Свицєра

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Сви́цєра Съвѫ́ꙁьна Димократі́ꙗ
Schweizerische
Eidgenossenschaft · нѣ́мьчьскꙑ
Confédération suisse · франкі́искꙑ
Confederazione Svizzera · италі́искꙑ
Confederaziun svizra · романьшьскꙑ
Confœderatio Helvetica (CH) · латиньскꙑ


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Unus pro omnibus, omnes pro uno (лати́ньскъ)

Свицєра ха́рта

стольнъ градъ єпі́симьна сто́льна гра́да нѣстъ · правитєл҄ьство Бєрнѣ ѥ́стъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нѣ́мьчьскъ (63,7 %)
франкі́искъ (20,4 %)
италі́искъ (6,5 %)
рома́ньшьскъ (0,5 %)
самостоꙗтѣль
1291 лѣ́то
пространиѥ  
- вьсѩ 41 285 х҃м²
въсєлѥниѥ 7,8 лєѡ́дръ

Сви́цєра и нѣмьчьскꙑ Schweiz · франкїискꙑ Suisse · италїискꙑ Svizzera · рома́ньшьскꙑ Svizra · латиньскꙑ Helvetia · єпі́симьно и́мѧ Сви́цєра Съвѫ́ꙁьна Димократі́ꙗ · Срѣ́дьнꙑ Єѵрѡ́пꙑ дрьжа́ва ѥ́стъ ⁙ Сви́цєрꙑ єпі́симьна сто́льна гра́да нѣстъ · правитєл҄ьство Бєрнѣ ѥ́стъ ⁙ Сви́цєрѣ люди́и 7,8 лєѡ́дръ обита́ѥтъ

їсторїꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Аѵгоу́ста 1291 лѣ́та Сви́цєра ꙗ́ко пьса́но съкаꙁании ⁖ Ewiger Bund ⁖ почѧ́та бѣ́ ⁙ Ꙗ́ко нꙑнѣ́шьнꙗ димократі́ꙗ Сви́цєра 1848 лѣ́та почѧ́та бѣ́

ꙁьри такождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ