Франкїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Франкїиска Димократїꙗ
République française


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Liberté, Égalité, Fraternité ⁖

Франкїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Парижь
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ франкїискъ
самостоꙗтѣль
843
пространиѥ  
- вьсѩ 674 843 х҃м²
въсєлѥниѥ 66 лєѡдръ

Франкі́ꙗ и франкїискꙑ France · єпїсимьно имѧ Франкі́иска Димократі́ꙗ и франкїискꙑ République française · Ꙁападьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Франкїѩ Парижь ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 60 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Франкїѩ франкїискъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Давѣ Франкїѩ ꙁємлꙗ съставѣ Римьскꙑ їмпєрїѩ бѣ подъ имєньмь Галлїꙗ ⁙ 486 лѣта отъ Х҃Р франчьскъ воѥвода Хлодвигъ си ꙁємлѭ ꙁавоѥваашє и створишє с҄ьдє Франчьско кралѥвьство · сѫщєє жє до Ѳ҃ вѣка ⁙ Франчьско кралѥвьство на три чѧстии раꙁложєно бѣ · иꙁ ихъжє Ꙁападьнофранчьско кралѥвьство отъ І҃ вѣка нарєчє сѧ Франкїꙗ

1798 лѣта Вєлико франкїиско народьно въстаниѥ бѣ и послѣди ѥгожє 1792 лѣта Франкїꙗ димократїꙗ стала бѣ · нъ 1804 Наполєонъ Бонапартъ нарєчє сѧ їмпєратѡръ ⁙ Франкїиска їмпєрїꙗ до 1814 бѣ и послѣди жє сънова ꙗко кралѥвьство оустроѥна бѣ ⁙ Отъ 1848 до 1852 вътораꙗ димократїꙗ сътворѥна бѣ · а от 1852 до 1875 вътораꙗ жє їмпєрїꙗ бѣ подъ властию Наполєона Г҃ ⁙ Отъ 1870 лѣта Франкїꙗ пакꙑ димократїꙗ стала ѥстъ

Франкїѩ чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Франкїѩ на 18 областии дѣлєна ѥсть · ихъжє 13 митрополїи и 5 ꙁаморьскъ областии сѫтъ ⁙ Они жє на 101 чѧстъ дѣлєнꙑ сѫтъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ