ⰁⰎⰟⰃⰀⰓⰊⰡ

Блъгарїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Блъгарі́ꙗ ⁖)
Jump to navigation Jump to search

Блъгарїꙗ Димократїꙗ
Република България


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Съединението прави силата ⁖ и словѣньскꙑ ⁖ Ѥдьнѥниѥ даѥтъ силоу
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Мила Родино

Блъгарїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Софїꙗ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ блъгарьскъ
строѥниѥ правитєл̑ьствьна прѣдъсѣдатєл̑ьска димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл̑ь Роумєнъ Радєвъ
 - правитєл̑ьства прѣдъсѣда́тєл̑ь Боико Борисовъ
самостоꙗтѣль
632 (1908 пакꙑ самостоꙗтѣльнаꙗ ѥстъ)
въходъ Є҃С съставъ Їаноуарїꙗ 1 дьнь · 2007 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 110 910 х҃м²
- водꙑ (%) 0,3
въсєлѥниѥ 7,7 лєѡдръ
МО҃С ко́дъ BGR
мєждоусѣтьна имєнъ область .bg
мєждоусѣтии мѣсто http://www.government.bg/

Блъгарі́ꙗ и блъгарьскꙑ България · равьноправьно имѧ Блъгарі́ꙗ Димократі́ꙗ и блъгарьскꙑ Република България · въсточьнъ Балканъ дръжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Софїꙗ ѥстъ ⁙ Дръжавьнъ Блъгарьскъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 7,7 лєѡдръ обитаѥтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

632 лѣта канъ Коубратъ сътворилъ протоблъгарьскъ плємєнъ съвѫꙁъ рєкомꙑи Вєлика Блъгарїꙗ ⁙ 681 лѣта канъ Аспароухъ сътворилъ Прьво Блъгарьско цѣсарьство · сѫщєѥ жє до 1018 лѣта бѣ · къгъда Грьчьска цѣсарьства съставъ въшьло бѣ ⁙ 1185 лѣта Въторо Блъгарьско цѣсарьство сътворѥно бѣ · ѥгожє Османьска аѵтократорїꙗ поничьжила 1396 лѣта бѣ

Самостоꙗтѣльнаꙗ дрьжава отъ Османьскꙑ аѵтократорїѩ съ 1908 лѣта ѥстъ ⁙ До 1946 лѣта Блъгарїꙗ цѣсар҄ьствомь бѣ · къгда ѥдьнокоммьна коммоунистичьска димократїꙗ по Вътораѩ Свѣтьнаѩ Воинꙑ стала бѣ ⁙ Нꙑнѣ она димократїꙗ ѥстъ

Їаноуарїꙗ 1 числа 2007 лѣта Блъгарїꙗ въшла въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа бѣ

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Блъгарїѩ пространиѥ 110 910 х҃м² ѥстъ ⁙ Страна ꙁападьномь брѣꙃѣ Чрьна морꙗ лєжитъ ⁙ Прѣꙁ Блъгарїѩ горьнꙑ сѷстимꙑ Стара планина и Пиринъ пролєгаѭтъ

Блъгарїѩ области[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Bulgaria admin.png


Блъгарїꙗ на 28 областии дєлєна ѥстъ

 1. Благоѥвградьска область
 2. Боургасьска область
 3. Добричьска область
 4. Габровьска область
 5. Хасковьска область
 6. Кръджалииска область
 7. Кюстєндильска область
 8. Ловєшьска область
 9. Монтаньска область
 10. Паꙁарджишьска область
 11. Пєрникьска область
 12. Плєвєньска область
 13. Фїлїппопольска область
 14. Раꙁъградьска область
 15. Роусєньска область
 16. Шоумьньска область
 17. Силистрєньска область
 18. Сливєньска область
 19. Смолꙗньска область
 20. Софїѩ градьска область
 21. Софїиска область
 22. Староꙁагорьска область
 23. Тꙑрговищьска область
 24. Варнєньска область
 25. Вєликотръновьска область
 26. Видиньска область
 27. Врачаньска область
 28. Ꙗмбольска область

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Блъгарїѩ гради Flag map of Bulgaria.svg
Аитосъ • Асєнѥвъ Градъ • Банька • Благоѥвъ Градъ • Ботєвъ Градъ • Варна • Вєлинъ Градъ • Видинъ • Враца • Габрово • Горьна Орꙗховица • Гоцє Дѣльчєвъ • Димитровъ Градъ • Добричь • Дѫбьница • Єлхово • Каꙁан҄ьлъкъ • Карлово • Карнобатъ • Крѣсьна • Кръджали • Кюстєндилъ • Ламъ • Ловєчъ • Мєльникъ • Монтана • Нова Ꙁагора  • Паꙁарджикъ • Панагюрищє • Пєрникъ • Пєтричь • Пєщєра • Плєвьнъ • Пльсковъ • Прѣѩславл҄ь • Пѷргъ • Раꙁградъ • Роусє • Самоковъ • Санда́нскꙑи • Свищовъ • Сєвлиѥво • Силистра • Сливєнъ • Смолꙗнъ • Софїꙗ • Стара Ꙁагора • Троꙗнъ • Тръново • Тръговищє • Фїлїппополь • Харманли • Хасково • Шоумьнъ • Ꙗмболъ
Словѣньскꙑ странꙑ и дрьжавꙑ
Въсточьни Бѣлꙑ Роуси ꙁнамѧ Бѣла Роусь | Рѡсїѩ ꙁнамѧ Рѡсїꙗ | Оукраинꙑ ꙁнамѧ Оукраина | (Молдовѣ Придънѣстриѥ)
Ꙁападьни Пол̑ьскꙑ ꙁнамѧ Пол҄ьска | Словѣньска ꙁнамѧ Словѣньско | Чєшьска ꙁнамѧ Чєшьско | (Нѣмьцѣхъ Лоужица)
Южьни Блъгарїѩ ꙁнамѧ Блъгарїꙗ | Боснꙑ ꙁнамѧ Босна | Їллѷрїискꙑ Словѣнїѩ ꙁнамѧ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ | Макєдонїѩ ꙁнамѧ Макєдонїꙗ | Срьбїѩ ꙁнамѧ Срьбїꙗ | Хръватьскꙑ ꙁнамѧ Хръватьска | Чрьнꙑѩ Горꙑ ꙁнамѧ Чрьна Гора
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ