѥниѥ 3 483 972

Литъва́ и литъвьскꙑ Lietuva · єпі́симьно и́мѧ Литъва́ Димократі́ꙗ и литъвьскꙑ Lietuvos Respublika · сѣвєрьнѣ Єѵрѡ́пѣ дрьжа́ва ѥ́стъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Ви́лн҄ь ѥ́стъ ⁙ Литъвѣ́ люди́и 3 лєѡ́дръ обита́ѥтъ ⁙ Литъвꙑ́ дрьжа́вьнъ ѩꙁꙑ́къ литъвьскъ ѥ́стъ

їсторі́ꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Литъвьскꙑ Съвѣтьскꙑѩ Социалистичьскꙑѩ Димократі́ѩ ꙁна́мѧ

Литъва́ ѥ́стъ ста́ла самостоꙗтєл҄ьна дрьжа́ва 1991 лѣ́та послѣди распада Съвѣтскꙑихъ Социалистичьскꙑихъ Димократїи Съвѫꙁа

Съ 2004 лѣ́та Литва́ въшла въшла въ съста́въ Єѵрѡ́пьска съвѫꙁа бѣ

ꙁьри́ та́кождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ