ⱃⱉⱄⰺⱑ

Польꙃєватєл҄ь:Глаго́лица/ⱃⱉⱄⰺⱑ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
     

ⰓⰙⰔⰋ́ⰉⰔⰍⰟⰊⰉ ⰔⰟⰂⰨ́ⰈⰟ
Российская Федерация


ⰈⰐⰀⰏⰤ
ⰈⰐⰀⰍⰟ
ⰈⰐⰀⰏⰤ ⰈⰐⰀⰍⰟ
ⰄⰓⰠⰆⰀⰂⰠⰐⰑ ⰔⰎⰀⰂⰑⰒⰡⰐⰉⰥ: ⁖ ⰃⰑⰔⰖⰄⰀⰓⰔⰕⰂⰅⰐⰐⰉⰊ ⰃⰉⰏⰐ ⰓⰑⰔⰔⰉⰊⰔⰍⰑⰊ ⰗⰅⰄⰅⰓⰀⰜⰉⰉ

Глаго́лица/ⱃⱉⱄⰺⱑ ха́рта

ⰔⰕⰑⰎⰠⰐⰟ ⰃⰓⰀⰄⰟ ⰏⰑⰔⰍⰟⰂⰀ
55° 46' N 37° 40' E
ⰄⰓⰠⰆⰀⰂⰠⰐⰟ ⰧⰈⰟⰊⰍⰟ ⰓⰖⰔⰠⰔⰍⰟ ⰧⰈⰟⰊⰍⰟ
ⰔⰕⰓⰑⰥⰐⰉⰥ ⰔⰟⰂⰨⰈⰠⰐⰀ ⰄⰉⰏⰑⰍⰓⰀⰕⰋⰭ
 - ⰒⰓⰡⰄⰟⰔⰡⰄⰀⰕⰅⰎ҄Ⱐ ⰂⰎⰀⰄⰉⰏⰉⰓⰟ ⰒⰖⰕⰉⰐⰟ
 - ⰒⰓⰀⰂⰉⰕⰅⰎ҄ⰠⰔⰕⰂⰀ ⰒⰓⰡⰄⰟⰔⰡⰄⰀⰕⰅⰎ҄Ⱐ ⰄⰉⰏⰉⰕⰓⰋⰉ ⰏⰅⰄⰂⰡⰄⰅⰂⰟ
ⰔⰀⰏⰑⰔⰕⰑⰭⰕⰡⰎⰠ
ⰑⰕⰟ ⰔⰔⰄ҃Ⱄ
 - ⰔⰏⰔ҃ⰕⰠ ⰀⰂⰎⰥⰐⰀ ⰋⰖⰐⰋⰭ 12 · 1990 ⰎⰡⰕⰀ 
 - ⰔⰏⰔ҃ⰕⰠ ⰒⰓⰉⰈⰐⰀⰐⰀ ⰄⰍⰂⰓ҃ⰋⰭ 25 · 1991 ⰎⰡⰕⰀ 
 - ⰒⰓⰟⰂⰑ ⰒⰠⰔⰀⰐⰉⰥ Ⱁ ⰔⰕⰓⰀⰐⰡ 862 ⰎⰡⰕⰑ 
 - ⰜⰡⰔⰀⰓ҄ⰠⰔⰕⰂⰑ ⰑⰕⰟ 1547 ⰎⰡⰕⰀ 
 - ⰉⰏⰒⰅⰓⰋⰭ ⰑⰕⰟ 1721 ⰎⰡⰕⰀ 
 - ⰄⰉⰏⰑⰍⰓⰀⰕⰋⰭ ⰔⰕⰀⰎⰀ 1917 ⰎⰡⰕⰀ 
 - ⰂⰟⰘⰑⰄⰟ ⰂⰟ ⰔⰟⰔⰕⰀⰂⰡ ⰔⰔⰄ҃Ⱄ 1922 ⰎⰡⰕⰀ 
ⰒⰓⰑⰔⰕⰓⰀⰐⰉⰥ  
- ⰂⰠⰔⰧ 17 125 000 х҃м²
- ⰂⰑⰄⰟⰊ (%) 13
ⰂⰟⰔⰅⰎⰥⰐⰉⰥ 146,8 ⰎⰅⰙⰄⰓⰟ
ⰒⰎⰀⰕⰠⰐⰑ ⰔⰓⰡⰄⰠⰔⰕⰂⰑ ⰓⰙⰔⰋⰉⰔⰍⰟⰊⰉ ⰓⰨⰁⰎ҄Ⱐ (RUB)
МО҃С ко́дъ RUS
ⰏⰅⰆⰄⰖⰔⰡⰕⰠⰐⰀ ⰉⰏⰅⰐⰟ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ .ru
ⰏⰅⰆⰄⰖⰔⰡⰕⰉⰉ ⰏⰡⰔⰕⰑ www.gov.ru

ⱃⱉⱄⰺⱑⰓⰖⰔⰠⰔⰍⰟⰊ Россия · ⰓⰀⰂⰠⰐⰑⰒⰓⰀⰂⰠⰐⰑ ⰉⰏⰤ ⰓⰙⰔⰋ́ⰉⰔⰍⰟⰊⰉ ⰔⰟⰂⰨ́ⰈⰟ[1]ⰓⰖⰔⰠⰔⰍⰟⰊ ⰓⰑⰔⰔⰉⰊⰔⰍⰀⰤ ⰗⰅⰄⰅⰓⰀⰜⰉⰤ · ⰅⰫⰓⰙⰒⰟⰊ ⰂⰟⰔⰕⰑⰍⰀ Ⰹ ⰀⰔⰋⰧ ⰔⰡⰂⰅⰓⰀ ⰐⰀⰉⰁⰑⰎ҄ⰠⰞⰉⰭ ⰔⰂⰡⰕⰀ ⰄⰓⰠⰆⰀⰂⰀ ⰥⰔⰕⰟ ⁙ ⰓⰙⰔⰋⰧ ⰔⰕⰑⰎⰠⰐⰟ ⰃⰓⰀⰄⰟ ⰏⰑⰔⰍⰟⰂⰀ ⰥⰔⰕⰟ ⁙ ⰐⰀⰉⰁⰑⰎ҄ⰠⰞⰀ ⰃⰓⰀⰄⰀ ⰏⰑⰔⰍⰟⰂⰀⰔⰀⰐⰍⰕⰟ ⰒⰅⰕⰅⰓⰁⰖⰓⰃⰟ ⰥⰔⰕⰅ ⁙ ⰄⰓⰠⰆⰀⰂⰠⰐⰟ ⰧⰈⰟⰊⰍⰟ ⰓⰖⰔⰠⰔⰍⰟ ⰥⰔⰕⰟ · Ⰰ ⰓⰤⰄⰡ ⰝⰤⰔⰕⰉⰉ ⰕⰀⰍⰑⰆⰄⰅ ⰂⰟ ⰄⰑⰎⰑⰆⰅⰐⰉⰥ ⰉⰐⰟⰊ ⰖⰔⰕⰀⰂⰎⰅⰐⰟⰊ ⰔⰨⰕⰟ ⁙ ⰎⰣⰄⰉⰉ 142,2 ⰎⰅⰙⰄⰓⰟ ⰑⰁⰉⰕⰀⰥⰕⰟ

ⰅⰕⰫⰏⰑⰎⰑⰃⰋⰭ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⰉⰏⰤ ⁖ ⱃⱉⱄⰺⱑ ⁖ ⰃⰓⰠⰝⰠⰔⰍⰟ ⰑⰁⰓⰀⰈⰟ ⰔⰎⰑⰂⰅⰔⰅ ⁖ ⰓⰖⰔⰠ ⁖ ⰥⰔⰕⰟ[2] ⰉⰆⰅ ⰐⰀⰒⰓⰠⰂⰀ ⰃⰓⰠⰝⰠⰔⰜⰡ ⰜⰡⰔⰀⰓⰠⰔⰕⰂⰡ Ⰻ҃ ⰂⰡⰜⰡ ⰀⰂⰎⰥⰐⰑ ⰁⰡ[3] ⁙ ⰑⰕⰟ 1547 ⰎⰡⰕⰀ ⰋⰙⰀⰐⰐⰟ Ⰴ҃ ⰐⰀⰓⰅⰝⰅ ⰔⰤ ⰜⰡⰔⰀⰓ҄Ⱐ Ⰹ ⰒⰑⰔⰎⰡⰄⰉ ⰆⰅ ⰉⰏⰤ ⱃⱉⱄⰺⱑ ⰅⰒⰋⰔⰉⰏⰠⰐⰑ ⰒⰑⰎⰑⰆⰅⰐⰉⰥ ⰒⰑⰧⰀⰞⰅ[4]

ⰋⰔⰕⰑⰓⰋⰭ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⰒⰓⰉⰈⰟⰂⰀⰐⰉⰥ ⰂⰀⰓⰤⰇⰠ

ⰒⰓⰠⰂⰑ ⰒⰠⰔⰀⰐⰉⰥ Ⱁ ⰔⰕⰓⰀⰐⰡ ⰂⰟ ⰎⰡⰕⰑⰒⰉⰔⰡⰘⰟ 862 ⰎⰡⰕⰀ[5] ⰒⰑ Ⱈ҃Ⱃ ⰁⰡ · ⰉⰆⰅ ⰃⰎⰀⰃⰑⰎⰥⰕⰟ Ⱁ ⰓⰖⰔⰉ ⰄⰓⰠⰆⰀⰂⰟⰊ ⰒⰑⰄⰟ ⰂⰀⰓⰤⰇⰠ ⰓⰣⰓⰉⰍⰀ Ⰹ ⰥⰃⰑⰆⰅ ⰁⰓⰀⰕⰓⰖ ⰂⰎⰀⰔⰕⰉⰩ ⰔⰟⰕⰂⰑⰓⰥⰐⰉⰉ ⰂⰟ ⰐⰑⰂⰑⰏⰠ ⰃⰓⰀⰄⰡ ⁙ 882ⰎⰡⰕⰀ ⰑⰎⰠⰃⰟ ⰂⰡⰛⰉⰉ ⰒⰓⰡⰉⰄⰅ ⰂⰟ ⰍⰟⰊⰥⰂⰟ Ⰹ ⰖⰁⰉⰞⰅ ⰒⰓⰀⰂⰉⰕⰅⰎⰭ ⰀⰔⰍⰑⰎⰄⰀ Ⰹ ⰄⰉⰓⰀ ⰒⰑⰔⰎⰡⰄⰉ ⰝⰅⰔⰑ ⰆⰅ ⰍⰟⰊⰥⰂⰟ ⰔⰕⰀⰎⰟ ⰁⰡ ⰓⰖⰔⰉ ⰔⰕⰑⰎⰠⰐⰟ ⰃⰓⰀⰄⰟ · ⰐⰟ ⰐⰑⰂⰟ ⰃⰓⰀⰄⰟ Ⰹ ⰑⰕⰟ ⰕⰑⰃⰑ ⰂⰓⰡⰏⰅⰐⰅ ⰂⰟⰕⰑⰓⰀ ⰃⰎⰀⰂⰠⰐⰀ ⰃⰓⰀⰄⰀ ⰒⰑⰎⰑⰆⰅⰐⰉⰥ ⰔⰟⰘⰓⰀⰐⰉⰎⰟ ⁙ 988 ⰎⰡⰕⰀ ⰔⰕⰓⰀⰐⰀ ⰍⰓⰠⰛⰅⰐⰀ ⰁⰡ Ⰹ ⰒⰓⰀⰂⰑⰔⰎⰀⰂⰉⰥ ⰄⰓⰠⰆⰀⰂⰠⰐⰀ ⰂⰡⰓⰀ ⰔⰕⰀⰎⰑ ⰁⰡ

Ⰲ҃Ⰻ ⰂⰡⰜⰡ ⰓⰖⰔⰠ ⰐⰀ ⰖⰄⰡⰎⰠⰐⰟⰊ ⰍⰟⰐⰤⰆⰠⰔⰕⰂⰀ ⰓⰀⰈⰎⰑⰆⰅⰐⰀ ⰁⰡ Ⰹ ⰐⰀⰉⰁⰑⰎ҄ⰉⰉ ⰆⰅ ⰔⰨⰕⰟ ⰐⰑⰂⰑⰃⰓⰀⰄⰠⰔⰍⰀ ⰈⰅⰏⰎⰭ · ⰂⰎⰀⰄⰉⰏⰡⰓⰑⰔⰟⰈⰠⰄⰀⰎⰠⰔⰍⰑ · ⰃⰀⰎⰉⰝⰠⰔⰍⰑⰂⰑⰎⰟⰊⰐⰠⰔⰍⰑ · ⰓⰡⰈⰀⰐⰠⰔⰍⰑ Ⰹ ⰉⰐⰟⰊ · ⰕⰀⰍⰑⰆⰄⰅ ⰔⰟ ⰂⰓⰡⰏⰅⰐⰅ ⰕⰅⰛⰅⰐⰉⰥⰏⰠ ⰐⰑⰂⰟⰊ ⰏⰀⰎⰟⰊ ⰍⰟⰐⰤⰆⰠⰔⰕⰂⰀ ⰉⰈ ⰂⰅⰎⰉⰍⰟ ⰑⰕⰟⰄⰡⰎⰭⰎⰉ ⰔⰤ ⰁⰡⰀⰘⰨ ⁙ 1237 ⰎⰡⰕⰀ ⰏⰨⰃⰑⰎⰠⰔⰍⰟ ⰍⰀⰐⰟ ⰁⰀⰕⰖ ⰐⰀⰒⰀⰄⰑⰞⰅ ⰆⰅ ⰐⰀ ⰓⰖⰔⰠⰔⰍⰟⰊ ⰍⰟⰐⰤⰆⰠⰔⰕⰂⰀ Ⰹ ⰉⰃⰑ ⰒⰑⰝⰤ ⰔⰨⰛⰅⰥ ⰆⰅ ⰄⰑ 1480 ⰎⰡⰕⰀ

ⰓⰙⰔⰋⰧ ⰐⰟⰊⰐⰡⰞⰠⰐⰟ ⰑⰁⰓⰀⰈⰟ ⰉⰈ ⰏⰑⰔⰍⰟⰂⰠⰔⰍⰀ ⰂⰅⰎⰉⰍⰀ ⰍⰟⰐⰤⰆⰠⰔⰕⰂⰀ ⰉⰘⰑⰄⰉⰕⰟ ⰥⰔⰕⰟ · ⰉⰆⰅ ⰏⰅⰆⰄⰖ Ⰳ҃Ⰻ Ⰹ Ⰸ҃Ⰻ ⰔⰟⰕⰑⰎⰡⰕⰉⰭ ⰏⰐⰑⰃⰟⰊ ⰓⰖⰔⰠⰔⰍⰟⰊ ⰈⰅⰏⰎⰧ ⰥⰃⰑ ⰔⰟⰔⰕⰀⰂⰟ ⰂⰟⰞⰠⰎⰉ ⰁⰡⰀⰘⰨ · ⰐⰟ ⰣⰃⰑⰂⰟⰔⰕⰑⰝⰠⰐⰟⰊ ⰒⰑⰄⰟ ⰂⰎⰀⰔⰕⰉⰩ ⰎⰉⰕⰟⰂⰠⰔⰍⰀ ⰂⰅⰎⰉⰍⰀ ⰍⰟⰐⰤⰆⰠⰔⰕⰂⰀ Ⰹ ⰒⰑⰎ҄ⰠⰔⰍⰟⰊ ⰁⰡ

ⰑⰕⰟ 1547 ⰥⰃⰟⰄⰀ ⰋⰙⰀⰐⰐⰟ Ⰴ҃ ⰐⰀⰓⰅⰝⰅ ⰔⰤ ⰜⰡⰔⰀⰓ҄Ⱐ Ⰹ ⰄⰑ 1721 ⰎⰡⰕⰀ ⱃⱉⱄⰺⱑ ⰜⰡⰔⰀⰓ҄ⰠⰔⰕⰂⰑ ⰁⰡ · ⰒⰑⰔⰎⰡⰄⰉ ⰥⰎⰉⰍⰑⰏⰠ ⰀⰫⰕⰑⰍⰓⰀⰕⰑⰓⰋⰭ ⰔⰕⰀⰎⰀ ⰁⰡ · ⰒⰑⰄⰟ ⰂⰑⰥⰂⰑⰄⰠⰔⰕⰂⰑⰏⰟ ⰜⰡⰔⰀⰓⰭ ⰒⰅⰕⰓⰀ ⰂⰅⰎⰉⰍⰀⰥⰃⰑ ⁙ ⰂⰟ Ⱄ҄Ⰹ ⰎⰡⰕⰀ ⰓⰙⰔⰋⰧ ⰐⰀⰉⰂⰅⰎⰉⰍⰀ ⰂⰟ ⰥⰧ ⰋⰔⰕⰑⰓⰋⰉ ⰁⰡ · ⰕⰟⰃⰄⰀ ⰂⰟ ⰥⰧ ⰔⰟⰔⰕⰀⰂⰡ ⰏⰟⰐⰑⰃⰟⰊ ⰈⰅⰏⰎⰧ Ⰹ ⰐⰀⰓⰑⰄⰉ ⰁⰡⰀⰘⰨ · Ⰰ ⰥⰧ ⰒⰓⰑⰔⰕⰑⰓⰟ ⰐⰀ ⰕⰓⰉⰥ ⰔⰂⰡⰕⰀ ⰝⰤⰔⰕⰉ ⰒⰑⰎⰑⰆⰅⰐⰟ ⰁⰡ · ⰑⰐⰉⰆⰅ ⰅⰫⰓⰙⰒⰀ · ⰀⰔⰋⰭⰔⰡⰂⰅⰓⰠⰐⰀ ⰀⰏⰅⰓⰋⰍⰀ ⰔⰨⰕⰟ ⁙ ⰒⰑ ⰐⰀⰓⰑⰄⰐⰠⰐⰀ ⰂⰟⰔⰕⰀⰐⰉⰭ 1917 ⰎⰡⰕⰀ ⱃⱉⱄⰺⱑ ⰄⰉⰏⰑⰍⰓⰀⰕⰋⰧ ⰐⰀⰈⰠⰂⰀⰐⰀ ⰁⰡ ⁙ ⰒⰤⰕⰠ ⰎⰡⰕⰟ ⰒⰑ ⰕⰑⰎⰡ ⱃⱉⱄⰺⱑ · ⰭⰍⰑ ⰓⰙⰔⰋⰉⰔⰍⰀ ⰔⰟⰂⰡⰕⰠⰔⰍⰀ ⰔⰟⰂⰨⰈⰠⰐⰀ ⰔⰑⰜⰉⰀⰎⰉⰔⰕⰉⰝⰠⰔⰍⰀ ⰄⰉⰏⰑⰍⰓⰀⰕⰋⰭ · ⰍⰓⰀⰕⰟⰍⰑ ⰓⰔⰔ҃ⰔⰄ · ⰂⰟⰞⰠⰎⰀ ⰂⰟ ⰔⰟⰔⰕⰀⰂⰟ ⰔⰟⰂⰡⰕⰠⰔⰍⰟ ⰔⰑⰜⰉⰀⰎⰉⰔⰕⰉⰝⰠⰔⰍⰟ ⰄⰉⰏⰑⰍⰓⰀⰕⰋⰉ ⰔⰟⰂⰨⰈⰀ ⰁⰡ

ⰒⰑⰔⰎⰡⰄⰉ ⰔⰟⰂⰡⰕⰠⰔⰍⰀ ⰔⰟⰂⰨⰈⰀ ⰓⰀⰔⰒⰀⰄⰀ 1991 ⰎⰡⰕⰀ · ⱃⱉⱄⰺⱑ ⰔⰂⰑⰩ ⰔⰀⰏⰑⰔⰕⰑⰭⰕⰡⰎⰠ ⰀⰂⰉⰎⰀ ⰥⰔⰕⰟ ⁙ ⰐⰟⰊⰐⰡⰞⰠⰐⰟ ⰄⰓⰠⰆⰀⰂⰠⰐⰟ ⰖⰔⰕⰀⰂⰟ 12 ⰄⰠⰐⰭ ⰄⰅⰍⰅⰏⰂⰓⰋⰭ 1993 ⰎⰡⰕⰀ ⰅⰒⰋⰔⰉⰏⰠⰐⰑ ⰖⰔⰕⰓⰑⰥⰐⰟ ⰁⰡ ⁙ ⰒⰓⰟⰂⰟⰊⰉ ⰓⰙⰔⰋⰧ ⰒⰓⰡⰄⰟⰔⰡⰄⰀⰕⰅⰎ̑Ⱐ ⰁⰑⰓⰉⰔⰟ ⰥⰎ҄ⰠⰜⰉⰐⰟ ⰁⰡ · ⰂⰟⰕⰑⰓⰟⰊⰉ ⰆⰅ ⰂⰎⰀⰄⰉⰏⰉⰓⰟ ⰒⰖⰕⰉⰐⰟ ⰁⰡ · ⰕⰓⰅⰕⰉⰉ ⰆⰅ ⰄⰉⰏⰉⰕⰓⰋⰉ ⰏⰅⰄⰂⰡⰄⰅⰂⰟ ⰁⰡ · Ⰰ ⰐⰟⰊⰐⰡⰞⰠⰐⰟ ⰆⰅ ⰑⰒⰀⰍⰟⰊ ⰂⰎⰀⰄⰉⰏⰉⰓⰟ ⰒⰖⰕⰉⰐⰟ ⰥⰔⰕⰟ

ⰃⰅⰙⰃⰓⰀⰗⰋⰭ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⰅⰎ҄ⰠⰁⰓⰖⰔⰟ ⰐⰀⰉⰂⰟⰊⰔⰠⰞⰀ ⰃⰑⰓⰀ ⰓⰙⰔⰋⰧ Ⰹ ⰅⰫⰓⰙⰒⰟⰊ ⰥⰔⰕⰟ

ⱃⱉⱄⰺⱑ ⰐⰀ ⰄⰟⰂⰅ ⰔⰂⰡⰕⰀ ⰝⰤⰔⰕⰉ · ⰅⰫⰓⰙⰒⰖⰀⰔⰋⰩ ⰒⰑⰎⰑⰆⰅⰐⰀ ⰥⰔⰕⰟ · ⰉⰆⰅ ⰒⰑ ⰖⰓⰀⰎⰖ ⰖⰔⰎⰑⰂⰠⰐⰑ ⰄⰡⰎⰥⰐⰟⰊ ⰥⰔⰕⰅ ⁙ ⱃⱉⱄⰺⱑ ⰐⰀⰉⰁⰑⰎ҄ⰠⰞⰉⰭ ⰄⰓⰠⰆⰀⰂⰀ ⰔⰂⰡⰕⰀ ⰔⰤ ⰀⰂⰎⰭⰥⰕⰟ ⁙ ⰑⰕⰟ ⰈⰀⰒⰀⰄⰀ ⰒⰓⰡⰈⰟ ⰣⰃⰟ ⰐⰀ ⰂⰟⰔⰕⰑⰍⰟ · ⰔⰟ ⰄⰓⰖⰃⰟⰊ 14 ⰔⰕⰓⰀⰐⰟⰊ ⰑⰁⰠⰛⰀ ⰄⰓⰠⰆⰀⰂⰠⰐⰀ ⰃⰓⰀⰐⰉⰜⰀ ⰉⰏⰡⰕⰟ ⁙ ⰔⰡⰂⰅⰓⰡ ⰀⰓⰍⰕⰋⰝⰠⰔⰍⰀ ⰙⰍⰅⰀⰐⰀ ⰁⰓⰡⰇⰡ ⰥⰧ ⰍⰑⰐⰠⰜⰠ ⰀⰂⰎⰥⰐⰟ ⰥⰔⰕⰟ ⁙ ⰕⰖⰉⰆⰄⰅ ⰏⰟⰐⰑⰃⰟⰊ ⰑⰁⰓⰀⰈⰉ ⰂⰓⰡⰏⰅⰐⰅ ⰔⰨⰕⰟ · ⰒⰑⰔⰥⰏⰖ ⰣⰆⰠⰐⰟⰊⰉⰘⰟ ⰝⰤⰔⰕⰡⰘⰟ ⰄⰓⰠⰆⰀⰂⰟⰊ ⰂⰅⰎⰠⰏⰉ ⰕⰑⰒⰎⰑ ⰏⰑⰆⰅⰕⰟ ⰁⰟⰊⰕⰉ · ⰐⰟ ⰔⰡⰂⰅⰓⰠⰐⰟⰊⰉⰘⰟ ⰝⰤⰔⰕⰡⰘⰟ ⰈⰉⰏⰑⰩ ⰑⰁⰟⰊⰝⰠⰐⰑ ⰂⰅⰎⰉⰍⰟ ⰔⰕⰖⰄⰟ ⰥⰔⰕⰟ · ⰐⰀⰓⰑⰝⰠⰐⰑ ⰔⰉⰁⰉⰓⰉ · ⰉⰄⰅ ⰑⰉⰏⰭⰍⰑⰐⰟ ⰃⰓⰀⰄⰟ ⰥⰔⰕⰟ · ⰑⰐⰟⰆⰅ ⰐⰀⰉⰔⰕⰖⰄⰅⰐⰑ ⰏⰡⰔⰕⰑ ⰔⰂⰡⰕⰡ ⰥⰔⰕⰟ ⁙ ⰐⰀⰉⰂⰟⰊⰔⰠⰞⰀ ⰃⰑⰓⰀ ⰅⰎ҄ⰠⰁⰓⰖⰔⰟ Ⱕ́ⰔⰕⰟ · ⰥⰎⰉⰍⰟ ⰂⰟ ⰍⰀⰫⰍⰀⰔⰡ · ⰁⰎⰉⰈⰖ ⰄⰑ ⰃⰅⰙⰓⰃⰋⰧ ⰔⰤ ⰐⰀⰘⰑⰄⰉⰕⰟ ⁙ ⰥⰧ ⰂⰟⰊⰔⰠ 5 642 Ⰿ҃ ⰥⰔⰕⰟ

Рѡсїѩ чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⱃⱉⱄⰺⱑ ⰔⰟⰂⰨⰈⰠⰐⰀ ⰄⰓⰠⰆⰀⰂⰀ ⰐⰀ 84 ⰓⰀⰂⰠⰐⰑⰒⰓⰀⰂⰠⰐⰟⰊ ⰥⰄⰉⰐⰉⰜⰤ ⰄⰡⰎⰥⰐⰀ ⰥⰔⰕⰟ ⁙ 22 ⰥⰄⰉⰐⰉⰜⰉ ⰉⰏⰤ ⁖ ⰄⰉⰏⰑⰍⰓⰀⰕⰋⰭ ⁖ Ⰹ роусьскꙑ ⰓⰅⰔⰒⰖⰁⰎⰉⰍⰀ ⰥⰔⰕⰟ · 9 ⰥⰄⰉⰐⰉⰜⰤ ⰉⰏⰤ ⁖ ⰍⰓⰀⰉ ⁖ Ⰹ роусьскꙑ ⰍⰓⰀⰊ ⰥⰔⰕⰟ · 46 ⰥⰄⰉⰐⰉⰜⰤ ⰉⰏⰤ ⁖ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ ⁖ Ⰹ роусьскꙑ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ ⰥⰔⰕⰟ · 3 ⰥⰄⰉⰐⰉⰜⰤ ⰔⰤ ⰃⰓⰀⰄⰉ ⰀⰂⰎⰭⰩⰕⰟ · ⰑⰐⰉⰆⰅ роусьскꙑ ⰃⰑⰓⰑⰄⰀ ⰗⰅⰄⰅⰓⰀⰎⰠⰐⰑⰃⰑ ⰈⰐⰀⰝⰅⰐⰉⰤ ⰔⰨⰕⰟ · 1 ⰥⰄⰉⰐⰉⰜⰀ ⰀⰫⰕⰑⰐⰑⰏⰠⰐⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ Ⰹ роусьскꙑ ⰀⰂⰕⰑⰐⰑⰏⰐⰀⰤ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ ⰥⰔⰕⰟ · 4 ⰆⰅ ⰥⰄⰉⰐⰉⰜⰤ ⰉⰏⰤ ⁖ ⰀⰫⰕⰑⰐⰑⰏⰠⰐⰟ ⰑⰍⰓⰨⰃⰟ ⁖ Ⰹ роусьскꙑ ⰀⰂⰕⰑⰐⰑⰏⰐⰉⰊ ⰑⰍⰓⰖⰃ ⰥⰔⰕⰟ


ⰄⰉⰏⰑⰍⰓⰀⰕⰋⰧ

ⰍⰓⰀⰭ

ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰉ ⰃⰓⰀⰄⰉ

ⰀⰫⰕⰑⰐⰑⰏⰠⰐⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ

ⰀⰫⰕⰑⰐⰑⰏⰠⰐⰟⰊ ⰑⰍⰓⰨⰇⰉ

ⰕⰀⰍⰑⰆⰄⰅ ⰓⰙⰔⰋⰭ ⰐⰀ 8 ⰔⰟⰂⰨⰈⰠⰐⰟ ⰑⰍⰓⰨⰃⰟ ⰄⰡⰎⰥⰐⰀ ⰥⰔⰕⰟ

ⰂⰟⰔⰅⰎⰥⰐⰉⰥ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⰓⰙⰔⰋⰧ ⰐⰀⰉⰁⰑⰎ҄ⰠⰞⰅ ⰃⰓⰀⰄⰉ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⰓⰙⰔⰋⰧ ⰐⰀⰉⰁⰑⰎ҄ⰠⰞⰅ ⰃⰓⰀⰄⰉ

Ⱍ҃ⰔⰎ ⰃⰓⰀⰄⰟ ⰝⰤⰔⰕⰠ ⰎⰣⰄⰉⰉ Ⱍ҃ⰔⰎ ⰃⰓⰀⰄⰟ ⰝⰤⰔⰕⰠ ⰎⰣⰄⰉⰉ

border|135px|ⰏⰑⰔⰍⰟⰂⰀ
ⰏⰑⰔⰍⰟⰂⰀ
border|135px|ⰔⰀⰐⰍⰕⰟ ⰒⰅⰕⰅⰓⰁⰖⰓⰃⰟ
ⰔⰀⰐⰍⰕⰟ ⰒⰅⰕⰅⰓⰁⰖⰓⰃⰟ

1 ⰏⰑⰔⰍⰟⰂⰀ ⰃⰓⰀⰄⰟ ⰔⰟⰂⰨⰈⰠⰐⰀ ⰒⰑⰎⰑⰆⰅⰐⰉⰭ 11 514 300 11 ⰖⰗⰀ ⰁⰀⰞⰍⰑⰓⰕⰑⰔⰕⰀⰐⰟ 1 062 300
2 ⰔⰀⰐⰍⰕⰟ ⰒⰅⰕⰅⰓⰁⰖⰓⰃⰟ ⰃⰓⰀⰄⰟ ⰔⰟⰂⰨⰈⰠⰐⰀ ⰒⰑⰎⰑⰆⰅⰐⰉⰭ 4 848 700 12 ⰂⰎⰠⰃⰑⰃⰓⰀⰄⰟ ⰂⰎⰠⰃⰑⰃⰓⰀⰄⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 1 021 200
3 ⰐⰑⰂⰑⰔⰉⰁⰉⰓⰠⰔⰍⰟ ⰐⰑⰂⰑⰔⰉⰁⰉⰓⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 1 473 700 13 ⰒⰅⰓⰏⰠ ⰒⰅⰓⰏⰠⰔⰍⰟ ⰍⰓⰀⰉ 991 500
4 ⰅⰍⰀⰕⰅⰓⰋⰐⰁⰖⰓⰃⰟ ⰔⰂⰅⰓⰄⰎⰑⰂⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 1 350 100 14 ⰍⰓⰀⰔⰠⰐⰑⰭⰓⰠⰔⰍⰟ ⰍⰓⰀⰔⰠⰐⰑⰭⰓⰠⰔⰍⰟ ⰍⰓⰀⰉ 973 900
5 ⰐⰉⰆⰠⰐ҄ⰉⰉ ⰐⰑⰂⰟ ⰃⰓⰀⰄⰟ ⰐⰉⰆⰅⰐⰑⰂⰑⰃⰓⰀⰄⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 1 250 600 15 ⰂⰑⰓⰑⰐⰅⰆⰠ ⰂⰑⰓⰑⰐⰅⰆⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 890 000
6 ⰔⰀⰏⰀⰓⰀ ⰔⰀⰏⰀⰓⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 1 164 900 16 ⰔⰀⰓⰀⰕⰑⰂⰟ ⰔⰀⰓⰀⰕⰑⰂⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 837 800
7 ⰑⰏⰠⰔⰍⰟ ⰑⰏⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 1 154 000 17 ⰍⰓⰀⰔⰠⰐⰑⰄⰀⰓⰟ ⰍⰓⰀⰔⰠⰐⰑⰄⰀⰓⰠⰔⰍⰟ ⰍⰓⰀⰉ 744 900
8 ⰍⰀⰈⰀⰐⰟ ⰕⰀⰕⰀⰓⰔⰕⰀⰐⰟ 1 143 600 18 ⰕⰑⰎ҄ⰠⰭⰕⰕⰉ ⰔⰀⰏⰀⰓⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 719 500
9 ⰝⰅⰎⰡⰁⰉⰐⰠⰔⰍⰟ ⰝⰅⰎⰡⰁⰉⰐⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 1 130 300 19 ⰉⰆⰅⰂⰠⰔⰍⰟ ⰖⰄⰏⰖⰓⰕⰋⰭ 628 100
10 ⰓⰀⰔⰕⰑⰂⰟ ⰐⰀ ⰄⰑⰐⰡ ⰓⰀⰔⰕⰑⰂⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 1 062 300 20 ⰖⰎⰉⰭⰐⰑⰂⰠⰔⰍⰟ ⰖⰎⰉⰭⰐⰑⰂⰠⰔⰍⰀ ⰑⰁⰎⰀⰔⰕⰠ 613 800
ⰂⰡⰔⰕⰉ ⰂⰠⰔⰥⰓⰙⰔⰋⰉⰔⰍⰀ ⰒⰓⰡⰒⰉⰔⰀⰐⰉⰭ ⰂⰟⰔⰅⰎⰥⰐⰉⰭ 2010 ⰎⰡⰕⰀ

ⰈⰠⰓⰉ ⰕⰀⰍⰑⰆⰄⰅ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⰍⰎⰀⰄⰤⰇⰉ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. ⰓⰙⰔⰋⰧ ⰖⰔⰕⰀⰂⰟ
  2. ⰉⰔⰕⰑⰓⰉⰤ // ⰐⰑⰂⰀⰤ ⰓⰑⰔⰔⰉⰊⰔⰍⰀⰤ ⰅⰐⰜⰉⰍⰎⰑⰒⰅⰄⰉⰤ / ⰒⰑⰄ ⰓⰅⰄ. Ⰰ. Ⰴ. ⰐⰅⰍⰉⰒⰅⰎⰑⰂⰀ. — Ⰿ.: ⰅⰐⰜⰉⰍⰎⰑⰒⰅⰄⰉⰤ, 2004. — Ⱅ. 1 (ⰓⰑⰔⰔⰉⰤ). — Ⱄ. 200. — ISBN 5-94802-003-7.
  3. ⰔⰑⰎⰑⰂⰠⰦⰂ Ⰰ. Ⰲ. ⰂⰉⰈⰀⰐⰕⰉⰊⰔⰍⰑⰅ ⰉⰏⰤ ⰓⰑⰔⰔⰉⰉ // ⰂⰉⰈⰀⰐⰕⰉⰊⰔⰍⰉⰊ ⰂⰓⰅⰏⰅⰐⰐⰉⰍ. — 1957. — № 12. — Ⱄ. 134–155.
  4. ⰑⰓⰑⰞⰍⰅⰂⰉⰝ Ⰰ. Ⰾ. ⰔⰉⰏⰂⰑⰎⰉ ⰓⰖⰔⰔⰍⰑⰊ ⰃⰑⰔⰖⰄⰀⰓⰔⰕⰂⰅⰐⰐⰑⰔⰕⰉ. -Ⰿ.: ⰉⰈⰄ-ⰂⰑ ⰏⰃⰖ,1993. ISBN 5-211-02521-0 — C.40
  5. ⰁⰑⰎⰠⰞⰀⰤ ⰔⰑⰂⰅⰕⰔⰍⰀⰤ ⰅⰐⰜⰉⰍⰎⰑⰒⰅⰄⰉⰤ. — 3-Ⰵ ⰉⰈⰄ. — Ⰿ.: ⰔⰑⰂⰅⰕⰔⰍⰀⰤ ⰅⰐⰜⰉⰍⰎⰑⰒⰅⰄⰉⰤ, 1977. — Ⱅ. 24, II. — Ⱄ. 89, 90, 500.
  6. 6,0 6,1 ⰖⰍⰓⰀⰉⰐⰀ ⰏⰟⰐⰉⰕⰟ ⰔⰉ ⰂⰎⰀⰔⰕⰠⰐⰉ ⰥⰄⰉⰐⰉⰜⰉ ⰭⰍⰑ ⰥⰧⰆⰅ ⰝⰤⰔⰕⰉ ⰑⰁⰓⰀⰈⰑⰏⰠ ⁖ ⰍⰟⰊⰓⰟⰊⰏⰠⰔⰍⰀ ⰀⰫⰕⰑⰐⰑⰏⰠⰐⰀ ⰄⰉⰏⰑⰍⰓⰀⰕⰋⰭ ⁖ Ⰹ ⁖ ⰃⰓⰀⰄⰟ ⰐⰀⰓⰑⰝⰠⰐⰀ ⰒⰑⰎⰑⰆⰅⰐⰉⰭ ⰔⰅⰂⰀⰔⰕⰑⰒⰑⰎⰠ ⁖ · ⰐⰟ ⰂⰎⰀⰔⰕⰉ ⰐⰅ ⰉⰏⰡⰕⰟ ⰐⰟⰊⰐⰡ

ⰂⰟⰐⰡⰛⰠⰐⰧ ⰔⰟⰂⰤⰈⰉ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ⰂⰉⰍⰉⰍⰎⰀⰄⰖ ⰈⰐⰀⰍⰟ
ⱃⱉⱄⰺⱑ ⰂⰉⰆⰄⰠ
ⰂⰉⰍⰉⰍⰎⰀⰄⰡ


*