Латвїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Латві́ꙗ Димократі́ꙗ
Latvijas Republika


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Tēvzemei un Brīvībai ⁖

Латвїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Рига
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ латвїискъ
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ 64 589 х҃м²
въсєлѥниѥ 2 245 800

Латві́ꙗ и латвїискꙑ Latvija · єпїсимьно имѧ Латві́ꙗ Димократі́ꙗ и латвїискꙑ Latvijas Republika · сѣвєрьнѣ Єѵрѡпѣ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Рига ѥстъ ⁙ Людии 2,2 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Латвїѩ дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ латвїискъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ходѣ Прьвꙑ свѣтьнꙑ воинꙑ и Гражданьскꙑ воинꙑ Рѡсїи Латвїꙗ 1918 лѣта ꙗко самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава оглашєна бѣ · нъ 1940 лѣта Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ въ Латвїѭ воиска направилъ · послѣди чєсо жє Латвїиска Съвѣтьска Социалистичьска Димократїꙗ оглашєна бѣ и съставъ Съвѣтьска съвѫꙁа приѩта бѣ

Латвїискꙑ Съвѣтьскꙑѩ Социалистичьскꙑѩ Димократїѩ ꙁнамѧ

Латвїꙗ опакꙑ ѥстъ стала самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 1991 лѣта послѣди распада Съвѣтскꙑихъ Социалистичьскꙑихъ Димократїи Съвѫꙁа

Отъ 2004 лѣта Латвїꙗ въшла въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ