Їталїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Италі́ꙗ ⁖)
Jump to navigation Jump to search

Їталі́ꙗ Димократі́ꙗ
Repubblica Italiana


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъЇталїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Римъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їталїискъ
самостоꙗтѣль
1946 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 301 230 х҃м²
въсєлѥниѥ 60 626 442

Їталі́ꙗ и италїискꙑ Italia · єпїсимьно имѧ Їталі́ꙗ Димократі́ꙗ и италїискꙑ Repubblica Italiana · южьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Їталїѩ стольнъ градъ Римъ ѥстъ ⁙ Їталїи людии 60,6 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їталїискъ ѥстъ

єтѷмологїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Дрьжавꙑ имєнє єтѷмологїꙗ исто нєвѣдома ѥстъ ⁙ Нѣции оучєни людиѥ мьнѧтъ бо оно отъ дрєвльнѥгрьчьска словєсє Ἰταλία сѧ авлꙗѥтъ · ижє отъ осчьска словєсє 𐌅𐌝𐌕𐌄𐌋𐌉𐌞 иꙁишло ѥстъ[1] и то словѣньскꙑ страна тєлѧтъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Въ прьво тꙑсѫщєлѣтиѥ до Х҃Р въ нꙑнѣщьнѩ Їталїѩ ꙁємли їталїисци народи витаахѫ · иꙁ ихъжє ѥдинъ латини бѣашє ⁙ Ихъжє градъ Римъ въ Д҃ вѣцѣ до Х҃Р наивєликъ сталъ бѣ и отъ того жє врѣмєнє Апєнниньскъ полуоостровъ подъ ѥгожє власть пришьлъ бѣ ⁙ Напрьва Римъ стольнъ градъ Римьскꙑ димократїѩ бѣашє · ꙗжє послѣди жє аѵтократѡрїѥѭ стала бѣ ⁙ Въ Є҃ вѣцѣ по Х҃Р Римьска аѵтократѡрїѩ вєликꙑ отѧжєниꙗ прѣимаашє отъ гєрманьскъ плємєнъ · и 410 лѣта Римъ вєстгоѳи раꙁдроушили бѣшѧ · а 455 лѣта жє и вандали бѣшѧ ⁙ 476 лѣта Одоакръ поничьжилъ бѣ Ꙁападьнѫ Римьскѫ аѵтократѡрїѭ и отъ тогожє врѣмєнє Їталїиско кралѥвьство сътворѥно бѣашє · нъ пльнꙑ власти надъ нꙑнѣшьнѩ Їталїѩ ꙁємлєѭ оно жє нє имаашє и скоро Въсточьноѭ Римьскоѭ аѵтократѡрїѥѭ и гєрманьсками плємєнꙑ раꙁложєно бѣашє

Сътворѥниѥ ѥдинаѥго Їталїиска кралѥвьства въ Ѳ҃І҃ почѧло сѧ бѣашє и коньць ѥмоужє 1871 лѣта положєнъ бꙑстъ ѥгдажє Римъ по пришьствии тѫдоу кралꙗ Виктора Єманоуила В҃ стольнъ градъ вьсѥѩ Їталїѩ сталъ бѣашє ⁙ Въ Прьвѣ Свѣтьнѣ воинѣ Їталїꙗ Съглашєниꙗ странѫ приꙗла бѣашє · бо хотѣла бѣашє Аѵстрїѩ Южьна Тирола ꙁємли поѩти и 1919 лѣта по воинꙑ коньцоу тако въ рѣснотѫ съдѣлано бѣашє

Ацѣ Їталїꙗ кралѥвьство бѣашє · отъ 1922 лѣта рѣснотивьнѫ власть глава Фаскиинꙑ коммꙑ Бєнито Моусолини приѩ и нарєчє сѧ вождь и италїискꙑ duce ⁙ Отъ 1940 лѣта Їталїꙗ въ Въторѫ свѣтьнѫ воинѫ въстѫпи ꙗко Нѣмьць и Ꙗпѡнїѩ съвѫꙁьница

Їталїꙗ ꙗко нꙑнѣшьнꙗ димократїꙗ 1946 лѣта почѧта бѣ ⁙ 1957 лѣта Їталїꙗ въшла въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа бѣ

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
  1. J.P. Mallory and D.Q. Adams, Encyclopedia of Indo-European Culture (London: Fitzroy and Dearborn, 1997), 24.
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ