Jump to content

Їталїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Їталі́ꙗ Димократі́ꙗ
Repubblica Italiana


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъЇталїꙗ ха́рта
Їталїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Римъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їталїискъ
самостоꙗтѣль
1946 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 301 230 х҃м²
въсєлѥниѥ 60 626 442

Їталі́ꙗ и италїискꙑ Italia · єпїсимьно имѧ Їталі́ꙗ Димократі́ꙗ и италїискꙑ Repubblica Italiana · южьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Їталїѩ стольнъ градъ Римъ ѥстъ ⁙ Їталїи людии 60,6 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їталїискъ ѥстъ

єтѷмологїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Дрьжавꙑ имєнє єтѷмологїꙗ исто нєвѣдома ѥстъ ⁙ Нѣции оучєни людиѥ мьнѧтъ бо оно отъ дрєвльнѥгрьчьска словєсє Ἰταλία сѧ авлꙗѥтъ · ѥжє отъ осчьска словєсє 𐌅𐌝𐌕𐌄𐌋𐌉𐌞 иꙁишло ѥстъ[1] и то словѣньскꙑ страна тєлѧтъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Въ прьво тꙑсѫщєлѣтиѥ до Х҃Р въ нꙑнѣщьнѩ Їталїѩ ꙁємли їталїисци народи витаахѫ · иꙁ ихъжє ѥдинъ латини бѣашє ⁙ Ихъжє градъ Римъ въ Д҃ вѣцѣ до Х҃Р наивєликъ сталъ бѣ и отъ того жє врѣмєнє Апєнниньскъ полуоостровъ подъ ѥгожє власть пришьлъ бѣ ⁙ Напрьва Римъ стольнъ градъ Римьскꙑ димократїѩ бѣашє · ꙗжє послѣди жє аѵтократѡрїѥѭ стала бѣ ⁙ Въ Є҃ вѣцѣ по Х҃Р Римьска аѵтократѡрїѩ вєликꙑ отѧжєниꙗ прѣимаашє отъ гєрманьскъ плємєнъ · и 410 лѣта Римъ вєстгоѳи раꙁдроушили бѣшѧ · а 455 лѣта жє и вандали бѣшѧ ⁙ 476 лѣта Одоакръ поничьжилъ бѣ Ꙁападьнѫ Римьскѫ аѵтократѡрїѭ и отъ тогожє врѣмєнє Їталїиско кралѥвьство сътворѥно бѣашє · нъ пльнꙑ власти надъ нꙑнѣшьнѩ Їталїѩ ꙁємлєѭ оно жє нє имаашє и скоро Въсточьноѭ Римьскоѭ аѵтократѡрїѥѭ и гєрманьсками плємєнꙑ раꙁложєно бѣашє

Сътворѥниѥ ѥдинаѥго Їталїиска кралѥвьства въ Ѳ҃І҃ почѧло сѧ бѣашє и коньць ѥмоужє 1871 лѣта положєнъ бꙑстъ ѥгдажє Римъ по пришьствии тѫдоу кралꙗ Виктора Єманоуила В҃ стольнъ градъ вьсѥѩ Їталїѩ сталъ бѣашє ⁙ Въ Прьвѣ Свѣтьнѣ воинѣ Їталїꙗ Съглашєниꙗ странѫ приꙗла бѣашє · бо хотѣла бѣашє Аѵстрїѩ Южьна Тирола ꙁємли поѩти и 1919 лѣта по воинꙑ коньцоу тако въ рѣснотѫ съдѣлано бѣашє

Ацѣ Їталїꙗ кралѥвьство бѣашє · отъ 1922 лѣта рѣснотивьнѫ власть глава Фаскиинꙑ коммꙑ Бєнито Моусолини приѩ и нарєчє сѧ вождь и италїискꙑ duce ⁙ Отъ 1940 лѣта Їталїꙗ въ Въторѫ свѣтьнѫ воинѫ въстѫпи ꙗко Нѣмьць и Ꙗпѡнїѩ съвѫꙁьница

Їталїꙗ ꙗко нꙑнѣшьнꙗ димократїꙗ 1946 лѣта почѧта бѣ ⁙ 1957 лѣта Їталїꙗ въшла въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа бѣ

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Топографїина харта Їталїѩ

Їталїѩ пльно пространиѥ 301,340 х҃м² ѥстъ[2]

Їталїꙗ бол҄ьшєѭ чѧстиѭ на Апєниньскомь полоуостровѣ лєжитъ · а сѣвєрьна граница въ Алпьскахъ горахъ ѥстъ ⁙ Такождє дрьжава мъного островъ иматъ · иꙁ ихъжє наибол҄иꙗ Сїкєлїꙗ и Сардинїꙗ ѥстє

Окрѫгъ Апєниньска полоуострова Срѣдиꙁємьна морꙗ съставьнꙑ морꙗ лєжатъ · тꙑ жє сѫтъ Лигоурїиско морѥ на сѣвєроꙁападѣ и Тѷррєньско морѥ на югоꙁападѣ и Їонїчьско морѥ на юꙃѣ и Адрїатїчьско морѥ на въстоцѣ

Наидлъга рѣка Падъ ѥстъ длъготоѭ 682 х҃м[3] ⁙ Наибол҄ьшє ѥꙁєро жє Гарда ѥстъ[4]

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
  1. J.P. Mallory and D.Q. Adams, Encyclopedia of Indo-European Culture (London: Fitzroy and Dearborn, 1997), 24.
  2. Rank Order Area. The World Factbook. US CIA, Washington, DC (17 October 2006).
  3. Италия // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
  4. Т. А. Галкина, Н. А. Красновская. Италия // Страны и народы. Научно-популярное географо-этнографическое издание в 20 томах / Редкол.: В. П. Максаковский, С. А. Токарев. — М.: Мысль, 1983. — С. 152—224. — 285 с. — (Зарубежная Европа/Южная Европа). — 180 000 экз.