Малта

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Ма́лта Димократі́ꙗ
Ir-Repubblika ta' Malta
Republic of Malta


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Virtute et Constantia (лати́ньскъ)
Aeal in Kura u ir consta (малті́искъ)
Съ храбростиѭ и постоꙗ́ньствомь ⁖

Малта ха́рта

стольнъ градъ Ла Валє́та
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ ма́лтьскъ и англі́искъ
самостоꙗтѣль
1964 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 316 х҃м²
въсєлѥниѥ 413,6 тꙑсѫщѧ

Ма́лта и ма́лтьскꙑ Malta · англїискꙑ Malta · Ю́жьнꙑ Єѵрѡ́пꙑ островьна дрьжа́ва ѥ́стъ ⁙ Ѥѩ єпі́симьно и́мѧ Ма́лта Димократі́ꙗ и ма́лтьскꙑ Ir-Repubblika ta' Malta · англїискꙑ Republic of Malta · ѥ́стъ ⁙ Малтьскъ и англі́искъ ѩꙁꙑка́ дрьжа́внꙑ ѥстє́ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Ла Валє́та ѥ́стъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 413 тꙑсѫщѧ

їсторі́ꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Сто́льна гра́да Ма́лтꙑ Ла Валє́тꙑ мѣсто
⁖ Il-Barrakka ta' Fuq ⁖

Ма́лта ѥ́стъ ста́ла самостоꙗтєл҄ьна дрьжа́ва отъ Вєли́кꙑѩ Британі́ѩ 1964 лѣ́та ѥ́стъ ⁙ Съ 2004 лѣ́та Ма́лта въ́шла въ съста́въ Єѵрѡ́пьска съвѫ́ꙁа бѣ́

ꙁьри́ та́кождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ