Аѵстрїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Аѵстрі́ꙗ
Österreich


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
дрьжавьно славопѣниѥ:
Land der Berge, Land am Strome

Аѵстрїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Вѥ́нъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нѣ́мьчьскъ
строѥниѥ съвѫ́ꙁьна прѣдъсѣдатєл̑ьска димократі́ꙗ
 - прѣдъсѣдатєл̑ь Ха́иньцъ Фи́шєръ
самостоꙗтѣль
1955
въходъ Є҃С съставъ Їаноуарїꙗ 1 дьнь · 1995 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 83 872 х҃м²
- водꙑ (%) 1.7
въсєлѥниѥ 8 206 524
мєждоусѣтьна имєнъ область .at
мєждоусѣтии мѣсто [1]

Аѵстрі́ꙗ и нѣмьчьскꙑ Österreich · єпі́симьно и́мѧ Аѵстрі́ꙗ Димократі́ꙗ и нѣмьчьскꙑ Republik Österreich · дрьжа́ва Срѣ́дьнѩ Єѵрѡ́пꙑ ѥ́стъ ⁙ Аѵстрі́ѩ сто́льнъ гра́дъ Вѥ́нъ ѥ́стъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 8,2 лєѡ́дръ

їсторі́ꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Съ 1995 лѣ́та Аѵстрі́ꙗ въшла въ съста́въ Єѵрѡ́пьска съвѫꙁа бѣ

Аѵстрі́ѩ власти́и[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Аѵстрі́ꙗ на 9 ꙁємлѧ дєлєна ѥ́стъ

  • Боу́ргєнландъ
  • Каринѳі́ꙗ
  • Нижьнꙗ Аѵстрі́ꙗ
  • Врьхьнꙗ Аѵстрі́ꙗ
  • Ꙁалцбоургъ
  • Щирі́ꙗ
  • Тиролъ
  • Форарлбєргъ
  • Вѥ́нъ

ꙁьри такождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ